Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia cywilizacji Zachodu (do 1492)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 16-HCZD1492C-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia cywilizacji Zachodu (do 1492)
Jednostka: Instytut Kultury Europejskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Komunikacja europejska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zjawiskami kultury łacińskiej Europy w okresie średniowiecza oraz czynnikami prowadzącymi do ukształtowania się tożsamości Zachodu

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie dotyczy

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość podstaw dziejów Europy i jej kultury od IV do pocz. XVI wieku.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Z materiałami można zapoznać się w bibliotece:


IKE UAM oraz

w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład połączony z prezentacją multimedialną i dyskusją ze studentami.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć z nauczycielem 15

Praca własna studenta - 25 godz. na czytanie zalecanej literatury

Praca własna studenta - 10 godz. na przygotowanie się do zaliczenia

SUMA GODZIN 50


LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2


Literatura:

Zalecana literatura:

Wczesne średniowiecze, red. Rosamond McKitterick, Warszawa 2010,

Rozkwit średniowiecza, red. Daniel Power, Warszawa 2011,

Szesnasty wiek, red. Euan Camero, Warszawa 2011,

Narodziny średniowiecznej Europy, red. Henryk Samsonowicz, Warszawa 1999,

Rozkwit średniowiecznej Europy, red. Henryk Samsonowicz, Warszawa 2001,

Schyłek średniowiecznej Europy, red. Henryk Samsonowicz, Warszawa 2003

literatura uzupełniająca:

Bartlett Robert, Tworzenie Europy. Podbój, kolonizacja i przemiany kulturowe 950-1350, Poznań 2003,

Dumézila Bruno, Chrześcijańskie korzenie Europy. Konwersja i wolność w królestwach barbarzyńskich od V do VIII wieku, Kęty 2008,

Kłoczowski Jerzy, Wspólnoty chrześcijańskie w tworzącej się Europie, Poznań 2003,

Le Goff, Jacques, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1994,

Modzelewski Karol, Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004,

Murray, James M., Brugia kolebka kapitalizmu 1280-1390, Warszawa 2011,

Riché Pierre, Edukacja i kultura w Europie Zachodniej VI-VIII w., Warszawa 1995,

Smith Julia M.H., Europa po Rzymie. Historia kulturowa lat 500-1000. Nowe ujęcie, Kraków 2005,

Skubiszewski Piotr, Sztuka Europy łacińskiej od VI do IX wieku, Lublin 2001

Efekty uczenia się:

01. Student/ka potrafi wskazać i scharakteryzować źródła podstaw kultury łacińskiej Europy

02: Student/ka potrafi opisać proces chrystianizacji Zachodu oraz scharakteryzować jego zasadnicze etapy i wymienić główne postaci historyczne biorące w nim udział.

03: Student/ka potrafi wskazać konkretne przykłady oddziaływania zakonów na kulturę, duchowość i gospodarkę średniowiecznej Europy oraz ma świadomość ich wielkiego wpływu na proces ewolucji doktrynalnej Kościoła katolickiego.

04: Student/ka potrafi przedstawić drogę zachodnioeuropejskiej edukacji, prowadzącą do wykształcenia się uniwersytetu oraz rozumie znaczenie pisma w procesie kulturowej unifikacji Zachodu.

05: Student/ka potrafi przedstawić proces kształtowania się fenomenu kultu świętych oraz określić wpływ tego procesu na budowanie tożsamości od poziomu wspólnot lokalnych do obszaru całego Zachodu.

06: Student/ka rozumie specyfikę kultury miasta i potrafi opisać przyczyny zachodnioeuropejskiej ekspansji kulturowej i ekonomicznej.

07: Student/ka potrafi omówić, podając konkretne przykłady, antyczne źródła średniowiecznej architektury i sztuki oraz opisać procesy, w wyniku których wykształca się architektura i sztuka gotyku.

Metody i kryteria oceniania:

Do uzyskania zaliczenia przedmiotu niezbędne jest aktywne uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych, a także zdanie ustnego zaliczenia w zakresie problematyki podanej przez prowadzącego przedmiot.

Przykładowe pytania służące ocenie osiągnięcia efektów kształcenia:

01: Z jakich kręgów kulturowych wyrasta cywilizacja łacińska?

02: Jak przebiegał proces chrystianizacji Zachodu i jakie miał znaczenie dla unifikacji cywilizacyjnej kontynentu?

03: Jaką rolę w rozprzestrzestrzenianiu się kultury na Zachodzie odegrały klasztory?

04: Jakie znaczenie dla kultury Zachodu miało pismo i jakie ośrodki były centrami kultury tego medium? Jak wyglądała droga zachodniej edukacji do wykształcenia się uniwersytetów?

05: Jak kult świętych oddziaływał na kształtowanie sie więzi społecznych w średniowieczu?

06: Gdzie narodziła się idea wolnego handlu? Jaką rolę w rozwoju kultury i ekspansji zachodniej cywilizacji odegrały miasta?

07: Wskaż źródła antycznej inspiracji oraz wymień i scharakteryzuj podstawowe nurty w architekturze i sztuce średniowiecznej Europy?

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.