Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Duchowość misyjna Kościoła

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-102TM-18
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Duchowość misyjna Kościoła
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

Cele modułu kształcenia

a/przekazanie wiedzy wprowadzającej w teologię duchowości misyjnej Kościoła katolickiego

b/ wykształcenia zdolności rozróżniania poszczególnych aspektów duchowości misyjnej

c/ wyrobienie umiejętności dialogu miedzyreligijnego

d/ wyrobienie umiejętności zastosowania w życiu codziennym duchowości misjonarskiej

e/ zmotywowanie do rozwijania osobistego praktykowania duchowych postaw misyjnych

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

Wprowadzenie w misyjną duchowość Kościoła

Rozwój historyczny rozumienia duchowości misyjnej

Przepowiadanie misyjne

Systematyczne ujęcie pojęcia duchowości misyjnej

Rodzaje dialogu miedzyreligijnego

Wpływ dialogu miedzyreligijnego na duchowość misyjną

Rola modlitwy w nurcie duchowości misyjnej

Duchowość misyjna „duszą” życia Kościoła

Literatura:

Zalecana literatura

P. Piasecki, Duchowość misyjna Kościoła katolickiego, Poznań 2013.

D.J. Bosch, Oblicza misji chrześcijańskiej. Zmiany paradygmatu w teologii misji, Katowice 2010.

F.A. Oboroji, Concepts of mission. The Evolution of Contemporary Missiology, New York 2006.

J.E. Bifet, Missionary Spirituality, Bangalore 1977.

Dodatkowe publikacje wskazane przez wykładowcę

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

rozumie naturę misyjną Kościoła katolickiego i potrzebę apostolatu

objaśnia i charakteryzuje proces kształtowania duchowych postaw misyjnych

stosuje zasady dotyczące formacji duchowości misyjnej

jest zdeterminowany do pogłębiania osobistego życia duchowego w aspekcie misyjnym

jest przygotowany do osobistego zaangażowania w misyjną działalność Kościoła

Metody i kryteria oceniania:

Przykładowe zadania/pytania służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

Proszę omówić naturę misyjnej duchowości Kościoła.

Na czym polega kształtowanie duchowych postaw misyjnych?

Kryteria oceniania

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)