Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetyka z analizą dzieła literackiego [03-PA-11PDL] Semestr zimowy 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 2
Moodle ID: 326267_2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Poetyka z analizą dzieła literackiego [03-PA-11PDL]
Zajęcia: Semestr zimowy 2019/2020 [2019/SZ] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 219
Collegium Maius jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 13
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Prowadzący: Magdalena Bednarek
Literatura:

Poetyka – bibliografia

I. Podręczniki i kompendia:

Arystoteles, Poetyka, przeł. i oprac. H. Podbielski, Wrocław 2006

Arystoteles, Retoryka; Retoryka dla Aleksandra; Poetyka, przeł., wstępem i komentarzem opatrzył H. Podbielski, Warszawa 2004

Chrząstowska B., Wysłouch S., Poetyka stosowana, Warszawa 2000

Ćwiczenia z poetyki, red. A. Gajewska, T. Mizerkiewicz, Warszawa 2006

Dłuska M., Próba teorii wiersza polskiego, Kraków 2001

Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury, Warszawa 1991

Kulawik A., Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1990

Mayenowa M. R., Poetyka teoretyczna: zagadnienia języka, Wrocław 2000

Miodońska-Brookes E., Kulawik A., Tatara M., Zarys poetyki. Warszawa 1980

Poetyka, t. 1, wyboru dokonała i wstępem poprzedziła D. Ulicka, Warszawa 2000

Poetyka, t. 2, wyboru dokonał A. Chojnacki, Warszawa 1999

Poetyka: wybór materiałów, red. A. Kubale, E. Nawrocka, Gdańsk 1997

Pszczołowska L., Wiersz polski. Zarys historyczny, Wrocław 1997

Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 2002

Trzy poetyki klasyczne: Arystoteles, Horacy, Pseudo-Longinos, przeł., wstępem i objaśnieniami opatrzył T. Sinko, Warszawa 2006

II. Opracowania szczegółowe

„Matka odchodzi” Tadeusza Różewicza, red. I. Iwasiów, J. Madejski, Szczecin 2002

„Panny z Wilka” Jarosława Iwaszkiewicza, red. I. Iwasiów, J. Madejski, Szczecin 1996

„Wariacje pocztowe” Kazimierza Brandysa, red. I. Iwasiów, J. Madejski, Szczecin 1999

Abramowska J., Alegoreza i alegoria w dawnej kulturze literackiej, w: tejże, Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej, Poznań 1995

Abramowska J., Literatura – dramat – teatr, w: Wprowadzenie do nauki o teatrze, t. I, oprac. J. Degler, Wrocław 1976

Alegoria, red. J. Abramowska, Gdańsk 2003

Auden W.H., Tworzenie, poznanie i osąd, przeł. J. Szczuka, „Kresy” 1999, nr 1

Autor, podmiot literacki, bohater: studia, red. A. Martuszewska, J. Sławiński, Wrocław 1983

Babińska D., Podwójne kodowanie rzeczywistości: dzieło otwarte na postmodernizm, „Gutenberg” 2001, nr 4

Bachelard G., Poetyka marzenia, przekł., oprac. i posł. L. Brogowski, Gdańsk 1998

Bachtin M., Słowo w powieści, w: tenże, Problemy literatury i estetyki, przeł. W. Grajewski Warszawa 1982

Bachtin M., Zagadnienia stylistyki na lekcjach języka rosyjskiego w szkole średniej, przeł. B. Żyłko, „Teksty Drugie” 2001, nr 6

Balcerzan E., Granice literatury, granice historii, granice granic, „Teksty Drugie” 2004, nr 6

Balcerzan E., Metafory, które „wiedzą” czym jest tłumaczenie, „Teksty Drugie” 2005, nr 5

Balcerzan E., W stronę genologii multimedialnej, „Teksty Drugie” 1999, nr 6

Barańczak S., Pomyślane przepaście. Osiem interpretacji, Katowice 1995

Bartoszyński K., Czasu konstrukcje w literaturze polskiej, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka, Wrocław 1993

Bartoszyński K., Wobec genologii, „Teksty Drugie” 2000, nr 5

Black M., Metafora, przeł. J. Japola, „Pamiętnik Literacki” 1971, nr 3

Bolecki W., Modalność . literaturoznawstwo i kognitywizm, „Teksty Drugie” 2001, nr 5

