Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia i archeologia obrazu kulturowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 16-AIAOK-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia i archeologia obrazu kulturowego
Jednostka: Instytut Kultury Europejskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Innych jednostek
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

projektowanie kultury

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- Zapoznanie studentów z rolą źródeł archeologicznych i antropologicznych w badaniach nad różnymi formami aktywności człowieka w pradziejach,

- Przedstawienie relacji człowiek-środowisko naturalne i ze skutkami aktywności człowieka w środowisku naturalnym,

- Zapoznanie studentów z rolą koncepcji antropologicznych w wyjaśnianiu zagadnień związanych z funkcjonowaniem społeczności ludzkich,

- Stworzenie podstaw do zrozumienia zróżnicowania kultur i tolerancji dla różnych sposobów funkcjonowania ludzi w kulturze.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie dotyczy

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Brak wymagań wstępnych.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Z materiałami do zajęć można zapoznać się w Bibliotece Instytutu Kultury Europejskiej oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej.


Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Ćwiczenia i wykłady połączone z analizą materiałów multimedialnych i filmowych oraz z elementami dyskusji.

Literatura:

Krajobrazy. Antologia tekstów, red. B. Frydryczak, D. Angutek, Poznań 2014 (wybrane teksty)

Krajobrazy i ogrody. Ujęcie interdyscyplinarne, red. B. Frydryczak, Poznań 2014 (wybrane teksty)

Krajobraz kulturowy, red. B. Frydryczak, M. Ciesielski, Poznań 2014 (wybrane teksty)

Efekty uczenia się:

Po zakończonych zajęciach student potrafi:

- wyjaśnić podstawowe pojęcia z archeologii i antropologii krajobrazu,

- wskazać obiekty z okresów minionych we spółczesnym krajobrazie kulturowym,

- wyjaśnić podstawowe zasady ochrony krajobrazu kulturowego,

- interpretować i poddawać analizie teksty kultury w poszukiwaniu symboli i archetypów,

- nieustannie dążyć do pogłębienia własnej wiedzy,

- przedstawiać na forum zajęciowym rezultaty swojej pracy,

- krytycznie odnosić się do koncepcji teoretycznych, rozumiejąc różnice i podobieństwa między praktyką a teorią.

Metody i kryteria oceniania:

5.0 - znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

4.5 - bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

4.0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych

w programie przedmiotu

3.5 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

3.0 - zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

2.0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Jaeger
Prowadzący grup: Mateusz Jaeger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Jaeger
Prowadzący grup: Mateusz Jaeger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)