Adam Mickiewicz University, Poznań - Central Authentication System
Strona główna

Obligatory Choice Module II "Themed Workshops" (3): Regions in Europe

General data

Course ID: 16-MFWTCCB-11
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Obligatory Choice Module II "Themed Workshops" (3): Regions in Europe
Name in Polish: Moduł obowiązkowy do wyboru II "Warsztaty tematyczne" (3): Regiony Europy
Organizational unit: Institute of European Culture in Gniezno
Course groups: (in Polish) Moodle - przedmioty Innych jednostek
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 2.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Module type:

compulsory

Major:

(in Polish) Kultura Europejska

Cycle of studies:

1st cycle

Module learning aims:

(in Polish) 1. Cele zajęć/przedmiotu: przekazanie studentom wiedzy na temat:

• wybranych faktów, zjawisk i procesów z zakresu kultury i historii regionów europejskich,

• roli regionów centralnych i peryferyjnych,

• dziedzictwa kulturowego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski.


Year of studies (where relevant):

Year 2

Course module conducted remotely (e-learning):

(in Polish) Zajęcia prowadzone w systemie stacjonarnym.

Pre-requisites in terms of knowledge, skills and social competences:

(in Polish) Podstawowe wiadomości z zakresu historii Europy i Polski. Podstawowe elementy wiedzy o kulturze regionów Europy.

Information on where to find course materials:

(in Polish) Biblioteka Główna UAM, Biblioteka Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie, Biblioteka Wydziału Politologii i Dziennikarstwa.

Methods of teaching for learning outcomes achievement:

(in Polish) Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład problemowy

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Metoda projektu


Student workload (ECTS credits):

(in Polish) Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 15 h

Praca własna studenta:

Przygotowanie do zajęć 5 h

Przygotowanie pracy pisemnej, prezentacji, demonstracji, itp. 5 h

Przygotowanie do zaliczenia 10 h

Łączna suma godzi 35 h

Short description: (in Polish)

W trakcie prowadzonych zajęć słuchacze opanują podstawową wiedzę na temat regionów Europy (obecnych i historycznych). Poszczególne zagadnienia przedstawione będą w ujęciu problemowo-historycznym.

Full description: (in Polish)

W trakcie zajęć studenci opanują następujące zagadnienia:

1.Wprowadzenie do przedmiotu.

2.Centra i peryferia Europy na przestrzeni dziejów

3. Nowe centra administracyjne i kulturowe w ujęciu kontynentalnym i regionalnym.

4. Wielokulturowość peryferii egzemplifikacje

5. Monocentryczny i policentryczny model instytucji życia społecznego i ognisk kultury

6. Centra i peryferie regionów

7. Wielkopolska jako region wielokulturowy.

8. Peryferia bogactwem słynące

Bibliography: (in Polish)

Zalecana literatura:

_ Brencz A., Wielkopolska jako region etnograficzny, Poznań 1996.

_ Dzieje Wielkopolski, red. W. Jakóbczyk, t. II, Poznań 1973

‒ Ferguson N, Cywilizacja Zachód i reszta świata, Warszawa 2011.

‒ Centra i peryferie, red. Janusz Tazbir, Łomża 1999.

‒ Konieczka-Śliwińska D., Regionalizm w polskiej refleksji dydaktyczno – historycznej, T I, cz. 1 Lata 1918-1939, Poznań 2020.

‒ Region, regionalizm - pojęcia i rzeczywistość, red. Kwiryna Handtke, Warszawa 1993.

‒ Szczepański J., Wizje naszego czasu, Warszawa 1995.

Learning outcomes: (in Polish)

Wynikiem realizacji przedmiotu będą następujące efekty uczenia studentów:

1. Poznają na poziomie zaawansowanym terminologię i teorie z zakresu regionów Europy.

2. Opanują kulturowe, historyczne, polityczne i religijne determinanty kształtowania regionów.

3. Potrafią wykrywać proste zależności pomiędzy procesami kulturowymi, historycznymi i komunikacyjnymi w regionach Europy .

4. Potrafią prowadzić na poziomie podstawowym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego.

5. Zdolni będą do formułowania własnych opinie i wyrażać je ustnie i na piśmie w zakresie regionów europejskich.

6. Będą mieć świadomość znaczenia regionu wielkopolskiego w Polsce i Europie.

7. Eykażą się wrażliwością, wyobraźnią i krytycyzmem w ocenie procesów i zjawisk kulturowych zachodzących w Wielkopolsce i w regionach Polski na przestrzeni dziejów.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Kolokwium ustne

Projekt

Prezentacja multimedialna

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

niedostateczny (ndst 2,0)

Brana będzie pod uwagę aktywność studentów na zajęciach.

Practical placement: (in Polish)

Nie obowiązują

Classes in period "Academic year 2022/2023, winter semester" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-02-26
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
workshop, 15 hours more information
Coordinators: Janusz Karwat
Group instructors: Janusz Karwat
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Graded credit
workshop - Graded credit
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Adam Mickiewicz University, Poznań.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)