Bolecki W., Pre-teksty i teksty, Warszawa 1998

Borges J.L., Rzemiosło poezji: wykłady fundacji Charlesa Eliota Nortona, oprac. C.-A. Mihailescu, przeł. M. Świerkocki, Warszawa 2006

Burzyńska A., Ciało w bibliotece, „Teksty Drugie” 2002, nr 6

Burzyńska A., Kariera narracji. O zwrocie narratywistycznym w humanistyce, „Teksty Drugie” 2004, nr 1-2

Cavanagh C., Formy zwyczajności: Bachtin, prozaika i liryka, przeł. P. Wawrzyszko, „Teksty Drugie” 1996, nr 6

Červenka M., Wers i czas, przeł. L. Engelking, „Pamiętnik Literacki” 1995, z. 4

Chrzanowska-Kluczewska E., Mikrotropy, makrotropy, meta tropy, „Stylistyka” 2003, t. 12

Czermińska M., Ekfrazy w poezji Wisławy Szymborskiej, „Teksty Drugie” 2003, nr 2-3

Czermińska M., Punkt widzenia. jako kategoria antropologiczna i narracyjna w prozie niefikcjonalnej, „Teksty Drugie” 2003, nr 2-3

Czerniawski A., Światy umowne. Szkice o wierszu współczesnym, Warszawa 2001

Dąbała J., Tajemnica i suspens: wokół głównych problemów „creative writing", Lublin 2004

Dobrzyńska T., Mówiąc przenośnie. Studia o metaforze, Warszawa 1994

Dobrzyńska T., Tekst – styl – poetyka, Kraków 2003

Dorota Kozicka, Dwudziestowieczne „podróże intelektualne”. Między esejem a autobiografią, „Teksty Drugie” 2003, nr 2-3

Dziadek A., Anagramy Ferdynanda de Saussure’a – historia pewnej rewolucji, „Teksty Drugie” 2001, nr 6

Eaglestone R., Identyfikacja a świadectwo jako gatunek, przeł. T. Łysak, „Teksty Drugie” 2007, nr 5

Eco U., „Poetyka” i my, przeł. J. Ugniewska, „Twórczość” 2003, nr 5

Eco U., Dzieło otwarte, Warszawa 2008

Eco U., Rorty R., Culler J., Brooke-Rose Ch, Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, przeł. T. Bieroń, Kraków 1996

Efekt motyla: humaniści wobec teorii chaosu, red. K. Bakuła i D. Heck, Wrocław 2006

Fabularność i dekonstrukcja, red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, Lublin 1998

Formy i strategie wypowiedzi narracyjnej, red. Cz. Niedzielski, J. Speina, Toruń 1993

Fulińska A., Dlaczego literatura popularna jest popularna?, „Teksty Drugie” 2003, nr 4

Gadamer H. G., Poetica. Wybrane eseje, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 2001

Gadamer H. G., Symbol i alegoria, w: Symbole i symbolika, wybrał i wstępem opatrzył M. Głowiński, przeł. G. Borkowska, Warszawa 1991

Genette G., Palimpsesty, przeł. A. Milecki, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, t.4, cz. II, Kraków 1996

Genologia polska: wybór tekstów, wybór, oprac. i wstęp E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1983

Głowiński M., Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. Kraków 2000

Głowiński M., Monolog wewnętrzny Telimeny i inne szkice, Kraków 2007

Głowiński M., Narracja jako monolog wypowiedziany, w: tegoż, Narracje literackie i nieliterackie, Kraków 1997

Głowiński M., O stylizacji, w: tenże, Style odbioru. Kraków 1977

Głowiński M., Peryfrazy współczesne, w: tenże, Narracje literackie i nieliterackie, Kraków 1997

Głowiński M., Poetyka i okolice, Warszawa 1992

Głowiński M., Poetyka wobec tekstów nieliterackich, Warszawa 1992

Głowiński M., Powieść i autorytety, w: tegoż, Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej, Kraków 1998

Głowiński M., Przestrzenne tematy i wariacje, w: tegoż, Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej, Kraków 1998

