Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia teatru polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-HTP-21WDL-E
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia teatru polskiego
Jednostka: Katedra Teatru i Sztuki Mediów
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Kierunek studiów:

Wiedza o teatrze

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- zapoznanie studentów z najważniejszymi nurtami i zjawiskami w dziejach teatru polskiego od średniowiecza do połowy dziewiętnastego wieku;

- przedstawienie form i przemian życia teatralnego w wybranych ośrodkach – m. in. Krakowie, Warszawie, Lwowie, Wilnie, Gdańsku i Poznaniu

- ukazanie związków życia teatralnego kolejnych epok z ówczesną historią, polityką , życiem codziennym i kulturą literacką

- omówienie biografii najwybitniejszych twórców teatralnych


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie dotyczy

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Wszystkie materiały dostępne są w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej UAM oraz Biblioteki Wydziałowej Wydz. Fil. Pol. i Klas. UAM.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład.

Ostatnie 15 minut każdego wykładu przeznaczone jest na ewentualne pytania i dyskusję.

Zestawienie proponowanych w trakcie zajęć problemów:

Formy średniowiecznych widowisk polskich w świetle zachowanych świadectw

Wokół poetyki misterium i moralitetu

Teatralizacja ceremoniału sprawowania władzy na dworach polskich od XV do XVII wieku (konteksty polityczne, widowiskowe i obyczajowe)

Teatr dworski okresu renesansu – przestrzeń i dramat

Teatr polskich jezuitów – formy widowisk i ich związki z życiem miasta

Scena sowizdrzalska – konteksty społeczne i artystyczne

Dramma per musica na dworze Wazów

Widowiska czasów saskich

Początki działalności i rozwój Teatru Narodowego w XVIII wieku

Artystyczna biografia Wojciecha Bogusławskiego

Polskie szkolnictwo teatralne w XIX wieku

Najważniejsze ośrodki życia teatralnego na ziemiach polskich w XIX wieku

Twórczość dramatyczna Mickiewicza i Słowackiego wobec przemian europejskiej sztuki widowiskowej

Scena krakowska w drugiej połowie XIX wieku – idee i twórcy

Dzieje teatrów poznańskich w XIX wieku


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4 punkty ECTS

Skrócony opis:

Wykład z Historii teatru polskiego trwa dwa semestry. W trakcie kolejnych zajęć studenci poznają najważniejsze zjawiska, formy dramatyczno-teatralne, modele przestrzeni oraz związki teatru różnych epok z wydarzeniami historycznymi, społecznymi i ekonomicznymi.

W trakcie wykładu dominuje porządek chronologicznej narracji, choć w niektórych przypadkach (np. rozwój idei teatru publicznego) wykładowca rezygnuje z takiej formy omawiania zjawisk na rzecz narracji problemowej.

Literatura:

• Grzeszczuk S., Błazeńskie zwierciadło. Rzecz o humorystyce sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku, Kraków 1994 (fragmenty);

• Judkowiak B., Wzgardzony wielogłos. Kultura teatralna czasów saskich i jej tradycje, Poznań 2007 (fragmenty);

• Kowalczyk J., Sławne theatrum na weselu podkanclerzego Jana Zamoyskiego. Premiera Odprawy posłów greckich (1578), „Pamiętnik Teatralny” 1964, z. 3;

• Kowalczykowa A., Dramat i teatr romantyczny, Warszawa 1997 (fragmenty);

• Lewański J., Dramat i średniowiecza i renesansu w Polsce, Warszawa 1981 (fragmenty); Modzelewski Z., Estetyka średniowiecznego dramatu liturgicznego (cykl Wielkiego Tygodnia w Polsce), „Roczniki Humanistyczne” 1964, z. 1;

• Limon J., Gdański teatr „elżbietański”, Wrocław 1989 (fragmenty);

• Okoń J., Dramat i teatr szkolny. Sceny jezuickie XVII wieku, Wrocław 1970 (fragmenty);

