Adam Mickiewicz University, Poznań - Central Authentication System
Strona główna

BA Seminar

General data

Course ID: 16-SLKEUR-22
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: BA Seminar
Name in Polish: Seminarium licencjackie
Organizational unit: Institute of European Culture in Gniezno
Course groups: (in Polish) Moodle - przedmioty Innych jednostek
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 7.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Major:

(in Polish) Komunikacja europejska

Module learning aims:

(in Polish) - podanie zasad pisania pracy licencjackiej i warsztatu badawczego


- wprowadzenie w zagadnienia dotyczące historii i kultury w odniesieniu do integracji europejskiej


- zapoznanie z historią i kulturą polityczną polski w kontekście europejskim


Year of studies (where relevant):

Year 3

Course module conducted remotely (e-learning):

(in Polish) Nauczanie zdalne z wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez UAM

Pre-requisites in terms of knowledge, skills and social competences:

(in Polish) Student uczestniczący w zajęciach powinien wykorzystywać technologie informatyczne na poziomie podstawowym. Student powinien umieć wyszukiwać i tworzyć informacje, a także współpracować w grupie.

Information on where to find course materials:

(in Polish) Z materiałami do zajęć można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie i/lub w Bibliotece Głównej UAM w Poznaniu. W przypadku zajęć zdalnych wykładowca zapewnia studentom materiały w formie elektronicznej.

Methods of teaching for learning outcomes achievement:

(in Polish) Seminarium, wykład połączony z prezentacją;


Prezentacja przez studenta efektów swojej pracy naukowej;


Dyskusja

Student workload (ECTS credits):

(in Polish) Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 15

Przygotowanie do zajęć: 30

Czytanie wskazanej literatury: 30

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp.: 15

SUMA GODZIN: 90

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU: 3


Short description: (in Polish)

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Założenia warsztatowo – metodologiczne i typy prac licencjackich

Wybór tematu pracy, oraz ogólne założenia dotyczące konstrukcji pracy

Plan pracy – metody tworzenia i zadania

Kwerenda biblioteczna – metody i zadania

Kwerenda archiwalna – metody i zadania

Analiza i interpretacja materiałów źródłowych – zasady sztuki

Analiza krótkich prac pisemnych i sposobów ich prezentacji przez studentów

Bibliografia i przypisy – zasady tworzenia i zapisu

Opracowanie tez pracy, głównych założeń i celów

Uzupełnienie wstępu i praca nad zakończeniem

Doskonalenie sztuki prezentacji i warsztatu pisarskiego – uwagi ogólne

Omawianie fragmentów prac licencjackich, indywidualne konsultacje, ćwiczenie sposobu prezentacji

Full description: (in Polish)

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu:

Założenia warsztatowo – metodologiczne i typy prac licencjackich

Wybór tematu pracy, oraz ogólne założenia dotyczące konstrukcji pracy

Plan pracy – metody tworzenia i zadania

Kwerenda biblioteczna – metody i zadania

Kwerenda archiwalna – metody i zadania

Analiza i interpretacja materiałów źródłowych – zasady sztuki

Analiza krótkich prac pisemnych i sposobów ich prezentacji przez studentów

Bibliografia i przypisy – zasady tworzenia i zapisu

Opracowanie tez pracy, głównych założeń i celów

Uzupełnienie wstępu i praca nad zakończeniem

Doskonalenie sztuki prezentacji i warsztatu pisarskiego – uwagi ogólne

Omawianie fragmentów prac licencjackich, indywidualne konsultacje, ćwiczenie sposobu prezentacji

Bibliography: (in Polish)

Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie: poradnik dla studentów, przekład

i posłowie J. Piątkowska, Kraków 1999

Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000

Dodatkowo, każdy uczestnik seminarium na podstawie zdobytej wiedzy i po konsultacji z prowadzącym samodzielnie zestawia literaturę, zgodnie z wybranym obszarem pracy licencjackiej

Learning outcomes: (in Polish)

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

ma pogłębioną wiedzę dotyczącą procesów integracji europejskiej

zna i rozumie terminologię wprowadzaną podczas zajęć, potrafi się nią posługiwać w swobodny sposób

posiada wiedzę szczegółową dotyczącą wyznaczników pracy naukowej oraz zasad jej pisania

zna wpływ mediów, oraz jest świadomy ich roli w kształtowaniu opinii publicznej oraz w procesach kulturotwórczych

potrafi umiejętnie prezentować siebie, swoje stanowisko, posługując się logiczną i wyważoną argumentacją, zarówno w formie pisemnej jak i ustnej

