Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat teatrologa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-WAR-11WDL Kod Erasmus / ISCED: 15.5 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat teatrologa
Jednostka: Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.poledyt.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

wiedza o teatrze

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

• przekazanie wiedzy z zakresu nowoczesnego warsztatu bibliograficznego historyka teatru i literatury

• zdobycie umiejętności rozróżniania, klasyfikowania i opisywania dokumentów i źródeł do historii teatru i literatury

• rozwinięcie podstawowych umiejętności z zakresu technologii informatycznych i korzystania z narzędzi elektronicznych w pracy humanisty (edytory tekstów, wyszukiwarki internetowe, programy do prezentacji multimedialnych, katalogi elektroniczne, bazy danych, biblioteki cyfrowe)

• wypracowanie umiejętności wyszukiwania i selekcji informacji, materiałów, tekstów źródłowych i opracowań do badania i opisywania dawnego i współczesnego życia teatralnego w różnorodnych aspektach; umiejętność nowoczesnej kwerendy (tradycyjnej i elektronicznej) i krytycznego podejścia do źródeł informacji

• wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu zasad i norm opisu bibliograficznego różnego rodzaju dokumentów w poprawnej redakcji i edycji tekstu naukowego (umiejętność poprawnej redakcji przypisów, komentarzy, sporządzania bibliografii załącznikowej i indeksów)

• rozwinięcie umiejętności uczenia się, zdolności krytycznych oraz zdolności samodzielnej pracy badawczej i pracy w zespole; umiejętność porozumiewania się z ekspertami z dziedziny dokumentacji w badaniach teatralnych i literackich


Skrócony opis:

Treścią ćwiczeń jest poznanie i opanowanie praktyczne nowoczesnego warsztatu bibliograficznego w zakresie wiedzy o teatrze i literaturoznawstwa. W trakcie kursu studenci poznają zasady korzystania z bibliotek naukowych, z katalogów tradycyjnych i elektronicznych; poznają rodzaje i typologię dokumentów wraz z analizą dokumentacji charakterystycznej dla badań teatrologicznych, zapoznają się z rodzajami drukowanych spisów bibliograficznych i teatrograficznych (repertuary) oraz sposobami ich użytkowania w

formach tradycyjnych i/lub elektronicznych;

Kurs kształci również podstawowe umiejętności z zakresie poprawnego przygotowania i redakcji tekstu naukowego poprzez zaznajomienie z metodami i rodzajami opisu bibliograficznego wszelkiego typu dokumentów oraz zasadami tworzenia przypisów, bibliografii załącznikowej, indeksów oraz spisów pomocniczych. Zajęcia obejmują także elementarne zagadnienia techniki pracy umysłowej (umiejętność sporządzania konspektów, abstraktów, notatek)

Pełny opis:

1. Biblioteki naukowe i archiwa teatralne – informacje praktyczne: katalogi elektroniczne i bazy danych, biblioteki i archiwa cyfrowe (katalogi zbiorcze NUKAT i KaRo).

2. Czasopisma fachowe: teatrologiczne i literaturoznawcze, pisma teatralne, literackie i kulturalne; media sieciowe i papierowe (rekonesans).

3. Bibliografia i dokument dawniej i dziś – rys historyczny, definicje, rodzaje.

4. Opis bibliograficzny: rodzaje, zasady, normy. Sporządzanie bibliografii załącznikowej. Ćwiczenia praktyczne z umiejętności tworzenia opisów różnego typu dokumentów: od wydawnictw zwartych po dokumenty dostępne online (zajęcia w pracowni komputerowej)

5. Elementarne zasady poprawnej edycji tekstu naukowego (kompozycja, technika sporządzania przypisów, zasady cytowania, podstawowe reguły dobrego składu); podstawy pracy w komputerowym edytorze tekstu (wprowadzanie, poprawianie i formatowanie tekstu, formatowanie tekstu jako całości, przygotowanie wydruku)

6. Dokumentacja w badaniach teatralnych: czy przedstawienie teatralne jest dokumentem, czyli pytanie o przedmiot badań; krytyka źródeł do historii teatru (rozpoznanie problemu); opis i zapis przedstawienia (zarys problematyki).

