Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia cywilizacji Zachodu (do 1492)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 16-HCZD1492W-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia cywilizacji Zachodu (do 1492)
Jednostka: Instytut Kultury Europejskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Komunikacja Europejska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zjawiskami kultury łacińskiej Europy w okresie średniowiecza oraz czynnikami prowadzącymi do ukształtowania się tożsamości Zachodu.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie dotyczy

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość podstaw dziejów Europy i jej kultury od IV do pocz. XVI wieku.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka IKE UAM

oraz Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład połączony z prezentacją multimedialną i dyskusją ze studentami.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem - 15

Praca własna studenta - 25 godz. na czytanie zalecanej literatury

Praca własna studenta - 10 godz. na przygotowanie się do zaliczenia

SUMA GODZIN: 50

(LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU: 2)


Skrócony opis:

Student uzyskuje podstawową wiedzę na temat związków kultury Zachodu z Antykiem oraz potrafi wskazać średniowieczne korzenie ciągle obecnych w życiu współczesnych Europejczyków fenomenów kulturowych takich jak: kultura pisma, uniwersytet, klasztor, kult świętych, miasto, zabytki sztuki średniowiecznej w krajobrazie kulturowym Zachodu.

Pełny opis:

Student uzyskuje świadomość związków kultury Zachodu z Antykiem oraz potrafi wskazać średniowieczne korzenie ciągle obecnych w życiu współczesnych Europejczyków fenomenów kulturowych.

Literatura:

Zalecana literatura:

Wczesne średniowiecze, red. Rosamond McKitterick, Warszawa 2010,

Rozkwit średniowiecza, red. Daniel Power, Warszawa 2011,

Szesnasty wiek, red. Euan Camero, Warszawa 2011,

Narodziny średniowiecznej Europy, red. Henryk Samsonowicz, Warszawa 1999,

Rozkwit średniowiecznej Europy, red. Henryk Samsonowicz, Warszawa 2001,

Schyłek średniowiecznej Europy, red. Henryk Samsonowicz, Warszawa 2003

oraz literatura uzupełniająca:

Bartlett Robert, Tworzenie Europy. Podbój, kolonizacja i przemiany kulturowe 950-1350, Poznań 2003,

Baszkiewicz Jan, Młodość uniwersytetu, Warszawa 1963,

Dumézila Bruno, Chrześcijańskie korzenie Europy. Konwersja i wolność w królestwach barbarzyńskich od V do VIII wieku, Kęty 2008,

Kłoczowski Jerzy, Wspólnoty chrześcijańskie w tworzącej się Europie, Poznań 2003,

Le Goff, Jacques, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1994,

Modzelewski Karol, Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004,

Murray, James M., Brugia kolebka kapitalizmu 1280-1390, Warszawa 2011,

Riché Pierre, Edukacja i kultura w Europie Zachodniej VI-VIII w., Warszawa 1995,

Samsonowicz Henryk, Życie miasta średniowiecznego, Poznań 2001

Smith Julia M.H., Europa po Rzymie. Historia kulturowa lat 500-1000. Nowe ujęcie, Kraków 2005,

Skubiszewski Piotr, Sztuka Europy łacińskiej od VI do IX wieku, Lublin 2001

Starnawska Maria, Świętych życie po życiu. Relikwie w kulturze religijnej na ziemiach polskich w średniowieczu, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

1. Wskazać i scharakteryzować źródła podstaw kultury łacińskiej Europy

2. Opisać proces chrystianizacji Zachodu oraz scharakteryzować jego zasadnicze etapy i wymienić główne postaci historyczne biorące w nim udział.

3. Wskazać konkretne przykłady oddziaływania zakonów na kulturę, duchowość i gospodarkę średniowiecznej Europy oraz ma świadomość ich wielkiego wpływu na proces ewolucji doktrynalnej Kościoła katolickiego.

4. Przedstawić drogę zachodnioeuropejskiej edukacji, prowadzącą do wykształcenia się uniwersytetu oraz rozumie znaczenie pisma w procesie kulturowej unifikacji Zachodu.

5. Przedstawić proces kształtowania się fenomenu kultu świętych oraz określić wpływ tego procesu na budowanie tożsamości od poziomu wspólnot lokalnych do obszaru całego Zachodu.

6. Zrozumieć specyfikę kultury miasta i potrafi opisać przyczyny zachodnioeuropejskiej ekspansji kulturowej i ekonomicznej.

7. Omówić, podając konkretne przykłady, antyczne źródła średniowiecznej architektury i sztuki oraz opisać procesy, w wyniku których wykształca się architektura i sztuka gotyku.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy zaliczenie w formie ustnej.

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu (poprawna odpowiedź na 14-15 pytań)

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu (poprawna odpowiedź na 12-13 pytań)

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu (poprawna odpowiedź na 10-11 pytań)

3.5 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu (poprawna odpowiedź na 8-9 pytań)

3.0 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu (poprawna odpowiedź na 7 pytań)

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu (poprawna odpowiedź na 1-6 pytań)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.