Grabowski A., Sen i marzenie – dwie strony świadomości, dwie literatury: próba radykalizacji „Poetyki marzenia” Gastona Bachelarda, „Studium” 2000, nr 4

Grochowski G., Na styku kodów. O literackich użyciach znaków ikonicznych, „Teksty Drugie” 2006, nr 4

Grochowski G., Pośmiertny tryumf genologii, „Teksty Drugie” 2001, nr 5

Grzenia J., Język poetycki jako struktura polifoniczna: na materiale poezji polskiej XX wieku, Katowice 1999

Hejmej A., Partytura literacka. Przedmiot badań komparatystyki interdyscyplinarnej, „Teksty Drugie” 2003, nr 4

Humphrey R., Strumień świadomości – techniki, przeł. S. Amsterdamski, „Pamiętnik Literacki” 1970, nr 4

Interpretacje i metodologie: studia z dydaktyki literatury polskiej, red. A. Opacka, Katowice 1997

Ironia, red. M. Głowiński, Gdańsk 2002

Izutsu Toshihiko, Haiku jako wydarzenie egzystencjalne, przeł. A.J. Nowak, „Teksty Drugie” 2001, nr 1

Januszkiewicz M., O pojęciu mimesis w poetyce Arystotelesa, „Sztuka i Filozofia” 2002, nr 21

Kaniewska B., Świat w granicach „ja”. O narracji pierwszoosobowej, Poznań 1997

Kareński-Tschurl M., Porównanie jako prze-znaczenie, „Teksty Drugie” 2001, nr 6

Karpiński A., Sęp, Kasia i Narcyz, „Teksty Drugie” 2003, nr 1

Kloch Z., Reklama, miasto i kulturowa potoczność, „Teksty Drugie” 2006, nr 4.

Kluba A., Autoteliczność, referencyjność, niewyrażalność: o nowoczesnej poezji polskiej, Wrocław 2004

Kluba A., Poetyki lingwistyczne, „Przestrzenie Teorii” 2005, nr 5

Kociuba M., Przestrzeń zamknięta w metaforach, „Akcent” 2001, nr 1/2

Kognitywizm w poetyce i stylistyce, red. G. Habrajska, J. Ślósarska, Kraków 2006

Kolář J., Problematyka kompozycji poetyckiej, przeł. L. Engelking, „Literatura na Świecie” 1999, nr 5-6

Kompozycja dzieła literackiego, red. A. Stoff, Toruń 2004

Korwin-Piotrowska D., Językowy obraz świata w „Obmapywaniu Europy” Mirona Białoszewskiego, „Teksty Drugie” 2004, nr 6

Korwin-Piotrowska D., Problemy poetyki opisu prozatorskiego, Kraków 2001

Kucała M., Instrumentacja samogłoskowa w rymach, „Rocznik Humanistyczny” 1998, z. 1

Kulawik A., O wersecie biblijnym, „Ruch Literacki” 1999, z. 1

Lacoue-Labarthe P., Diderot: paradoks i mimesis, przeł. J. Margański, „Teksty Drugie” 2002, nr 3

Lausberg H., Retoryka literacka: podstawy wiedzy o literaturze, przeł., oprac. i wstępem poprzedził A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002

Lipszyc A., Symbol, ślad, alegoria (Benjamin i inni), „Teksty Drugie” 2004 nr 1-2

Liryka polska. Interpretacje, red. J. Prokop, J. Sławiński, Gdańsk 2001

Loetscher H., O używaniu języków, przeł. A. Kopacki, „Literatura na Świecie” 1999, nr 5-6

Łapiński Z., .Psychosomatyczne są te moje wiersze. (Impuls motoryczny w poezji Juliana Przybosia), „Teksty Drugie” 2002, nr 6

Łebkowska A., Narracja biograficzna w fikcji, „Teksty Drugie” 2003, nr 2-3

Łukasiewicz M., Tomasz Mann i cudze słowa, „Teksty Drugie” 2003, nr 5

Man P. de, Metafora (Rozprawa o nierówności), przeł. Artur Przybysławski, „Teksty Drugie” 2001, nr 2

Marciniak H. .Nasze pomniki są dwuznaczne... O epitafiach Tadeusza Różewicza, „Teksty Drugie” 2007, nr 3

