Adam Mickiewicz University, Poznań - Central Authentication System
Strona główna

History of Culture

General data

Course ID: 16-HIKU-11
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: History of Culture
Name in Polish: Historia kultury
Organizational unit: Institute of European Culture in Gniezno
Course groups: (in Polish) Moodle - przedmioty Innych jednostek
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 2.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Major:

(in Polish) Projektowanie kultury, I stopień

Module learning aims:

(in Polish) - prezentacja wybranych zagadnień, mających znaczenie dla procesu kształtowania się europejskiej kultury


- ukazanie wpływu na obraz współczesnej kultury konkretnych postaci historycznych, grup społecznych, idei oraz rozgrywających się w przeszłości wydarzeń


- wykształcenie umiejętności dokonywania samodzielnej oceny różnorodnych faktów historycznych, procesów i zjawisk w kulturze oraz wykształcenie postawy krytycznej, pozwalającej na prawidłowe analizowanie zjawisk kulturowych


Year of studies (where relevant):

Year 1

Course module conducted remotely (e-learning):

(in Polish) nie dotyczy

Pre-requisites in terms of knowledge, skills and social competences:

(in Polish) - znajomość podstaw historii i historii kultury Zachodu

- w przypadku studentek i studentów obcokrajowców – znajomość języka polskiego na poziomie B2


Information on where to find course materials:

(in Polish) Biblioteka IKE UAM, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Methods of teaching for learning outcomes achievement:

(in Polish) Wykład konwersatoryjny

Dyskusja

Metoda ćwiczeniowa

udział w zajęciach zaproszonych gości

Student workload (ECTS credits):

(in Polish) Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem - 30 h

Czytanie wskazanej literatury - 30 h

________________________________________________


2 punkty ECTS

Short description: (in Polish)

01. Wstęp – prezentacja problematyki cyklu wykładów i omówienie zasad uzyskania zaliczenia

02. Ewolucja europejskiej tożsamości (centrum i peryferie)

03. Tożsamość lokalna, tożsamość globalna – swój i obcy w kulturze Europy

04. Kultura pisma – od antycznego rotulusa do współczesnego tabletu

05. Edukacja – pomiędzy poznawaniem świata a indoktrynacją

06. Przekraczanie horyzontu – podróż i poznawanie świata

07. Sacrum i profanum w przestrzeni publicznej i życiu Europejczyka

08. Życie po życiu - święci i ich miejsce w przestrzeni kulturowej i społecznej Europy

09. Kontestatorki i kontestatorzy zastanej rzeczywistości

10. Tolerancja i nietolerancja w Europie

11. Kobieta – trudna droga do podmiotowości

12. Fenomen europejskiego miasta

13. Industrializacja - krajobraz, społeczeństwo, kultura

14. Kultura i globalizacja

15. Jaka Europa? – podsumowanie cyklu ćwiczeń

Bibliography: (in Polish)

Zalecana literatura:

Delanty G., Odkrywanie Europy. Idea, tożsamość, rzeczywistość, Warszawa 1999

Flis A., Chrześcijaństwo i Europa, Kraków 2003

Pomian K., Europa i jej narody, Gdańska 2004

Pott H.-G., Krótka historia kultury europejskiej, Wrocław 2007

Roetbergen P., Europa. Dzieje kultury , Warszawa 1998

Literatura uzupełniająca:

Reinhard W., Życie po europejsku. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa 2009.

Streeter M; Śródziemnomorska kolebka kultury europejskiej, Warszawa 2007

Kaliszewski A., Główne nurty w kulturze XX i XXI wieku. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, Warszawa 2012.

Elias N., Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa 1980

Gajewska A., Feminizm, Poznań 2008

Learning outcomes: (in Polish)

Studentka/student:

1. rozumie znaczenie roli centrów kulturowych w procesie kształtowania się europejskiej tożsamości; ma świadomość dynamiki procesu zmian geografii kulturowej Europy

2. ma świadomość ewolucji pojęć „swój” i „obcy”, oraz płynności granic przynależności do pierwszej bądź drugiej grupy

3. ma świadomość znaczenia kultury pisma dla przebiegu procesów kulturotwórczych i kształtowania europejskiej tożsamości

4. ma świadomość wielkiej wagi wykształcenia jako czynnika kształtowania elit i w efekcie ewolucji europejskiej tożsamości oraz postępu cywilizacyjnego

5. ma świadomość znaczenia podróży dla kształtowania się otwartych postaw wobec „obcego” i „inności”

6. ma świadomość znaczenia religii oraz konfliktu pomiędzy sacrum i profanum dla kształtowania się krajobrazu kulturowego i tożsamości europejskiej

7. rozumie przyczyny ewolucji pojęcia świętości w chrześcijaństwie, ma świadomość niebezpieczeństwa jego instrumentalizacji przez przywódców Kościoła oraz ludzi polityki

8. rozumie znaczenie dla rozwoju kulturowego środowisk i osób podważających zastany porządek kulturowy, religijny, polityczny i społeczny

9. dostrzega znaczenie postawy tolerancji wobec inności oraz jak tragiczne skutki niósł jej brak i próby uniformizacji społeczeństwa i kultury

