Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-DDS32r
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka ogólna
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

Cele modułu kształcenia

a) opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej;

b) gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela

Pełny opis:

Wykłady:

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia

TK_01 Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna

TK_02 Szkoła jako instytucja wspomagająca rozwój jednostki i społeczeństwa

TK_03 Proces nauczania - uczenia się

TK_04 System oświaty

TK_05 Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne

TK_06 Projektowanie działań edukacyjnych w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz uzdolnień uczniów

TK_07 Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia

Ćwiczenia:

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia

TK_03 Proces nauczania - uczenia się (cele, metody, zasady, formy organizacyjne oraz środki dydaktyczne)

TK_04 System oświaty (m.in. programy nauczania oraz plany pracy dydaktycznej)

TK_05 Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne (m.in. ład i dyscyplina w klasie)

TK_07 Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia

Literatura:

Zalecana literatura

Fisher R., Uczymy się uczyć, Warszawa 1999.

Kruszewski K. (red.), Sztuka nauczania, czynności nauczyciela, Warszawa 1993.

Kupisiewicz C., Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1995.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

wyjaśnia miejsce dydaktyki wśród innych dyscyplin naukowych

charakteryzuje szkołę jako miejsce umożliwiające rozwój jednostki i społeczeństwa oraz rozumie procesy zachodzące w klasie szkolnej

zna elementy procesu nauczania - uczenia się oraz zasady funkcjonowania systemu oświaty

zaprojektuje działania edukacyjne w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz szczególnych uzdolnień

potrafi diagnozować, kontrolować i oceniać wyniki kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Przykładowe pytania służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

Proszę wyznaczyć cele wskazanej lekcji.

Proszę wymienić przykładowe słowne metody nauczania

Kryteria oceniania

wykłady: pisemny test na zaliczenie

ćwiczenia: przygotowanie do zajęć, zaangażowanie, wykonanie wskazanej pracy domowej

 5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

 4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

 4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

 3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami określone w efektach kształcenia tego modułu

 3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami określone w efektach kształcenia tego modułu

 2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)