7. Repertuary, almanachy, afisze i programy teatralne – czyli pamięć teatru?

8. Od Bibliografii polskiej Estreichera przez „Nowy Korbut” do PBL – drogi poszukiwań tekstów i opracowań (zajęcia praktyczne w czytelni Biblioteki Wydziałowej);

9. Ars Quaerendi, czyli sztuka wyszukiwania informacji; teatrologiczne spacery po Internecie, czyli dokumentacja i bibliografia w sieci (zajęcia w pracowni komputerowej)

Literatura:

Podręczniki i informatory

1. Czachowska Jadwiga, Loth Roman, Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty, Wrocław 1977.

2. Czachowska Jadwiga., Loth Roman, Przewodnik polonisty. Bibliografie, biblioteki, muzea literackie, wyd. 3 popr. i uzup., Wrocław 1989.

3. Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971.

4. Encyklopedia książki, pod red. A. Żbikowskiej-Migoń i M. Skalskiej-Zlat, t. 1-2, Wrocław 2017

4. Informator bibliograficzny i biblioteczny dla studentów wiedzy o kulturze, pod red. L. Kolankiewicza, Warszawa 2003.

5. Kopertowska-Tomczak Mirosława, ECDL. Przetwarzanie tekstów, Warszawa 2009.

6. Starnawski Jerzy, Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej, wyd. 3 zm., Warszawa 1982, wyd.4, Warszawa 2012.

7. Winek Teresa, Nauki pomocnicze literaturoznawstwa, Warszawa 2007.

8. Wolański Ewa, Wolański Adam, Poradnik redaktora, [w:] Polszczyzna na co dzień, pod red. M. Bańko, Warszawa 2006, s. 519–658.

9. Wolański Adam, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.

Książki i artykuły

1. Balme Christopher, Wprowadzenie do nauki o teatrze, przeł. i uzup. W. Dudzik i M. Leyko, Warszawa 2002, tu rozdział: Krytyka źródeł i zagadnienie rekonstrukcji, s. 39–44.

2. Got Jerzy, Repertuary, [w:] Dokumentacja w badaniach teatralnych i literackich. Wybrane problemy, pod red. J. Czachowskiej, Wrocław 1970.

3. Jak badać teatr? Materiały z konferencji metodologicznej poświęconej badaniom historycznoteatralnym Kraków, 28 września 2002, pod red. M. Dębowskiego, Kraków 2003.

4. Pamięć teatru. Wybrane materiały z konferencji zorganizowanej przez Towarzystwo Historyków Teatru i Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego w 2000 roku [online] Gdańsk 2000. [Dostęp: 2010-09-10]. Dostępny w World Wide Web: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/8,watek.html

5. Prokop-Kacprzak Aleksandra, Ars Quaerendi, czyli sztuka wyszukiwania informacji bez tajemnic, [w:] Zarządzanie informacją w nauce, pod red. D. Pietruch-Reizes, Katowice 2008, s. 187–195 [online]. [Dostęp: 2010-09-10]. Dostępny w Internecie: http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=16624&dirids=1

6. Puzyna Konstanty, Więc może by zacząć? „Dialog” 1972, nr 12, s. 135–152.

7. Raszewski Zbigniew, Dokumentacja przedstawienia teatralnego, [w:] Dokumentacja w badaniach teatralnych i literackich. Wybrane problemy, pod red. J. Czachowskiej, Wrocław 1970, przedr.: Wprowadzenie do nauki o teatrze, t. 3, Odbiorcy dzieła teatralnego. Widz – krytyk – badacz, wybór i oprac. J. Degler, Warszawa 1978.

8. Raszewski Zbigniew, Dokumentacja wczoraj i dziś, „Pamiętnik Teatralny” 1991, z. 1.

9. Raszewski Zbigniew, Partytura teatralna, „Pamiętnik Teatralny” 1968, z. 3–4; przedr.: Problemy teorii dramatu i teatru, t. 1: Dramat, wybór i oprac. J. Degler, Wrocław 2003.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- wskazać główne etapy dziejów książki, rozwoju księgozbiorów i archiwów oraz objaśnić ich funkcje pomocnicze w pracy historyka teatru

- nazywać i definiować różne rodzaje dokumentów, klasyfikować je zgodnie z typologią bibliograficzną

- wskazać i rozróżniać główne źródła pozyskiwania informacji i materiałów do samodzielnej nauki i pracy badawczej, rozróżniać i korzystać z różnego rodzaju spisów bibliograficznych i kompendiów źródłowych

- analizować i interpretować krytycznie jakość i wiarygodność źródeł do historii teatru i literatury