Markiewicz H., Postać literacka, w: tegoż, Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1996

Markiewicz H., Uwagi o semantyce i budowie metafory, w: Studia o metaforze, red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, t. II, Wrocław 1983

Markowski M.P., Interpretacja i literatura, „Testy Drugie” 2001, nr 5

Markowski M.P., Interpretacja i literatura, „Teksty Drugie” 2001, nr 5

Martuszewska A., „Ta trzecia”: problemy literatury popularnej, Gdańsk 1997

Martuszewska A., Kłopoty z terminologią genologiczną współczesnej popularnej prozy narracyjnej, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna” 1997, nr 6

Martuszewska A., Radosne gry: o grach/zabawach literackich, Gdańsk 2007

Martuszewska A., Światy (nie)możliwe powieści, Gdańsk 2001

Mayenowa M. R., Studia i rozprawy, Warszawa 1993

Mayenowa M.R., O sztuce czytania wierszy, Warszawa 1963

Michalski H., Przestrzeń przedstawiona. Szkice z poetyki mimesis w powieści XIX-wiecznej, Warszawa 1999

Michałowska T., Literatura polskiego średniowiecza wobec poetyki europejskiej („ornatus difficilis”), Warszawa 2008

Michałowska T., Poetyka i poezja: studia i szkice staropolskie, Warszawa 1982

Michałowski P., Granice poezji i poezja bez granic, Szczecin 2001

Michałowski P., Granice poezji i poezja bez granic, Szczecin 2001

Mielhorski R., Ewy Lipskiej podróże (w poszukiwaniu wartości), „Teksty Drugie” 2003, nr 2-3

Mikołajczak M., O sytuacji gatunków w teorii badawczej i praktyce poetyckiej, „Edukacja Humanistyczna” 1999, nr 2-3

Mizerkiewicz T., „Co mówię?” O korekcji i współczesnym przeżyciu metanoicznym, „Teksty Drugie” 2001, nr 6

Mizerkiewicz T., W stronę mowy pozornie niezależnej, czyli o dialogu w polskiej prozie współczesnej, „Przestrzenie Teorii” 2004, nr 3-4

Mrowcewicz K., Sęp palimpsestowy. Kilka uwag o stylu Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, „Teksty Drugie” 2004, nr 3

Mytych B., Genologia dzisiaj (?), „Teksty Drugie” 2000, nr 1-2

Nasiłowska A., Persona liryczna, Warszawa 2000

Nowela, opowiadanie, gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych, red. K. Bartoszyński, M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki, Warszawa 1975

Nycz R., Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001

Nycz R., Literatura nowoczesna: cztery dyskursy (tezy), „Teksty Drugie” 2002, nr 4

Nycz R., Miłosz wśród prądów epoki: cztery poetyki, „Teksty Drugie” 2001, nr 3-4

Nycz R., Sylwy współczesne, Kraków 1996

Okopień-Sławińska A., Semantyka wypowiedzi poetyckiej, Wrocław 1985

Owczarek B., Poetyka powieści niefabularnej, Warszawa 1999

Pajdzińska A., My, to znaczy… (z badań językowego obrazu świata), „Teksty Drugie” 2001, nr 1

Pawelec D., Lingwiści i inni. Przewodnik po interpretacjach wierszy współczesnych, Katowice 1994

Pawelec D., Świat jako ty. Poezja polska wobec adresata w drugiej połowie XX wieku, Katowice 2003

Piekarski R., Problem wartości poznawczych literackiego i filmowego dzieła sztuki, Gdańsk 1993

Płuciennik J., Literackie identyfikacje i oddźwięki: poetyka a empatia, Łódź 2002

Poetyka bez granic: praca zbiorowa, red. W. Bolecki, W. Tomasik, Warszawa 1995

Poetyka, polityka, retoryka, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2006

Popiel M., List artysty jako gatunek narracji epistolograficznej. O listach Stanisława Wyspiańskiego, „Teksty Drugie” 2004, nr 4

Poprawa A., Motywy muzyczne w pisarstwie Mirona Białoszewskiego, „Teksty Drugie” 2004, nr 3

