Adam Mickiewicz University, Poznań - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Semiotyka kultury

General data

Course ID: 16-SEMKUL-11
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Semiotyka kultury
Organizational unit: Institute of European Culture in Gniezno
Course groups: (in Polish) Moodle - przedmioty Innych jednostek
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 3.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: (unknown)
Module type:

compulsory

Major:

(in Polish) projektowanie kultury

Cycle of studies:

2nd cycle

Module learning aims:

(in Polish) Celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnego analizowania, interpretowania i wykorzystywania znaków kultury. Ponadto studenci zostaną przygotowani do uwzględniania w swoich badaniach relatywizmu kulturowego oraz zmian znaczenia znaków w perspektywie chronologicznej i geograficznej.

Year of studies (where relevant):

Year 1

Course module conducted remotely (e-learning):

(in Polish) Nie dotyczy.

Pre-requisites in terms of knowledge, skills and social competences:

(in Polish) Student posiada podstawową wiedzę z zakresu metodologii badań humanistycznych.

Information on where to find course materials:

(in Polish) Z materiałami do zajęć zapoznać się można w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz w Bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej. Niektóre materiały dostępne są online w open access.

Methods of teaching for learning outcomes achievement:

(in Polish) Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Wykład problemowy

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)

Metoda warsztatowa

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach


Student workload (ECTS credits):

(in Polish) 2

Short description: (in Polish)

Semiotyka, nauka o znaku i jego naturze, jest jedną z podstawowych metod badań humanistycznych. Znaki pozwalają dotrzeć do tego, co nas kształtuje czy zmienia. W czasie zajęć zatem studenci przygotowani zostaną do odczytywania, interpretowania i wykorzystywania znaków w tekstach kultury. Nauczą się uwzględniać w swoich analizach relatywizm kulturowy oraz zmiany znaczenia znaków w perspektywie historycznej.

Full description: (in Polish)

Wiedza o znaku i jego naturze jest niezbędna wszystkim adeptom kulturoznawstwa i projektowania kultury. Znaki nie tylko kształtują i zmieniają człowieka, ale i świat, który go otacza. Dlatego na zajęciach studenci przygotowani zostaną do odczytywania kultury jako systemu znaków, zapoznają się z różnymi rodzajami znaków i ich uwarunkowaniami kulturowymi. Nauczą się uwzględniać w swoich analizach relatywizm kulturowy oraz zmiany znaczenia znaków w perspektywie historycznej. Poznają też różne znaki "zakazane" oraz pułapki komunikacji przy pomocy znaków.

Literaturę do zajęć stanowią najważniejsze dzieła wybitnych semiologów. Zapoznać się z nimi można w Bibliotece UAM i IKE. Część materiałów do zajęć jest dostępna w open access.

Zaliczenie zajęć odbędzie się na podstawie kolokwium ustnego.

Bibliography: (in Polish)

‒ Barthes R., Imperium znaków, Warszawa 2012

‒ Barthes R., Podstawy semiologii, Kraków 2009

‒ Barthes R., Mitologie, Warszawa 2008

‒ Barthes R., System mody, Kraków 2005

‒ Eco U., Semiologia życia codziennego, Warszawa 1996

‒ Eco, U., Nieobecna struktura, Warszawa 2003.

‒ Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2008

‒ Hawkes T., Strukturalizm i semiotyka, Warszawa 1988

‒ Wyszyńska-Doda A., Podstawy semiotyki dla kulturoznawców, Kraków 2021

Learning outcomes: (in Polish)

Po zakończeniu zajęć student/studentka/osoba studiująca:

- zna wybrane klasyfikacje znaków K_W01, K_U02

- potrafi w praktyce wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu semiologii K_W01, K_U01. K_K01

- rozumie i rozpoznaje konteksty kulturowe znaków K_W06, K_U05

- interpretuje znaki i teksty kultury K_W03, K_U03, K_K02

- potrafi wykorzystać znaki w procesie tworzenia przekazu kulturowego K_W17, K_U12, K_K03

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

3.0 - znikoma wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2022/2023, winter semester" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-02-26
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
lecture, 15 hours more information
workshop, 15 hours more information
Coordinators: Zofia Kaczmarek, Waldemar Szczerbiński
Group instructors: Zofia Kaczmarek, Waldemar Szczerbiński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Exam
lecture - Exam
workshop - Graded credit
Module type:

compulsory

Pre-requisites in terms of knowledge, skills and social competences (where relevant):

(in Polish) Student posiada podstawową wiedzę z zakresu metodologii badań humanistycznych.

Module learning aims:

(in Polish) Celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnego analizowania, interpretowania i wykorzystywania znaków kultury. Ponadto studenci zostaną przygotowani do uwzględniania w swoich badaniach relatywizmu kulturowego oraz zmian znaczenia znaków w perspektywie chronologicznej i geograficznej.

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnego analizowania, interpretowania i wykorzystywania znaków kultury. Ponadto studenci zostaną przygotowani do uwzględniania w swoich badaniach relatywizmu kulturowego oraz zmian znaczenia znaków w perspektywie chronologicznej i geograficznej.

Full description: (in Polish)

Wiedza o znaku i jego naturze jest niezbędna wszystkim adeptom kulturoznawstwa i projektowania kultury. Znaki nie tylko kształtują i zmieniają człowieka, ale i świat, który go otacza. Dlatego na zajęciach studenci przygotowani zostaną do odczytywania kultury jako systemu znaków, zapoznają się z różnymi rodzajami znaków i ich uwarunkowaniami kulturowymi. Nauczą się uwzględniać w swoich analizach relatywizm kulturowy oraz zmiany znaczenia znaków w perspektywie historycznej. Poznają też różne znaki "zakazane" oraz pułapki komunikacji przy pomocy znaków.

Literaturę do zajęć stanowią najważniejsze dzieła wybitnych semiologów. Zapoznać się z nimi można w Bibliotece UAM i IKE. Część materiałów do zajęć jest dostępna w open access.

Zaliczenie zajęć odbędzie się na podstawie kolokwium ustnego.

Bibliography: (in Polish)

‒ Barthes R., Imperium znaków, Warszawa 2012

‒ Barthes R., Podstawy semiologii, Kraków 2009

‒ Barthes R., Mitologie, Warszawa 2008

‒ Barthes R., System mody, Kraków 2005

‒ Eco U., Semiologia życia codziennego, Warszawa 1996

‒ Eco, U., Nieobecna struktura, Warszawa 2003.

‒ Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2008

‒ Hawkes T., Strukturalizm i semiotyka, Warszawa 1988

‒ Wyszyńska-Doda A., Podstawy semiotyki dla kulturoznawców, Kraków 2021

Notes: (in Polish)

Brak.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Adam Mickiewicz University, Poznań.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)