Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca w zespole projektowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 16-PPZ-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca w zespole projektowym
Jednostka: Instytut Kultury Europejskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Innych jednostek
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

projektowanie kultury

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Przygotowanie studentów i studentek do pracy w zespole realizującym projekty o różnym charakterze, ze szczególnym uwzględnieniem projektów kulturalnych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Brak wymagań wstępnych

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Literatura jest dostępna w Bibliotece UAM.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja


Metoda warsztatowa


Metoda projektu


Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)


Praca w grupach

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

1. Godziny zajęć (wg planu) z nauczycielem: 15 h


2. Praca własna studenta/ki:


Czytanie wskazanej literatury: 5 h


Przygotowanie projektu: 10 h


Suma: 30 h


Punkty ECTS: 1

Skrócony opis:

---

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie przygotować studentów/ki do pracy w zespole projektowym.

Treści programowe:

1. Specyfika funkcjonowania jednostki w zespole projektowym

2. Role w zespole projektowym

3. Komunikacja w zespole projektowym

4. Realizacja działań w zespole projektowym

Literatura:

Belbin R.M., Twoja rola w zespole, tłum. A. Sawicka-Chrapkowicz, Gdańsk 2008.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:

- zna i rozumie zasady funkcjonowania jednostki w zespole projektowym

- potrafi właściwie zrealizować działania projektowe o różnym charakterze

- jest gotów/gotowa do współpracy z różnymi osobami w ramach realizacji projektu

- jest gotów/gotowa do przyjmowania różnych ról w zespole projektowym

- jest gotów/gotowa do wykonywania w sposób profesjonalny zadań

indywidualnych i zespołowych w grupie realizującej projekt

Metody i kryteria oceniania:

Elementy oceny końcowej:

- projekt: 100%

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

dostateczny (dst; 3,0): minimalna akceptowalna wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie treści kształcenia, zawartych w programie przedmiotu

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Wasilkiewicz
Prowadzący grup: Kamil Wasilkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Brak wymagań wstępnych.

Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

Przygotowanie studentów i studentek do pracy w zespole realizującym projekty o różnym charakterze, ze szczególnym uwzględnieniem projektów kulturalnych.

Skrócony opis:

---

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie przygotować studentów/ki do pracy w zespole projektowym.

Treści programowe:

1. Specyfika funkcjonowania jednostki w zespole projektowym

2. Role w zespole projektowym

3. Komunikacja w zespole projektowym

4. Realizacja działań w zespole projektowym

Literatura:

Belbin R.M., Twoja rola w zespole, tłum. A. Sawicka-Chrapkowicz, Gdańsk 2008.

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)