Prajzner K., Poetyka interaktywnego tekstu kultury, „Pamiętnik Sztuk Pięknych” 2005, nr 1

Praktyki opowiadania, red. B. Owczarek, Z. Mitosek, W. Grajewski, Kraków 2001

Prywatne/publiczne. Gatunki pisarstwa kobiecego, red. I. Iwasiów, Szczecin 2008

Przybylak F., W stronę poetyki umykających pojęć: wstępne stadia i fazy, Wrocław 1996

Pszczołowska L., Dlaczego wierszem, Warszawa 2003

Pszczołowska L., Forma wierszowa a utwór liryczny, w: Problemy teorii literatury, ser. 2, red. H. Markiewicz, Wrocław 1976

Ricoeur P., Czas i opowiadanie, przeł. P. Murzański, „Logos i Ethos” 2001, nr 2

Ricoeur P., Metafora i symbol, w: tenże, Język, tekst, interpretacja, wybrała i wstępem poprzedziła K. Rosner, przeł. P. Graff i K. Rosner, Warszawa 1989

Ricoeur P., Zawiązanie intrygi: czytając „Poetykę” Arystotelesa, przeł. P. Murzański, „Logos i Ethos” 1998, nr 1

Rodak P., Wojna i zapis (o dziennikach wojennych), „Teksty Drugie” 2005, nr 6

Rosner K., Paul Ricoeur wobec współczesnych dyskusji o narracji, „Teksty Drugie” 2002, nr 3

Rybicka E., Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego, „Teksty Drugie” 2004, nr 4

Rychlewski M. Rock – stylizacja – intertekstualność, „Teksty Drugie” 2006, nr 4

Sadowski W., Wersyfikacja reportażu, „Teksty Drugie” 2005, nr 5

Sarnowska-Temeriusz E., Przeszłość poetyki: od Platona do Giambattisty Vica, Warszawa 1995

Sarnowska-Temeriusz E., Zarys dziejów poetyki: (od starożytności do końca XVII w.), Warszawa 1985

Sendyka R., Suffisant lecteur, ryzyko pułapki i niebezpieczeństwa. Wstęp do lektury „Prób” Montaigne’a, „Teksty Drugie” 2005, nr 4

Siwiec P., Zarys poetyki klasycznego wiersza arabskiego, Kraków 2008

Skwarczyńska S., Dramat – literatura czy teatr?, w: Wprowadzenie do nauki o teatrze, t. I, op. J. Degler, Wrocław 1976

Sławińska I., Główne problemy struktury dramatu, w: Problemy teorii literatury. wyboru prac dok. H. Markiewicz, S.I. Wrocław 1987

Sławiński J., Miejsca interpretacji, Gdańsk 2006

Sławiński J., O kategorii podmiotu lirycznego, w: tegoż, Dzieło, język, tradycja, Warszawa 1998

Sławiński J., O opisie, w: tegoż, Próby teoretycznoliterackie, Kraków 2000

Sławiński J., Przestrzeń w literaturze: elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości, w: tegoż, Próby teoretycznoliterackie, Kraków 2000

Sławiński J., Wokół teorii języka poetyckiego, w: Dzieło, język, tradycja, Warszawa 1998

Sobieraj S., Wokół formizmu poetyckiego Tytusa Czyżewskiego, „Teksty Drugie” 2007, nr 3

Speina J., Typy świata przedstawionego w literaturze, Toruń 2002

Stankiewicz E., Poetyka i sztuka słowa, Kraków 1996

Stankiewicz E., Poetyka i sztuka słowa, red. R. Nycz, W. Walecki, wstęp R. Nycz, Kraków 1996

Stankowska A., Elipsa: byt możliwy do zaktualizowania, „Teksty Drugie” 2001, nr 6

Stankowska A., Poezji nie pisze się bezkarnie. Z teorii i historii tropu poetyckiego, Poznań 2007

Stanzel F., Typowe formy powieści, w: Teoria form narracyjnych w niemieckim kręgu językowym. Antologia, wybór tekstów, oprac. i przekł. R. Handke, Kraków 1980

Stępień T., Zabawa, poetyka, polityka, Katowice 2002

Stockwell P., Poetyka kognitywna: wprowadzenie, red. E. Tabakowska, przeł. A. Skucińska, Kraków 2006

Styan L.A., Partytura dramatu, „Pamiętnik Literacki” 1976, nr 3

Sugiera M., Pytania o dramat, „Teksty Drugie” 2005, nr 1-2

Szajnert D., Intencja versus inwencja. Dylemat etyczny?, „Teksty Drugie” 2006, nr 1-2

Szczęsna E., Aforyzm i slogan – język jako zdarzenie fikcji, „Teksty Drugie” 2004, nr 1-2.

