Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badanie wspólnot online

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 08-KUDL-WON Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badanie wspólnot online
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty dla 1 semestru Kulturoznawstwa I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

Kulturoznawstwo.

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1 Zapoznanie studenta z dorobkiem i perspektywami jakościowych badań nad komunikacją komputerowo zapośredniczoną.

C2 Zdobycie przez studenta umiejętności samodzielnego zaprojektowania i przeprowadzenia badania o charakterze wstępnym w środowisku internetowym.

C3 Zdobycie umiejętności stworzenia raportu z badania oraz wykonania komunikatywnej prezentacji na jego podstawie.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Brak.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały do zajęć zostają przesłane studentom drogą mailową (poczta AMU).

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Omówienie metod jakościowych i ilościowych badań internetu, prezentacja wyników badań, wspólna praca nad projektami studentów.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

30

Praca własna studenta 1 (przeprowadzenie badania)

20

Praca własna studenta 2 (opracowanie wyników)

10

Praca własna studenta 3 (stworzenie prezentacji)

5

SUMA GODZIN

65


Skrócony opis:

Przedmiot wykorzystuje metody research-based learning. Wprowadza studentów w zagadnienia badania cyberkultury i komunikacji zapośrednicznej komputerowo poprzez tworzenie i realizację projektu badania wstępnego wybranego środowiska lub wspólnoty online.

Pełny opis:

Wprowadzenie do metodologii kulturoznawczo zorientowanych badań nad internetem.

Projektowanie badania wstępnego.

Typologia środowisk internetowych.

Modele partycypacji we wspólnotach online.

Rozwój kultur i społeczności internetowych.

Językowy wymiar komunikacji zapośredniczonej komputerowo.

Ontologia awatarów a kategoria wirtualności.

Życie codzienne w cyberprzestrzeni.

Wspólnota wirtualna – mit czy rzeczywistość?

Anonimowość i pseudonimowość w komunikacji komputerowo zapośredniczonej.

Tworzenie raportu z badań oraz jego prezentacji.

Literatura:

„Przegląd Socjologii Jakościowej” 2014, tom X, numer 2

Boellstorff Tom, Dojrzewanie w Second Life. Antropologia człowieka wirtualnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012

Grochowski Piotr (red.), Netlor. Wiedza cyfrowych tubylców, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010

Lister Martin, Dovey Jon, Giddings Seth, Grant Iain, Kelly Kieran, Nowe media. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009

Rheingold Howard, The Virtual Community. Homesteading on the Electronic Frontier, 1993, http://www.rheingold.com/vc/book/

Metody badań online, red. P. Siuda, Gdańsk 2016

Andrew Keen, Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, przeł. Małgorzata Bernatowicz, Katarzyna Topolska-Ghariani, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007

Aron Ben Ze`ev, Miłość w Sieci. Internet i emocje, przeł. Anna Zdziemborska, Rebis, Poznań 2005

Jan Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

Patricia Wallace, Psychologia Internetu, przeł. T. Hornowski, Rebis, Poznań 2001

Folklor w dobie internetu, red. P. Grochowski, G. Gańcarczyk, Toruń 2019

P. Cichocki, Sieć przyjaciół. Serwis społecznościowy oczami etnografa, Warszawa 2012

M. Rutka, Miau.pl, czyli wychowanie na uboczu kultury, Gdańsk 201

Wybrane strony i środowiska internetowe

Efekty uczenia się:

Student potrafi zaprojektować badanie wstępne wybranego środowiska lub wspólnoty online.

Potrafi przeprowadzić badanie wstępne wybranego środowiska lub wspólnoty online.

Potrafi wskazać i krytycznie omówić zalety i ograniczenia podstawowych metod badawczych stosowanych w środowiskach internetowych.

Umie stworzyć kompletny raport z badania oraz wykonać prezentację na jego podstawie.

Metody i kryteria oceniania:

Stworzenie i realizacja indywidualnego netnograficznego projektu badawczego wybranej wspólnoty online.

Kryteria oceniania

5. 0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.