Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy religioznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 16-ER-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elementy religioznawstwa
Jednostka: Instytut Kultury Europejskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Innych jednostek
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Komunikacja Europejska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- Wyposażenie studentów w narzędzia teoretyczne i terminologiczne z zakresu religioznawstwa, właściwe do jakichkolwiek późniejszych badań nad zjawiskiem kulturowym religii.

Uświadomienie studentom rozległej perspektywy teoretycznej religioznawstwa.

Zapoznanie studentów z historią podstawowych ruchów religijnych, jak również wskazanie na konieczność postrzegania religii z perspektywy fenomenologicznej.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Z materiałami do zajęć można zapoznać się w bibliotece IKE.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

30 h

Praca własna studenta

10 h – czytanie wskazanej literatury

15 h – przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego

SUMA GODZIN

55 h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU - 2


Literatura:

Chat E., Religia w życiu człowieka. Istota, geneza i funkcja religii, Sandomierz 2009.

Dennett D.C., Odczarowanie: religia jako zjawisko naturalne, tłum. B. Stanosz, Warszawa 2008.

Feuerbach L., Wykłady o istocie religii, tłum. E. Skowron i T. Witwicki, Warszawa 1953.

Kant I., Religia w obrębie samego rozumu, tłum. A. Bobko, Kraków 2007.

Lanczkowski G., Wprowadzenie do religioznawstwa, Warszawa 1986.

Otto R., Świętość: elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, tłum. B. Kupis, Kraków 1999.

Poniatowski Z., Wstęp do religioznawstwa, Warszawa 1962.

Scheler M., Wolność, miłość, świętość: pisma wybrane z filozofii religii, tłum. G. Sowinski, Kraków 2004.

Tyloch W., Bogowie czterech stron świata, Łódź 1988.

Waardenburg J., Religie i religia: systematyczne wprowadzenie do religioznawstwa, Warszawa 1991.

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę na temat przedmiotu badań religioznawczych oraz ich interdyscyplinarnego charakteru.

Potrafi wyjaśnić pojęcie religii, opisać wybrane koncepcje istoty i genezy religii.

Potrafi opisać podział religii ze względu na koncepcję bóstwa.

Posiada wiedzę na temat specyficznych cech religii w podstawowych obszarach geograficznych: Azja, Afryka, Ameryka, Europa; zna główne współczesne ruchy religijne.

Potrafi opisać rolę religii w kulturze i wykorzystywać zdobytą wiedzę do kształtowania postaw poszanowania przekonań religijnych

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne kolokwium zaliczeniowe.

5- student w pełni osiągnął wszystkie założone efekty kształcenia

4 - student osiągnął założone efekty kształcenia, aczkolwiek z drobnymi brakami

3- student osiągnął założone efekty kształcenia w stopniu powierzchownym

2- student nie osiągnął założonych efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Szczerbiński
Prowadzący grup: Waldemar Szczerbiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)