- wykorzystać i stosować metody nowoczesnej kwerendy bibliograficznej i bibliotecznej, używać spisów, katalogów i baz danych zarówno w wersji tradycyjnej (papierowej), jak i elektronicznej dostępnych online

- przetwarzać i stosować poznane reguły i zasady bibliograficzne do samodzielnego sporządzania opisów i przypisów do prac pisemnych

przygotować wszelkie prace pisemne (referaty, prace dyplomowe) zgodnie z zasadami poprawnej redakcji tekstu w wersji elektronicznej, stosować zasady komponowania i przetwarzania tekstów w podstawowych formatach

- wyszukać, ocenić i uporządkować materiały źródłowe na zadany temat oraz sporządzać prezentacje podsumowujące

- organizować samodzielnie swój warsztat pracy badawczej i wykazywać dbałość o jakość i rzetelność wykonywanych zadań

- współpracować z grupą w zakresie wymiany i weryfikacji wykorzystywanych materiałów, stosować w praktyce elementarne zasady prawa autorskiego

Metody i kryteria oceniania:

– prezentacja ustna wybranego czasopisma teatralnego (notatka pisemna) (F) - oceny formujące (F) wliczane do oceny podsumowującej (P)

- ocena pisemnej wypowiedzi (konspekt z zadanej lektury) (F)

- ocena ćwiczeń z opisu i umiejętności sporządzania bibliografii załącznikowej do referatów i prac naukowych (F)

– test z zasad poprawnej redakcji tekstu (F)

– ocena ćwiczeń z wyszukiwania informacji w źródłach drukowanych oraz w Internecie (F)

– ocena krótkich wypowiedzi pisemnych (1.Wartość dokumentacyjna programu teatralnego; 2. Krytyczne czytanie źródeł;) (F)

– ocena przygotowania do dyskusji po lekturze wskazanych opracowań z zakresu dokumentacji teatralnej (F)

– ocena aktywności na zajęciach i ocena poprawności wykonywanych w trakcie zajęć ćwiczeń i zadań (F)

- ocena umiejętności pracy w zespole liczona do oceny końcowej (P)

- obecność na ćwiczeniach (dopuszcza się 2 godziny nieusprawiedliwione bez konieczności uzupełnienia zajęć w ramach konsultacji z prowadzącym)

Skala ocen:

5.0 – znakomita znajomość nowoczesnego warsztatu teatrologa; bardzo dobra orientacja w bibliografiach i źródłach elektronicznych niezbędnych każdemu teatrologowi; doskonała znajomość metodyki bibliograficznej oraz umiejętność praktycznego zastosowania tej wiedzy

4.5 – bardzo dobra znajomość nowoczesnego warsztatu teatrologa; dobra orientacja w bibliografiach i źródłach elektronicznych niezbędnych każdemu teatrologowi; doskonała znajomość metodyki bibliograficznej oraz umiejętność praktycznego zastosowania tej wiedzy

4.0 – dobra znajomość nowoczesnego warsztatu teatrologa; zadowalająca orientacja w bibliografiach i źródłach elektronicznych niezbędnych każdemu teatrologowi; dobra znajomość metodyki bibliograficznej oraz umiejętność praktycznego zastosowania tej wiedzy; dopuszczalne niewielkie pomyłki lub nieznaczne niedociągnięcia w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności praktycznego jej wykorzystania

3.5 – zadowalająca znajomość nowoczesnego warsztatu teatrologa; dobra orientacja w bibliografiach i źródłach elektronicznych niezbędnych każdemu teatrologowi; znajomość metodyki bibliograficznej oraz przeciętna umiejętność praktycznego zastosowania tej wiedzy, wymagająca poważnego uzupełnienia

3.0 – podstawowa znajomość nowoczesnego warsztatu teatrologa; dostateczna orientacja w bibliografiach i źródłach elektronicznych niezbędnych każdemu teatrologowi; mierna znajomość metodyki bibliograficznej oraz wyraźne braki w umiejętności praktycznego zastosowania tej wiedzy, wymagające pomocy prowadzącego w analizie oraz opracowaniu aparatu naukowego.

2.0 – niezadowalająca znajomość nowoczesnego warsztatu teatrologa; niewystarczająca orientacja w bibliografiach i źródłach elektronicznych niezbędnych każdemu teatrologowi; brak znajomości metodyki bibliograficznej oraz całkowity brak umiejętności praktycznego zastosowania tej wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Koncewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Koncewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.