Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia Europy - antropologia u siebie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-FWE07
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia Europy - antropologia u siebie
Jednostka: Wydział Historyczny
Grupy: Przedmioty fakultety WL-Etn 2009/SL
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Pełny opis:

SPOSÓB ZALICZENIA:

Systematyczna analiza tekstów, udział w dyskusji; dodatkowo: sukcesywna prezentacja tłumaczeń (dla zainteresowanych)

CEL NAUCZANIA:

Istnieją trzy cele zajęć. Pierwszym jest zdobycie wiedzy teoretycznej dotyczącej najważniejszych trendów (współczesnej) antropologii Europy. Drugim są ćwiczenia praktyczne w zakresie analizy tekstów i dyskusji. Cel trzeci dotyczy tylko zainteresowanych studentów i jest nim zdobycie umiejętności tłumaczenia antropologicznych artykułów (jednego wybranego tekstu), z których powstanie zbiór tekstów (planowana publikacja).

ZAGADNIENIA:

Zajęcia skierowane są przede wszystkim do studentów zainteresowanych sposobami badania Europy przez antropologiów: chodzi tu zarówno o społeczności zamieszkujące kontynent („rodzime” i tworzone przez imigrantów), jak i idee Europy i europejskości. Zajęcia opierają się na nurcie „anthropology at home” (proponowane tłumaczenie: „antropologia u siebie”) i obejmują analizę tekstów najbardziej reprezentatywnych dla tego podejścia oraz część dyskusyjną.

UWAGI:

Wymagania: Bierna znajomość języka angielskiego, uczestnicy fakultetu „Europa w antropologii” mile widziani

Literatura:

W EUROPIE

- Arensberg C. M. 1963, The Old World Peoples: The Place of European Cultures in World Ethnography, Anthropological Quarterly 36(3): 75-99

- Gilmore D. 1982, Anthropology of the Mediterranean Area, Annual Review of Anthropology, 11: 175-205

- Boissevain J. 1975, Introduction: Towards a Social Anthropology of Europe, in Boissevain J., Friedl J. (eds.), Beyond the Community, The Hague, pp. 9-19

W DOMU, CZYLI U SIEBIE

- Cole J. 1977, Anthropology Comes Part-way Home: Community Studies in Europe, Annual Reviews of Anthropology 6: 349-378

- Jackson A. 1987, Reflections on Ethnography at Home and the ASA, in: A. Jackson (ed.), Anthropology at Home, New York: Tavistock Publications, pp. 1-15

- Peirano M. G. S. 1998, When Anthropology is at Home: The Different Contexts of a Single Discipline, Annual Review of Anthropology 27: 105-128

WSCHÓD I POSTSOCJALIZM

- Macdonald S. 1993, Identity Complexes in Western Europe, in Macdonald S. (ed.), Inside European Identities: Ethnography in Western Europe, London: Berg, pp. 1-26

- Halpern J. M., Kideckel D. 1983, Anthropology of Eastern Europe, Annual Review of Anthropology 12: 377-402

- Verdery K. 1991, Theorizing Socialism: A Prologue to the ‘Transition’, American Ethnologist 18(3): 419-439

- Hann C. 1994, After Communism: Reflections on East European Anthropology and the ‘Transition’, Social Anthropology 2(3): 229-249

EUROPEJSKOŚĆ

- Goddard V., Llobera J., Shore C. 1996, Introduction: The Anthropology of Europe, in Goddard V. et al., eds., The Anthropology of Europe: Identities and Boundaries in Conflict, Oxford: Berg, pp. 1-40.

- Borneman J., Fowler N. 1997, Europeanization, Annual Review of Anthropology 26: 487-514

- Asad T., Fernandez J., Herzfeld M., Lass A., Rogers S., Schneider J., Verdery K. 1997, Provocations of European Ethnology, American Anthropologist 99(4): 713-730

- Leontidou L. 2004, The Boundaries of Europe: Deconstructing Three Regional Narratives, Identities: Global Studies in Power and Culture 11(4): 593-617

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)