Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

“Power up your English grammar” – funkcjonalna gramatyka angielska dla średniozaawansowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3028-ANG-PEG-B1-B2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: “Power up your English grammar” – funkcjonalna gramatyka angielska dla średniozaawansowanych
Jednostka: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Grupy: Kursy oraz szkolenia - Uniwersytet Jutra II
Moodle - przedmioty Studium Językowego UAM
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Cele kształcenia:

Kurs ma na celu powtórzenie i utrwalenie struktur z gramatyki języka angielskiego na poziomie B1+/B2 służących do wyrażania wybranych funkcji językowych oraz ćwiczenie ich w zadaniach na mówienie o charakterze komunikacyjnym.


Poszczególne zajęcia będą zawierały krótkie przypomnienie sposobu budowania struktur służących do wyrażania danej funkcji językowej, następnie utrwalenie ich w ćwiczeniach pisemnych lecz zasadniczy akcent będzie położony na wykonywanie zadań komunikacyjnych w parach lub grupach, mających na celu przećwiczenie tych struktur w celu wyrażania danej funkcji językowej w mowie.


Pełny opis:

1. Defining and paraphrasing (the relative clauses)

2. Asking questions (wh- questions; subject questions; indirect questions)

3. Giving advice (modal verbs)

4. Comparing things, people and experiences (comparative structures)

5. Explaining purposes of actions (the infinitive, negative infinitive, in order to, so that, so as to)

6. Talking about past experiences (past narrative tenses)

7. Talking about past and present habits, routines (used to/ would; be/ get used to)

8. Taking about lifestyle changes (Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous tenses)

9. Talking about plans and future arrangements (will, be going to, Present Continuous, Future Continuous)

10. Making predictions (will, be going to, Future Continuous, Future Perfect)

11. Speculating (modal verbs)

12. Hypothesising about the present situation (the second conditional; wish, if only)

13. Expressing wishes and regrets about the past (the third conditional; wish, if only)

14. Talking about common misconceptions (the passive)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu, student:

- zna różne struktury , które mogą służyć do wyrażenia wybranych funkcji językowych

- umie dobrać odpowiednie środki językowe do realizacji danej funkcji językowej

- potrafi prawidłowo zbudować wybrane struktury gramatyczne

- potrafi bardziej poprawnie posługiwać się językiem w mowie

- potrafi lepiej monitorować swoje wypowiedzi pod względem poprawności gramatycznej i efektywniej dokonywać auto-korekcji

- potrafi z większą pewnością posługiwać się językiem w celu realizacji wybranych funkcji językowych

Metody i kryteria oceniania:

Test w formie pisemnej (MS Forms)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Maciejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie - niezaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie - niezaliczenie
Uwagi:

Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym - Ms Teams, Moodle.

Za kurs nie są przyznawane punkty ECTS.

Kurs nie jest podpięty pod tok studiów - zaliczenie bądź niezaliczenie kursu nie rzutuje na pozytywne zamknięcie cyklu studiów.

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć – między 22 a 26 marca 2021 r.

Kurs kończy się bilansem kompetencji -TEST

Zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu kursu otrzyma student, który podniesie kompetencje językowe o co najmniej 30% oraz z minimalną frekwencją na poziomie 80%.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)