Adam Mickiewicz University, Poznań - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

(in Polish) Historia nauk o kulturze

General data

Course ID: 08-DDW-HNK Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown) Name in Polish: Historia nauk o kulturze
Organizational unit: Faculty of Social Sciences
Course groups: (in Polish) Studia doktoranckie na WNS
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Module type:

compulsory

Major:

(in Polish) Wydziałowe studia III stornia

Cycle of studies:

3rd cycle

Module learning aims:

(in Polish) Wyposażenie doktoranta w wiedzę z zakresu historii nauk o kulturze oraz w umiejętności dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, przedstawione stanowiska odnośnie do kultury ma on traktować jak narzędzia użyteczne w jej badaniu. Po drugie, ma on orientować się w tym, co na temat kultury (jej pojęciowych ekwiwalentów) mieli do powiedzenia badacze różnych orientacji od antycznych wystąpień filozofów i dramatopisarzy do czasów współczesnych.

Pre-requisites in terms of knowledge, skills and social competences:

(in Polish) Wykład ma charakter wprowadzający. Warunkiem rozumienia omawianych zagadnień jest umiejętność posługiwania się przez jego uczestników wiedzą wyniesioną z różnych kierunków studiów (humanistycznych bądź społecznych).

Information on where to find course materials:

(in Polish) Czytelnia instytutowa

Methods of teaching for learning outcomes achievement:

(in Polish) Wykład

Short description: (in Polish)

Celem wykładów jest prezentacja stanowisk odnoszących się do ontologicznego statusu kultury oraz epistemologicznych ograniczeń (uwarunkowań), które musi uwzględnić jej uczestnik świadomy swoich uwikłań w praktykę polegającą na godzeniu jej heterogenicznych norm i dyrektyw. Motywem przewodnim opowieści o odkrywaniu kultury przez humanistykę i nauki społeczne, są związki łączące antyczne (presokratejskie) ustalenia dotyczące użyteczności arche w planowaniu ludzkich spraw z argumentami badaczy współczesnych na rzecz tezy o permanentnym wymykaniu się praktyki kulturowej sprawozdaniom na ich temat podporządkowanym zasadzie koherencji.

Full description: (in Polish)

Celem wykładów jest prezentacja stanowisk odnoszących się do ontologicznego statusu kultury oraz epistemologicznych ograniczeń (uwarunkowań), które musi uwzględnić jej uczestnik świadomy swoich uwikłań w praktykę polegającą na godzeniu jej heterogenicznych norm i dyrektyw. Motywem przewodnim opowieści o odkrywaniu kultury przez humanistykę i nauki społeczne, są związki łączące antyczne (presokratejskie) ustalenia dotyczące użyteczności arche w planowaniu ludzkich spraw z argumentami badaczy współczesnych na rzecz tezy o permanentnym wymykaniu się praktyki kulturowej sprawozdaniom na ich temat podporządkowanym zasadzie koherencji.

Tematy wykładów:

- Pytanie o arche

- Doxa i episteme - spór sofistów z tragediopisarzami antycznymi

- Sokrates - arete jako miara ludzkich spraw

- Platońskie anamnesis

- Arystotelesowska rehabilitacja wiedzy - zasada niesprzeczności, korespondencyjna teoria prawdy

- Wiedza i wiara - teologia wobec pytania o źródła wiedzy ludzkiej

- Galileusz - narodziny nowożytnej nauki

- Hegel i Marks

- Hermenetyka

- Durkheim i Weber

- Pozytywiści i ich następcy

- Nietzsche, Heidegger, Adorno

- Szkoła frankfurcka i jej kontynuatorzy

- Poznańska szkoła metodologiczna

Bibliography: (in Polish)

- - Wł. Tatarkiewicz, Historia filozofii. T I-III, PWN Warszawa

- J Szacki, Historia myśli socjologicznej. PWN, Warszawa 2002

- F. Braudel, Kultura materialna. Przeł. M. Ochab, P. Graff, PIW, Warszawa 1992

- P. Bourdieu, L. D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, przeł. A. Sawisz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001

- F. Znaniecki, Rzeczywistość kulturowa. W: Pisma filozoficzne. T. II. Przyg. J. Wocial. PWN Warszawa 1987

- P. Rotengruber, Ideologia, anarchia, etyka. Dyskurs ponowoczesny a dialog. Humaniora, Poznań 2000

- P. Rotengruber, Kultura jako przedmiot badania, kultura jako horyzont wartości. Pragmatyczny zwrot Floriana Znanieckiego. Humaniora. Czasopismo Internetowe Nr 1 (13)/2016, ss. 83–95

- P. Rotengruber, Perspektywy społecznego porozumienia. Pragmatyka dyskursu władzy, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2006

- Journal of Applied Cultural Studies. The Institute of Cultural Studies UAM Poznań vol.1-3

Learning outcomes: (in Polish)

Po zakończeniu modułu doktorant dysponuje wiedzą z zakresu historii nauk o kulturze. Wiedzę tą potrafi wykorzystać w dwojaki sposób. Po pierwsze, przedstawione stanowiska odnośnie do kultury traktuje on jako narzędzie użyteczne w jej badaniu. Po drugie, orientuje się w tym, co na temat kultury (jej pojęciowych ekwiwalentów) mieli do powiedzenia badacze różnych orientacji od antycznych wystąpień filozofów i dramatopisarzy do czasów współczesnych

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Egzamin pisemny; standardowa skala ocen (5.0-2.0):

5.0 - znakomita wiedza w zakresie treści kształcenia zawartych w programie przedmiotu

4.5 – bardzo dobra wiedza w zakresie treści kształcenia zawartych w programie przedmiotu

4.0 - dobra wiedza w zakresie treści kształcenia zawartych w programie przedmiotu

3.5 - zadowalająca wiedza w zakresie treści kształcenia zawartych w programie przedmiotu

3.0 - zadowalająca wiedza w zakresie treści kształcenia zawartych w programie przedmiotu

2.0 - niezadowalająca wiedza w zakresie treści kształcenia zawartych w programie przedmiotu.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Adam Mickiewicz University, Poznań.