Adam Mickiewicz University, Poznań - Central Authentication System
Strona główna

Elective block: Local Forms of Memory and Identity

General data

Course ID: 16-BFLFPT-11
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Elective block: Local Forms of Memory and Identity
Name in Polish: Blok fakultatywny: Lokalne formy pamięci i tożsamości
Organizational unit: Institute of European Culture in Gniezno
Course groups: (in Polish) Moodle - przedmioty Innych jednostek
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 2.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Module type:

compulsory

Major:

(in Polish) Zarządzanie w administracji lokalnej

Cycle of studies:

1st cycle

Module learning aims:

(in Polish) C1 Zapoznanie studentów z zagadnieniem lokalnych form pamięci i tożsamości

C2 Uwrażliwienie studentów na formy pamięci i tożsamości obecne w ich lokalnym otoczeniu


Year of studies (where relevant):

Year 1

Course module conducted remotely (e-learning):

(in Polish) Nie

Pre-requisites in terms of knowledge, skills and social competences:

(in Polish) Wiedza i umiejętności nabyte w szkole średniej z zakresu wiedzy o społeczeństwie, historii i geografii.

Information on where to find course materials:

(in Polish) Biblioteka Główna UAM oraz biblioteka IKE UAM

Methods of teaching for learning outcomes achievement:

(in Polish) Wykład konwersatoryjny

Wykład problemowy

Metoda warsztatowa

Student workload (ECTS credits):

(in Polish) Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta* Przygotowanie do zajęć 10

Czytanie wskazanej literatury 10

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. 10

Przygotowanie projektu

Przygotowanie pracy semestralnej

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia

Inne (jakie?) - kwerenda 10


SUMA GODZIN 70

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 2


Short description: (in Polish)

Przedmiot skupia się na jego aspektach eksplanacyjnych, sposobach kultywowania pamięci w środowiskach lokalnych. Przedmiotem uwagi są osoby, obiekty materialne i nie materialne.

Full description: (in Polish)

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu: Symbol EU dla zajęć/przedmiotu

Pojęcia pamięci zbiorowej i pamięci lokalnej LFP_1

Pojęcia tożsamości zbiorowej i tożsamości lokalnej LFP_2

Związek pamięci i tożsamości LFP_3

Techniczne środki zapamiętywania (pismo, sztuka, fotografia) LFP_4

Wybrane przykłady form pamięci w wybranych środowiskach lokalnych - regionach, subregionach, miejscowościach.

Bibliography: (in Polish)

‒ Golka M. 2009, Pamięć społeczna i jej implanty, Warszawa.

‒ Paleczny T. 2008, Socjologia tożsamości, Kraków.

_ Dzieje Gniezna, red. J. Dobosz 2016, Gniezno

_ Karwat J. 2018, Powstanie wielkopolskie na Ziemi Gnieźnieńskiej, Gniezno

Learning outcomes: (in Polish)

Symbol EU dla zajęć/przedmiotu Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka: Symbole EK dla kierunku studiów

LFP_1 Wyjaśnia pojęcia pamięci zbiorowej i lokalnej K_W05, K_W06, K_U02, K_K15

LFP_2 Wyjaśnia pojęcia tożsamości zbiorowej i tożsamości lokalnej K_W05, K_W06, K_U02, K_K15

LFP_3 Objaśnia istotę relacji pamięci i tożsamości K_W05, K_W06, K_U02, K_K15

LFP_4 Wymienia i charakteryzuje techniczne środki zapamiętywania oraz wskazuje ich przykłady z lokalnego otoczenia K_W05, K_W06, K_U02, K_K15

LFP_5 Wymienia i charakteryzuje instytucje gromadzące wytwory z przeszłości oraz wskazuje ich przykłady z lokalnego otoczenia K_W05, K_W06, K_U02, K_K15

LFP_6 Charakteryzuje uroczyście obchodzone rocznice jako lokalne formy pamięci i tożsamości oraz wskazuje ich przykłady ze swojego otoczenia K_W05, K_W06, K_U02, K_K15

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody i formy prowadzenia zajęć X

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Wykład problemowy

Dyskusja X

Praca z tekstem X

Metoda analizy przypadków X

Uczenie problemowe (Problem-based learning)

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)

Metoda ćwiczeniowa

Metoda laboratoryjna

Metoda badawcza (dociekania naukowego)

Metoda warsztatowa

Metoda projektu

Pokaz i obserwacja X

Demonstracje dźwiękowe i/lub video X

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach

Inne (jakie?) -

Sposoby oceniania Symbole EU dla zajęć/przedmiotu

LFP_1 LFP_2 LFP_3 LFP_4 LFP_5 LFP_6

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Egzamin z „otwartą książką”

Kolokwium pisemne

Kolokwium ustne

kolokwium ustne

kolokwium ustne, prezentacja multimedialna

bardzo dobry (bdb; 5,0): 6 pkt

dobry plus (+db; 4,5): 5 pkt

dobry (db; 4,0): 4 pkt

dostateczny plus (+dst; 3,5): 3 pkt

dostateczny (dst; 3,0): 2 pkt

niedostateczny (ndst; 2,0): poniżej 2 pkt

Na zaliczenie studenci przygotują prezentację multimedialną na temat wybranej przez siebie lokalnej formy pamięci i tożsamości. Ocena składać się będzie z dwóch ocen cząstkowych: za warstwę merytoryczną i estetyczną (skala: 3 pkt – bardzo dobra, 2 pkt – dobra, 1 pkt – zadowalająca, 0 pkt – niezadowalająca). Promowana będzie aktywność na zajęciach.

Practical placement: (in Polish)

Nie

Classes in period "Academic year 2022/2023, winter semester" (in progress)

Time span: 2022-10-01 - 2023-02-26
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
classes, 30 hours more information
Coordinators: Janusz Karwat
Group instructors: Janusz Karwat
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Graded credit
classes - Graded credit
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Adam Mickiewicz University, Poznań.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)