Szczęsna E., Poetyka w świecie domen cyfrowych, „Teksty Drugie” 2006, nr 4

Szturc W., Osiem szkiców o ironii, Kraków 1994

Szyłak J., Poetyka komiksu: warstwa ikoniczna i językowa, Gdańsk 2000

Ślósarska J., Lingwistyka i poetyka kognitywna na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych , „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1998, z. 1-2

Ślósarska J., Profilowanie zdarzeń w poezji – wymiary sceny, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2000, z. 1-2

Ślósarska J., Syntagmatyka poetycka, Warszawa 1995

Śnieżko D., Jak czytało staropolskie ciało? Somatyczne doświadczenia lektury, „Teksty Drugie” 2006, nr 6

Śnieżko D., Swojskie i obce w kronice uniwersalnej (przykład Marcina Bielskie-go), „Teksty Drugie” 2003, nr 1

Telicki M., Krótkie formy liryczne wobec problemów przedstawiania rzeczywistości, „Przestrzenie Teorii” 2006, nr 6

Todorov T., Poetyka, przeł. Stanisław Cichowicz, Warszawa 1984

Tomasz Kunz, „Ja: pole do przepisu”. Miron Białoszewski, czyli literatura jako forma istnienia, „Teksty Drugie” 2006, nr 5

Ulicka D., Niektóre problemy poetyki Bachtina, „Teksty Drugie” 2001, nr 6

Urbańska D., Wiersz wolny. Próba charakterystyki systemowej, Warszawa 1995

Uspenskij B.A., Poetyka kompozycji: struktura tekstu artystycznego i typologia form kompozycji, przeł. P. Fast, Katowice 1997

Witosz B., Gatunek – sporny (?) problem współczesnej refleksji tekstologicznej, „Teksty Drugie” 2001, nr 5

Wojciechowska K., Hymn, psalm, chorał – próba uściśleń genologicznych, „Liturgia Sacra” 2002, nr 2

Wysłouch S., Poetyka a lingwistyka, w: Literatura i język, red. K. Meller, K. Trybuś, Poznań 2004

Ziemba K. Projekt komparatystyki wewnętrznej, „Teksty Drugie” 2005, nr 1-2.

Ziołowicz A., Dramat i romantyczne „Ja”: studium podmiotowości w dramaturgii polskiej doby romantyzmu, Kraków: 2002

Ziomek J., Parodia jako problem retoryki, w: tenże, Rzeczy komiczne, Poznań 2000

Ziomek J., Retoryka elokucyjna. Figury słów, w: tegoż, Retoryka opisowa, Wrocław 1990

Znaczenie wyboru formy wiersza: trzy studia, Z. Kopczyńska, T. Dobrzyńska, L. Pszczołowska, Warszawa 2007

Żyłko B., Bachtin i creative writing, „Teksty Drugie” 2001, nr 6

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Jak poznać literaturę?

2. Jak poznać literaturę i co się z nią robi? Ciąg dalszy. (2 zajęcia)

• J. Sławiński, Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego, w: tegoż, Próby teoretycznoliterackie, Warszawa 1992 lub w: tegoż, Miejsce interpretacji, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2006 lub w zb.: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz, J. Sławiński, Kraków 1976.

• D. Fish, Jak rozpoznać wiersz, gdy się go widzi? W: tegoż, Interpretacja, retoryka, poetyka. Red. A. Szahaj. Kraków 2002.

3. Wiersz i dźwięk

• D. Korwin-Piotrowska, Poetyka. Przewodnik po świecie tekstów: Wartość brzmienia: prozodia; Sztuka wersu: klauzula, średniówka, przerzutnia; Fonetyczne Środki stylistyczne.

