Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diecezja Kaliska – przeszłość, powstanie, organizacja i struktura w latach 1992-2017

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-102HK-09
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diecezja Kaliska – przeszłość, powstanie, organizacja i struktura w latach 1992-2017
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

Cele modułu kształcenia

a) Przekazanie wiedzy na temat historycznej genezy Kościoła katolickiego na terenie diecezji kaliskiej.

b) Zapoznanie się z organizacją i strukturami diecezji kaliskiej.

c) Przedstawienie najważniejszych wydarzeń religijno-społecznych w diecezji kaliskiej w latach 1992-2017.

d) Wypracowanie umiejętnosci korzystania z materiałów archiwalnych.

e) Uczenie przygotowania wypowiedzi i prezentacji na zadany temat

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

Wprowadzenie. Dzieje Kościoła na „ziemi kaliskiej” od początków chrystianizacji do XX w.

Utworzenie diecezji kaliskiej w 1992 roku.

Powstanie instytucji centralnych diecezji kaliskiej.

Biskupi diecezji kaliskiej w latach 1992-2017.

Peregrynacja kopii Obrazu św. Józefa w diecezji kaliskiej

Misje Miłosierdzia Bożego w diecezji kaliskiej.

Peregrynacja Jasnogórskiego Wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji kaliskiej (2010-2011)

Posługa osób konsekrowanych w diecezji kaliskiej.

Stowarzyszenia, wspólnoty i ruchy katolickie w diecezji kaliskiej.

Wizyta Jana Pawła II w Kaliszu. Wyższe Seminarium Duchowne diecezji kaliskiej

Kult i jego formy św. Józefa w diecezji kaliskiej.

Caritas diecezji kaliskiej

Media diecezjalne w diecezji kaliskiej.

Utworzenie Sądu Biskupiego i jego zadania.

Organizacja duszpasterstwa katechetycznego oraz katecheza dzieci i młodzieży w diecezji kaliskiej.

Literatura:

Zalecana literatura

Bak J., Jedność w wielości. X lat diecezji kaliskiej, Kalisz 2001.

Kęszka S., Kieling M., Diecezja kaliska. Parafie – Kościoły-Kaplice. Przeszłość i teraźniejszość. Opracowanie historyczno-źródłowe, Kalisz 2016.

Kęszka s., Dobroć Pana Boga naszego nich będzie z nami. W dwudziestopięciolecie powstania diecezji kaliskiej, Kalisz 2017.

Kęszka S, Splitt J., Sancta Maria Mater Dei ora pro nobis. Sanktuaria maryjne diecezji kaliskiej, Kalisz 2012.

Kęszka S., Splitt J.A., Sancte Joseph Redemptoris custos. Kaliskie Sanktuarium św. Józefa, Kalisz 2012.

Kujawski W., Diecezja kujawsko-kaliska. Opracowanie historyczno-źródłoznawcze, Włocławek 2011.

Łaski J., Liber beneficiorum, archidioecesis Gnesnensis, wyd. J. Lukowski, J. Korytkowski, t. I-II, Gniezno 1880-1881.

Nowacki J., Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej rozwój, t. I-II, Poznań 1964-1965.

Rocznik Diecezji Kaliskiej 2002. W 10 rocznicę ustanowienia diecezji, oprac. M. Jóźwiak, N. Buerger, Kalisz 2002.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Zna historyczną genezę Kościoła na terenach przynależących obecnie do diecezji kaliskiej.

Zna fakty dotyczące ustanowienia i organizacji diecezji kaliskiej.

Posiada wiedzę na temat najważniejszych wydarzeń o charakterze religijno-społecznym w latach 1992-2017.

Zna strukturę administracyjną Kościoła kaliskiego

Umie aplikować fakty historyczne do współczesnych realiów duszpasterskich w diecezji kaliskiej.

Posiada umiejętność korzystania z materiałów archiwalnych.

Potrafi przygotować wypowiedź i prezentację na podstawie materiałów źródłowych i opracowań.

Metody i kryteria oceniania:

Przykładowe zadania/pytania służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

1. Przedstaw genezę powstania diecezji kaliskiej w 1992 roku.

2. Omów strukturę administracyjna diecezji kaliskiej w roku 1992 i obecnie.

3. Wyjaśnij znaczenie kultu św. Józefa w życiu diecezji kaliskiej.

4. Omów znaczenie wspólnot życia konsekrowanego na trenie diecezji kaliskiej.

Kryteria oceniania

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami określone w efektach kształcenia tego modułu

3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami określone w efektach kształcenia tego modułu

2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)