10. ma świadomość istnienia ciągle aktualnego w niektórych krajach europejskich problemu nierównego traktowania płci, potrafi wskazać przyczyny tego zjawiska oraz zna historię emancypacji kobiet

11. zna historię ewolucji europejskiego miasta i społeczności miejskich oraz potrafi wskazać przyczyny przemian kulturowych, które doprowadziły do zdominowania przez europejski model miast świata

12. potrafi przedstawić przyczyny i przebieg procesu industrializacji Europy w XIX i XX wieku oraz skomentować jego społeczne i kulturowe skutki

13. ma świadomość istnienia interakcji kulturowych, zachodzących w wyniku nawiązywanych relacji z innymi kręgami cywilizacyjnymi, które stają się źródłem zmian w kulturze i tożsamości mieszkańców Europy

14. potrafi formułować własne opinie na tematy związane z historią europejskiej kultury i tożsamości Zachodu

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

I termin zaliczenia: 14 czerwca 2022 r., od godziny 13.00

Kolokwium ustne po zakończeniu kursu zajęć:

PROBLEMATYKA DO ZALICZENIA:

1. Problematyka tożsamości kulturowej - wymień trzy zasadnicze typy tzw. tradycji wymyślonych, wskaż konkretne ich przykłady.

2. Jaki charakter miała tożsamość antycznych Greków i Rzymian, omów różnice i wskaż ich przyczyny.

3. Omów pokrótce proces kształtowanie się chrześcijańskiej tożsamości Zachodu.

4. Wskaż religijne i prawne źródła idei europejskiego kolonializmu i rasizmu.

5. Omów znaczenie epoki Oświecenia i Wielkiej Rewolucji Francuskiej 1789 r. dla ukształtowania się nowej, świeckiej tożsamości europejskiej.

6. Opisz podstawowe różnice zachodzące pomiędzy kulturą słowa mówionego (oralną) a kulturą pisma.

7. Kiedy w historii europejskiej kultury pojawiają się pierwsze książki i biblioteki? – podaj przykłady tych ostatnich.

8. Wymień przykłady refom karolińskich w sferze kultury pisma i omów je pokrótce.

9. Omów kulturowe skutki wynalezienia druku?

10. Jaki wpływ miał na kulturę pisma proces industrializacji Zachodu w XIX i na początku XX wieku?

11. Opisz model edukacji w starożytnej Grecji.

12. Edukacja wczesnego chrześcijaństwa wobec pogańskich tradycji edukacyjnych Grecji i Rzymu.

13. Omów proces edukacji katolickiej w okresie nowożytnym na przykładzie szkolnictwa jezuickiego.

14. Jakie zmiany w edukacji wprowadziło państwo pruskie – omów podstawowe aspekty modelu edukacyjnego w XIX stuleciu.

15. Handel i podboje militarne w starożytnej Grecji i Rzymie jako droga do poznawania świata – podaj konkretne przykłady tego typu działań.

16. Jakie rodzaje podróży w okresie schyłkowego antyku i wczesnego średniowiecza odcisnęły swoje niezatarte piętno na kulturowym, politycznym i religijnym kształcie Europy?

17. Czym była GRAND TOUR i jakie cele jej przyświecały?

18. Omów miejsce religii w sferze kultury politycznej i społecznej starożytnego Rzymu.

19. Omów stosunek wczesnego chrześcijaństwa i instytucjonalnego Kościoła do świata i człowieka.

20. Kiedy nastąpiło prawne rozdzielenie państwa od Kościoła – omów proces zmian.

21. Dlaczego chrześcijanie przykładali tak wielką wagę do relikwii męczenników?

22. Jaką rolę odgrywały relikwie świętych w sferze kulturowej, religijnej i społecznej?

23. Omów przykłady postaw kontestacyjnych w starożytnym chrześcijaństwie.

24. Marcin Luter i Reformacja jako kontestacja systemowego i moralnego zepsucia w instytucjonalnym Kościele katolickim.

25. Uczeni i wielcy podróżnicy jako kontestatorzy zastanej wizji świata – omów na przykładach.

26. Kontestatorzy w sferze sztuki XIX w. – artyści na drodze do wyzwolenia z rygoryzmu akademickiego.

27. Kontestatorki zastanej rzeczywistości – kobiety w walce o podmiotowość prawną.

28. Zakładanie miast w Europie – omów skutki społeczne, ekonomiczne i kulturowe.

29. Omów wpływ nowych technik i technologii (XIX-XX-XXI w.) na sferę kultury. Podaj konkretne przykłady.

30. Co to jest tzw. płeć kulturowa i jakie czynniki decydują o niej.

31. Omów podstawowe cele działania ruchów feministycznych w Europie (polityczne, kulturowe i społeczne)

kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

dostateczny (dst; 3,0): minimalna akceptowalna wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2021/2022, summer semester" (past)

Time span: 2022-02-24 - 2022-09-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
classes, 30 hours more information
Coordinators: Leszek Wetesko
Group instructors: Leszek Wetesko
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Graded credit
classes - Graded credit
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Adam Mickiewicz University, Poznań.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)