• M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury: Rymy

• A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego: Strofika

4. Wiersz wolny

• D. Urbańska, Wiersz wolny. Próba charakterystyki systemowej. Warszawa1995. (Rozdz. 1)

5. Wiersz sylabiczny

• D. Korwin-Piotrowska, Poetyka. Przewodnik po świecie tekstów: systemy wersyfikacyjne.

6. Wiersz sylabotoniczny

• D. Korwin-Piotrowska, Poetyka. Przewodnik po świecie tekstów: systemy wersyfikacyjne.

7. Wiersz toniczny. Czy się różni wiersz od liryki?

• D. Korwin-Piotrowska, Poetyka. Przewodnik po świecie tekstów: systemy wersyfikacyjne.

• L. Pszczołowska, Forma wierszowa a utwór liryczny. W: Wiersz i poezja. Wrocław 1966 lub w zb.: Problemy teorii literatury t. 2.

• J. Grądziel-Wójcik, „Zachwiany rytm" wierszy Wisławy Szymborskiej, w: Potencjał wiersza, red. W. Sadowski. Warszawa, 2013.

8. Liryka na tle innych rodzajów literackich.

• J. Sławiński, O kategorii podmiotu lirycznego. W: Dzieło, język, tradycja. Warszawa 1974 lub w zb.: Genologia polska. Pod red. E. Miodońskiej-Brookes, A. Kulawika, M. Tatary. Warszawa 1983.

• D. Korwin-Piotrowska, Poetyka. Przewodnik po świecie tekstów: Rodzaje i gatunki (genologia, rodzaje literackie)

9. Stylistyka: styl i stylizacja.

• Poetyka stosowana: Język i styl; Literatura a różne odmiany współczesnej polszczyzny.

• M. Głowiński, O stylizacji. W: Style odbioru. Kraków 1977 lub w zb.: Problemy socjologii literatury. Wrocław 1971.

10. Środki stylistyczne

• D. Korwin-Piotrowska, Poetyka. Przewodnik po świecie tekstów: Narzędzia poznania, nośniki ekspresji, środki stylistyczne, od stylu do stylizacji ( z interseksualnością w tle)

• A. Stankowska, Elipsa: byt możliwy do zaktualizowania, „Teksty Drugie” 2001, nr 6.

11. Metafora

• M. Black, Metafora, w zb. Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”. Wrocław 1977 lub „PL” 1971/1.

12. Symbol i alegoria

• J. Ziomek, Symbol wśród tekstów kultury. W: Prace ostatnie. Literatura i nauka o literaturze. Warszawa 1994 v z zb.: Problemy wiedzy o kulturze. Prace dedykowane S. Żółkiewskiemu. Po red. A. Brodzkiej, M. Hopfinger, J. Palewicza. Wrocław 1988.

• J. Abramowska, Alegoria i alegoreza w dawnej kulturze literackiej, w: Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej lub w zb.: Problemy odbioru i odbiorcy, red. T. Bujnicki i J. Sławiński, Wrocław 1977.

13. Ironia

• D. S. Muecke, Ironia: podstawowe klasyfikacje. „Pamiętnik Literacki” 1986 z. 1.

• S. Barańczak, Cnota, nadzieja, ironia. W: tegoż, Tablica z Macondo. Osiem prób wytłumaczenia po co i dlaczego się pisze. Londyn 1990.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

1. Obecność – dopuszczalne 1 nieobecność nieusprawiedliwiona. Zaległości z maksymalnie dwóch nieobecności student/studentka może uzupełnić podczas konsultacji. Trzecia nieobecność i kolejne wymagają odpracowania w formie pracy pisemnej dostarczonej w ciągu 2 tygodni od nieobecności. Minimalna frekwencja pozwalająca podchodzić do zaliczenia to 51%.

2. Samodzielne opracowanie 5 artykułów z listy lektur. Termin oddania notatek 16 stycznia 2020.

3. Aktywność podczas zajęć.

4. Zaliczenie na ocenę min. dostateczną wszystkich wejściówek, testu, prac pisemnych.

5. Test zaliczeniowy.

Uwagi:

magbed@amu.edu.pl

Konsultacje: 347 a; wtorek 9.00-9.45; środa 9.00-9.45

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)