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Oceny formujące i podsumowujące

Przygotowanie pracy licencjackiej

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2020/2021, winter semester" (past)

Time span: 2020-10-01 - 2021-02-28
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
seminar, 15 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: Zofia Kaczmarek, Piotr Pawlak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Graded credit
seminar - Graded credit

Classes in period "Academic year 2020/2021, summer semester" (past)

Time span: 2021-03-01 - 2021-09-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
seminar, 15 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: Katarzyna Jędraszczyk, Zofia Kaczmarek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Graded credit
seminar - Graded credit

Classes in period "Academic year 2021/2022, summer semester" (past)

Time span: 2022-02-24 - 2022-09-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
seminar, 15 hours more information
Coordinators: Katarzyna Jędraszczyk, Kamil Wasilkiewicz
Group instructors: Katarzyna Jędraszczyk, Kamil Wasilkiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Graded credit
seminar - Graded credit
Pre-requisites in terms of knowledge, skills and social competences (where relevant):

(in Polish)

a) w zakresie wiedzy:


Student/ka:


- zna kulturowe i historyczne źródła kultury europejskiej,

- zna kluczowe dla cywilizacji zachodniej przemiany kulturowe, historyczne, społeczne i gospodarcze,


b) w zakresie umiejętności:


Student/ka:


- potrafi wykrywać proste zależności pomiędzy procesami historycznymi, kulturowymi i komunikacyjnymi,

- potrafi formułować własne opinie i wyrażać je w mowie i piśmie,

- potrafi używać podstawowych narzędzi cyfrowych,


c) w zakresie kompetencji społecznych:


Student/ka:


- jest gotów/gotowa do poszerzania swoich horyzontów poznawczych.Wymagania wstępne wynikają z realizacji programu studiów, w tym przedmiotów: warsztat z edytorstwa, wstęp do retoryki, historia kultury europejskiej, edukacje informacyjne i źródłowe.


Module learning aims:

(in Polish) Podstawowym celem seminarium jest zapoznanie studentek i studentów z metodologią badań w pracy licencjackiej oraz przygotowanie pracy dyplomowej.Full description:
Bibliography: (in Polish)

- J. Depo, Poradnik licencjata: jak napisać pracę licencjacką?, Zeszyt Naukowy 2007, 1, s. 76-87.

- A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2006.

- W. Welskop, Jak napisać pracę licencjacką i magisterską? Poradnik dla studentów, Łódź 2014.

Pozostała literatura w zależności od wybranych tematów prac licencjackich.

Notes: (in Polish)

---

Classes in period "Academic year 2022/2023, winter semester" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-02-26
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
seminar, 15 hours more information
Coordinators: Kamil Wasilkiewicz
Group instructors: Kamil Wasilkiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Graded credit
seminar - Graded credit

Classes in period "Academic year 2022/2023, summer semester" (past)

Time span: 2023-02-27 - 2023-09-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
seminar, 15 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: Mieszko Ciesielski, Michał Duch, Katarzyna Jędraszczyk, Zofia Kaczmarek, Piotr Pawlak, Sylwia Szykowna, Kamil Wasilkiewicz
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Graded credit
seminar - Graded credit

Classes in period "Academic year 2023/2024, winter semester" (in progress)

Time span: 2023-10-01 - 2024-02-25
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
seminar, 15 hours more information
Coordinators: (unknown)
Group instructors: Mieszko Ciesielski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Graded credit
seminar - Graded credit

Classes in period "Academic year 2023/2024, summer semester" (future)

Time span: 2024-02-26 - 2024-09-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
seminar, 15 hours more information
Coordinators: Mieszko Ciesielski, Katarzyna Jędraszczyk, Zofia Kaczmarek, Sylwia Szykowna
Group instructors: Mieszko Ciesielski, Katarzyna Jędraszczyk, Zofia Kaczmarek, Igor Ksenicz, Sylwia Szykowna
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Graded credit
seminar - Graded credit
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Adam Mickiewicz University, Poznań.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)