• Olszewski K., Inscenizacje na dworze Augusta II Sasa, „Pamiętnik Teatralny” 1954, z. 3-4;

• Poplatek J., Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce, Wrocław 1957 (fragmenty);

• Raszewski Z., Krótka historia teatru polskiego, Warszawa 1990;

• Raszewski Z., Słowacki i Mickiewicz wobec teatru romantycznego, [w:] Staroświecczyzna i postęp czasu. O teatrze polskim 1765 – 1865, Warszawa 1963;

• Ratajczakowa D., „Teatr mój widzę powszechny...” – Wojciecha Bogusławskiego zbiór zasad funkcjonowania sceny ojczystej, „Wiek Oświecenia”, t. 12: Wojciech Bogusławski i teatr polski w XVIII wieku;

• Szweykowska A., Dramma per musica w teatrze Wazów. 1635-1648, Kraków 1976 (fragmenty);

• Teatr Narodowy w dobie Oświecenia. Księga pamiątkowa sesji poświęconej 200-leciu Teatru Narodowego, pod red. E. Heise, K. Wierzbickiej-Michalskiej, Wrocław 1967 (tu teksty: T. Sivert, Nad tekstem „Mimiki” Wojciecha Bogusławskiego; J. Lipiński, O grze aktorów polskich w XVIII wieku; E. Szwankowski, Polskie zespoły aktorskie w XVIII wieku);

• Teatr polski od 1863 roku do schyłku XIX wieku, pod red. T. Siverta i E. Heise, Warszawa 1982 (fragmenty);

• Tomkiewicz W., Widowiska dworskie w okresie renesansu, „Pamiętnik Teatralny” 1953, z. 3;

• Wierzbicka-Michalska K., Teatr w Polsce w XVIII wieku, Warszawa 1977 (fragmenty).

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- Scharakteryzować i porównać najważniejsze nurty w dziejach teatru polskiego od średniowiecza do lat dziewięćdziesiątych XIX wieku;

- Wskazać i omówić najważniejsze dla omawianych epok formy dramatyczno – teatralne oraz modele teatralnej przestrzeni;

- Porównać dzieje scen w wybranych ośrodkach miejskich i uzasadnić ich znaczenie dla historii teatru w Polsce;

- Przedstawić związki teatru z życiem codziennym i społeczno – politycznym w poszczególnych epokach;

- Scharakteryzować dokonania najwybitniejszych twórców teatralnych poszczególnych epok i osadzić je w kontekście dziejów konkretnych scen;

- Omówić najistotniejsze wydarzenia związane z rozwojem instytucjonalnego szkolnictwa teatralnego w Polsce;

- Scharakteryzować związki zachodzące pomiędzy dziejami polskiej sceny a historią teatru europejskiego;

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne zaliczenie po I semestrze, w trakcie którego wymagany będzie materiał omówiony w trakcie kolejnych wykładów. Do każdego wykładu podana zostanie bibliografia.

Po II semestrze także zaliczenie na ocenę w formie pisemnej.

Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne:

- Dramatyzacje liturgiczne okresu Wielkiego Tygodnia w Polsce

- Teatr dworski w Polsce w okresie renesansu

- Dramma per musica na dworze Wazów

- Geneza narodzin Sceny Narodowej (konteksty społeczne, polityczne i artystyczne)

- Pierwsze lata działalności Teatru Narodowego

- Początki instytucjonalnego szkolnictwa teatralnego w Polsce – Szkoła Dramatyczna Wojciecha Bogusławskiego

- Mimika Wojciecha Bogusławskiego jako podręcznik sztuki aktorskiej

- Ludwik Osiński i jego wizja Sceny Narodowej

- Polscy romantycy wobec przemian w teatrze europejskim

- Narodziny stałej sceny polskiej w Poznaniu

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Kurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Kurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Kurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)