Adam Mickiewicz University, Poznań - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

(in Polish) Społeczeństwo obywatelskie

General data

Course ID: 08-KUDL-SPO Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown) Name in Polish: Społeczeństwo obywatelskie
Organizational unit: Faculty of Social Sciences
Course groups: (in Polish) Przedmioty dla 3 semestru Kulturoznawstwa I stopnia
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Module type:

specialist

Major:

(in Polish) Kulturoznawstwo

Cycle of studies:

1st cycle

Module learning aims:

(in Polish) Zapoznanie z zagadnieniem społeczeństwa obywatelskiego, definiowaniem tego pojęcia oraz różnorodnością koncepcji. Wskazanie na potencjał zjawiska oraz mechanizmy powstawania społeczeństwa obywatelskiego, jego zasięgiem społecznym a także jego wpływem na kształtowanie postaw prospołecznych oraz zaradności społecznej.

Year of studies (where relevant):

Year 3

Pre-requisites in terms of knowledge, skills and social competences:

(in Polish) Podstawowa wiedza o kulturze i społeczeństwie

Information on where to find course materials:

(in Polish) UB i Lektorium IK

Methods of teaching for learning outcomes achievement:

(in Polish) Prezentacja koncepcji społeczeństwa obywatelskiego, przedstawienie podstawowych pojęć związanych z tematyką, w tym definicji społeczeństwa obywatelskiego, zaufania społecznego, oraz kapitału społecznego.

Krytyczna ocena zachodzących zjawisk i mechanizmów społecznych związanych z budowaniem i destrukcją społeczeństwa obywatelskiego, kształtowaniem postaw. Dyskusja na tematy bieżące oraz wydarzenia historyczne.

Full description: (in Polish)

Zapoznanie z terminologią dotyczącą tematyki społeczeństwa obywatelskiego, różnorodnością ujęć koncepcji społeczeństwa obywatelskiego, przedstawienie podstawowych pojęć związanych z tematyką, w tym definicji społeczeństwa obywatelskiego, zaufania społecznego, oraz kapitału społecznego.

Prowadzenie dyskusji na temat zachodzących zjawisk i mechanizmów społecznych związanych z budowaniem oraz destrukcją społeczeństwa obywatelskiego, wpływem członków społeczeństwa na kształtowanie postaw społecznych. Dyskusja na tematy bieżące oraz wydarzenia historyczne.

Bibliography: (in Polish)

Bokajło, Wiesław. i Dziubkia, Kazimierz (red.). 2001. Społeczeństwo obywatelskie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

CHLUSKA A.: Społeczeństwo obywatelskie a totalitaryzm, w: Krauz-Mozer B., Borowiec P. (red. nauk.), Samotność idei? Społeczeństwo obywa-telskie we współczesnym świecie, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2007.

Fukuyama, Francis. 1997. Zaufanie - Kapitał społeczny i droga do dobrobytu. Warszawa-Wrocław: Wydawnictwo PWN.

Sasinowski, Henryk. 1/2012. Społeczeństwo obywatelskie i jego rola w budowie demokracji, „Economy and Management”. http://zneiz.pb.edu.pl/data/magazine/article/133/pl/1.3_sasinowski.pdf

Pogonowska Barbara. 2004. „Kapitał społeczny – próba rekonstrukcji kategorii pojęciowej”. W: Zeszyty Naukowe nr 42, Januszek Henryk (red.). 2004. Kapitał społeczny – aspekty teoretyczne i praktyczne. Poznań: Wydawnictwo AE.

Przybysz, Jerzy i Sauś, Jan. 2004. Kapitał społeczny. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

Putnam, Robert D. 1995. Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, przeł. Jakub Szacki. Kraków: Wydawnictwo SIW ZNAK, Fundacja im. St. Batorego.

Putnam, Robert D. 2008. Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

DURZEWSKA M.: Obywatelski fundament społeczeństwa – wartości spo-łeczeństwa obywatelskiego, w: Durzewska M., Kretek H.A. (red. nauk.), Obywatel w aspekcie fenomenologicznym, Wyd. PWSZ, Racibórz 2016.

DURZEWSKA M.: Potencjał kulturowy kapitału społecznego, w: Karczew-ski L., Kretek A.H., Społeczno-prawne wyzwania gospodarki, biznesu i zarządzania, Politechnika Opolska, Opole 2016.

DURZEWSKA M.: M. Durzewska, Próba uchwycenia wzorów obywatelskości w przestrzeni płynnej nowoczesności, w: Durzewska M., Wzory kultury a wzory obywatelskości, Studia Kulturoznawcze 2(12) 2017.

Durzewska Małgorzata; Społeczeństwo obywatelskie a model państwa aktywizującego. Charakterystyka środowiska społecznego kształtującego zaradność społeczną jednostki w społeczeństwie, Studia Socjologiczne, (2018),

Durzewska Małgorzata; Animacja społeczności lokalnych a budowanie społeczeństwa obywatelskiego w SPOŁECZNOŚCI LOKALNE KONTEKSTY PRZEMIAN I INNOWACJE , red.: Herudziński Tomasz , Swacha Piotr, Wydawnictwo SGGW (2018),

Durzewska Małgorzata; Aktywność społeczeństwa obywatelskiego w procesie przemian społeczno-kulturowych w Socjologiczno-kulturowe i prawno-edukacyjne aspekty zarządzania, red.: Karczewski Leszek , Kretek Henryk A., Wydawnictwo Politechniki Opolskiej (2018),

Durzewska Małgorzata; Rola edukacji obywatelskiej w procesie kształtowania tożsamości regionu w Państwo, region, debata publiczna. Dylematy integracyjne i rozwojowe wspólnoty lubuskiej, red.: Orłowska Beata, Rotengruber Przemysław, Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wlkp. 2018 (2018),

Learning outcomes: (in Polish)

Znajomość podstawowych pojęć i koncepcji. Orientacja w mechanizmach społecznych budowy społeczeństwa obywatelskiego. Praktyczne zastosowanie wiedzy w aktywności społecznej.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Obecność na zajęciach, aktywny udział oraz prezentacja wybranego tematu.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Adam Mickiewicz University, Poznań.