Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-SODL-ANO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia organizacji
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty na semestrze 3 socjologii I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Socjologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest wypracowanie umiejętności interpretacji zjawisk społecznych zachodzących w organizacjach oraz ich analiza, a także umiejętność definiowania i opisywania procesów obecnych w działalności organizacji, instytucji, zakładów pracy, placówek oświatowych, przedstawicielstw, rezydentur, urzędów, stowarzyszeń, zrzeszeń, firm (także prywatnych), przedsiębiorstw, fundacji, ośrodków administracyjnych, itp.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Badania rynkowe - marketing - badania konsumenckie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Sylabus USOS

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Zajęcia mają charakter wykładu z elementami pracy zespołowej i pracy indywidualnej.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4

Skrócony opis:

Celem kształcenia jest wypracowanie umiejętności interpretacji zjawisk społecznych zachodzących w organizacjach oraz ich analiza, a także umiejętność definiowania i opisywania procesów obecnych w działalności różnych organizacji i instytucji.

Pełny opis:

Celem kształcenia jest wypracowanie umiejętności interpretacji zjawisk społecznych zachodzących w organizacjach oraz ich analiza, a także umiejętność definiowania i opisywania procesów obecnych w działalności organizacji, instytucji, zakładów pracy, placówek oświatowych, przedstawicielstw, rezydentur, urzędów, stowarzyszeń, zrzeszeń, firm (także prywatnych), przedsiębiorstw, fundacji, ośrodków administracyjnych, itp. Główne tematy poruszane w czasie zajęć obejmują następujące zagadnienia: Przedsiębiorczość w organizacjach, Działanie organizacji i współpraca międzyinstytucjonalna, Kierowanie organizacją społeczną, Komunikacja w organizacji, Konflikty i mediacje w organizacji, Motywacje działalności organizacyjnej, Organizacje jako kultura, Racjonalność w organizacjach.

Literatura:

Kostera Monika: Antropologia organizacji. Metody badań terenowych

Ratajczak Zofia: Niezawodność człowieka w pracy

Chmielewski Jarosław, Monika Szpringer (red.): Zdrowie, praca, środowisko, współczesne dylematy

Habermas Jurgen: Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej

Bąkiewicz Marcin, Mirosław Grewiński (red.): Praca socjalna w środowisku lokalnym

Sędzicki Mieczysław: Pomoc w praktyce: o różnych wymiarach wsparcia

Hofstede Geert, Gert Jan Hofstede, Michael Minkov: Kultury i organizacje

Isański Jakub (red.): Komunikowanie międzykulturowe - szanse i wyzwania.

Efekty uczenia się:

Głównym efektem kształcenia będzie umiejętność definiowania organizacji i instytucji; wskazania procesów i mechanizmów społecznych zachodzących w ich strukturach; ocena stopnia przedsiębiorczości i racjonalności działań organizacji; analiza pracy kierowniczej organizacji i instytucji; diagnozowanie konfliktów i wskazywanie sposobów mediacji; interpretowanie organizacji i instytucji jako kultury.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegać będzie wiedza zdobyta w czasie zajęć (wykładów) sprawdzona w czasie egzaminu pisemnego w postaci testu. Dodatkowym kryterium oceny (in plus) będzie realizacja zadań indywidualnych i zespołowych na wskazane przez prowadzącego tematy odnoszące się każdorazowo do zagadnień z wykładu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.