Adam Mickiewicz University, Poznań - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

(in Polish) Badania humanistyczne i społeczne : Badania oparte na sztuce w warsztacie kulturoznawcy

General data

Course ID: 08-DDW-BHS6 Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown) Name in Polish: Badania humanistyczne i społeczne : Badania oparte na sztuce w warsztacie kulturoznawcy
Organizational unit: Faculty of Social Sciences
Course groups: (in Polish) Studia doktoranckie na WNS
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Module type:

compulsory

Major:

(in Polish) Kulturoznawstwo

Cycle of studies:

3rd cycle

Module learning aims:

(in Polish) Zapoznanie doktorantów z ideą i przykładami badań skoncentrowanych na problemie (problem-centred) oraz modelami badań opartych na sztuce ujmowanymi jako nowy typ praktyk badawczych w zakresie badań jakościowych. Przygotowanie doktorantów do prowadzenia własnych badań w tym zakresie.

Year of studies (where relevant):

Year 3

Pre-requisites in terms of knowledge, skills and social competences:

(in Polish) Podstawowe wiadomości z metodologii badań humanistycznych i/lub społecznych.

Information on where to find course materials:

(in Polish) Kontakt: pokój 30 w Instytucie Kulturoznawstwa; kontakt elektroniczny ewarew@amu.edu.pl;

Methods of teaching for learning outcomes achievement:

(in Polish) Wykład z elementami prezentacji.

Short description: (in Polish)

W trakcie wykładu wprowadzone zostanie pojecie transdyscyplinarności jako punktu wyjścia do stosowania metodologii hybrydycznych w naukach humanistycznych. Następnie podejście skoncentrowane na problemie odróżnione zostanie od modelu badan opartych na teorii oraz modelu projektowego. W dalszej kolejności omówione zostanie planowanie badań w tym modelu. Podstawowy korpus tematów stanowią dalej prezentacje badań opartych na sztuce stosowanych w naukach społecznych i humanistyce.

Full description: (in Polish)

1. Transdyscyplinarność jako punkt wyjścia badań.

2. Hybrydyczne strategie metodologiczne.

3. Modele podejść badawczych opartych na teorii vs modele badań opartych na problemie.

4. Podejście problemowe vs podejście projektowe

5. Formułowanie problemów badawczych w warsztatach humanistów.

6. Planowanie badań.

7. Współpraca i odpowiedzialność.

8. Nauka i sztuka – budowanie nowych przedmiotów i narzędzi poznania.

9. Miejsce badań opartych na sztuce w obszarze badań jakościowych.

10. Główne typy badań opartych na sztuce:

a) Poszukiwania narracyjne i oparte na fikcji;

b) Poszukiwania oparte na poezji;

c) Poszukiwania oparte na muzyce;

d) Poszukiwania oparte na tańcu i ruchu;

e) Poszukiwania oparte na teatrze, dramacie, performansie;

f) Poszukiwania oparte na filmie

g) Poszukiwania oparte na sztukach wizualnych.

11. Epistemologie „zanieczyszczone”.

Bibliography: (in Polish)

1. P. Leavy, Essentials of Transdisciplinary Research. Using Problem-Centred Methodologies, Left Coast Press, California 2011.

2. Questions of Method in Cultural Studies, M. White, J. Schwoch (eds.). Blackwell 2006.

3. Metody badań jakościowych, N.K. Denzin, Y.S. Lincoln, WN PWN, Warszawa 2009.

4. D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, WN PWN, Warszawa 2009.

5. D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, WN PWN, Warszawa 2007.

6. U. Eco, Interpretacja i nadinterpretacja, Znak, Kraków 1996.

7. G. Rose, Interpretacja materiałów wizualnych, WN PWN, Warszawa 2010.

8. S. Kvale, Prowadzenie wywiadów, WN PWN, Warszawa 2012.

9. P. Leavy, Metoda spotyka sztukę, Wyd. NCK, Warszawa 2018.

Learning outcomes: (in Polish)

Efekty kształcenia

Doktorant w stopniu zaawansowanym zna metodologię badań właściwą dla dyscypliny nauki, w której odbywa się kształcenie, co pozwala na właściwy dobór teorii i narzędzi badawczych oraz efektywne ich zastosowanie i modyfikację w ramach własnych badań. – E_W02, PBU_W, P8S_WG

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Przygotowane i poddanie dyskusji projektu badawczego wykorzystującego omówione sposoby postepowania badawczego. Zaliczenie na podstawie pisemnej pracy zaliczeniowej.

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Adam Mickiewicz University, Poznań.