Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-SODL-AKU Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kulturowa
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty na semestrze I socjologii I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Kierunek studiów:

socjologia tryb stacjonarny (pierwszy stopień)

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy z zakresu antropologii kulturowej w kontekście heterogeniczności kulturowej świata

Definiowanie założeń głównych paradygmatów antropologicznych

Wskazanie najważniejszych założeń koncepcji antropologicznych

Formułowanie wniosków dotyczących funkcjonowania jednostek w ramach określonych grup

Odtworzenie procesów zmian kulturowych zachodzących w różnych społecznościach

Podsumowanie zdobytych informacji na temat tradycyjnych zwyczajów i obrzędówSkrócony opis:

Charakterystyka podstawowych pojęć i definicji z zakresu antropologii społecznej (antropologia społeczna/kulturowa/biologiczna, kultura - społeczna, symboliczna, materialna; cywilizacja, etnologia, etnografia). Omówienie najbardziej istotnych historycznych kierunków/szkół w antropologii społecznej (ewolucjonizm, dyfuzjonizm, funkcjonalizm,strukturalizm, szkoła kultury i osobowości). Ukazanie problematyki antropologicznej jako względnej i uniwersalnej (tożsamość kulturowa, znaczenie pokrewieństwa, typy małżeństw, rodzina). Wskazanie na nowe wyzwania/możliwości antropologii społecznej (antropologia stosowana). Uzupełnienie wiadomości z zakresu obyczajów, obrzędów, rytuałów i ceremonii w różnych kulturach świata (obrzędy ciała, inicjacja). Omówienie antropologicznych koncepcji magii i religii. Antropologia symboliczna. Problematyka etniczności. Procesy enkulturacyjne/socjalizacyjne. Znaczenie kolonializmu na rozwój antropologii. Antropologia prawna. Etnocentryzm/relatywizm kulturowy.

Pełny opis:

Umiejętność zdefiniowania najważniejszych terminów i definicji używanych w antropologii społecznej. Znajomość głównych kierunków antropologicznych, ich założeń i przedstawicieli. Wykazanie się znajomością problematyki etnicznej współczesnego świata oraz podstawowych zagadnień dotyczących pokrewieństwa, rodziny i małżeństwa w ujęciu antropologicznym. Umiejętność wskazania nowych kierunków rozwoju antropologii na przykładzie antropologii stosowanej. Znajomość głównych obrzędów i zwyczajów w wybranych kulturach pozaeuropejskich oraz umiejętność wyjaśnienia ich znaczenia. Umiejętność antropologicznej interpretacji zagadnień związanych z symboliką, magią i religią. Znajomość podstawowych procesów enkulturacyjnych/socjalizacyjnych i ich społeczne implikacje. Umiejętność wskazania na główne implikacje kolonializmu w zakresie rozwoju antropologii oraz kształtowania się określonych kultur/społeczności świata. Znajomość podstawowych antropologicznych metod badawczych. Wykazanie się znajomością definicji i przejawów etnocentryzmu.

Literatura:

1) Polskie opisanie świata : studia z dziejów poznania kultur ludowych i plemiennych. T. 1, Azja i Afryka. / [wybór i oprac.] Antoni Kuczyński.

2) Amerykańska antropologia kognitywna: poznanie, język, klasyfikacja i kultura, red. Michał Buchowski

3) O czym opowiada antropologiczna opowieść / Wojciech J. Burszta, Krzysztof Piątkowski.

4) Zarys historii antropologii kulturowej / Krzysztof J. Brozi.

5) Człowiek, kultura, osobowość : wstęp do klasycznej antropologii kultury / Barbara Olszewska-Dyoniziak.

6) Między charyzmą i rutyną : antropologia brytyjska 1922-1982 / Adam Kuper

Efekty uczenia się:

Stosuje słownictwo antropologiczne

korzysta z literatury antropologicznej

Łączy zjawiska społeczne z kategoriami kulturowymi Łączy założenia głównych paradygmatów antropologicznych z konkretnymi przykładami

Decyduje o wnioskowaniu dotyczącym funkcjonowania jednostek w ramach określonych grup

Dobiera odpowiednie sposoby wyjaśniania procesów zmian kulturowych

Analizuje założenia najważniejszych koncepcji antropologicznych

Analizuje przyczyny i uwarunkowania heterogeniczności kulturowej świata

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie testu pisemnego (obowiązują wiadomości z wykładów)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.