Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do tłumaczeń ustnych (liaison, a vista)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-WDTULA-TP-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do tłumaczeń ustnych (liaison, a vista)
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia angielska

Specjalizacja: Tłumaczenie pisemne angielsko-polskie i polsko-angielskie

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami tłumaczenia ustnego (liaison, a vista, elementy tłumaczenia konsekutywnego). Dzięki praktycznym ćwiczeniom uczestnicy kursu zostaną wyposażeni w podstawowe umiejętności, pozwalające na wykonanie tłumaczenia ustnego. Oprócz ćwiczeń praktycznych uczestnicy kursu poznają podstawowe zagadnienia teoretyczne dotyczące tłumaczenia ustnego.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

zaawansowana znajomość języka angielskiego

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Moodle

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Dyskusja

Metoda analizy przypadków

Uczenie problemowe (Problem-based learning)

Gra dydaktyczna / symulacyjna

Metoda ćwiczeniowa

Pokaz i obserwacja

Metody aktywizujące

Praca w grupach

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2 ECTS

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Wstęp do teorii tłumaczenia ustnego.

2. Techniki pamięciowe.

3. Tłumaczenie liaison – praktyka.

4. Elementy tłumaczenia konsekutywnego: Notacja, praktyka.

5. Tłumaczenie wzrokowe (a vista).

Literatura:

Chabasse, C. 2009. Gibt es eine Begabung für das Simultandolmetschen?: Erstellung eines Dolmetscheignungstests mit Schwerpunkt Simultandolmetschen. Berlin: SAXA Verlag.

Florczak, J. 2013. Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne: Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Frishberg, N. 1990. Interpreting: An introduction. Silver Spring Md: RID Publications.

Gile, D. 1995. Basic concepts and models for interpreter and translator training. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Gillies, A. 2001. Tłumaczenie ustne. Poradnik dla studentów. Kraków: Tertium.

Gillies, A. 2007. Sztuka notowania. Poradnik dla tłumaczy konferencyjnych. Kraków: Tertium.

Jones, R. 1998. Conference interpreting explained. Manchester: St. Jerome Publishing.

Pöchhacker, F. 2004. Introducing Interpreting Studies. London: Routledge.

Rozan, J. F. 2004. Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym. Kraków: Tertium.

Setton, R. 1999. Simultaneous interpretation: A cognitive-pragmatic analysis. Amsterdam: John Benjamins.

Tryuk, M. 2007. Przekład ustny konferencyjny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student /ka:

- rozumie podstawowe zagadnienia teoretyczne z zakresu tłumaczenia ustnego,

- zna podstawowe kompetencje tłumacza ustnego,

- potrafi zastosować techniki pamięciowe i zasady notowania w tłumaczeniu konsekutywnym,

- potrafi wykonać krótkie tłumaczenie liaison/konsekutywne z j. angielskiego na j. polski oraz z j. polskiego na j. angielski, korzystając z poznanych technik pamięciowych oraz zasad sporządzania notatek,

- potrafi wykonać tłumaczenie a vista tekstu o umiarkowanym stopniu trudności z j. angielskiego na j. polski oraz z j. polskiego na j. angielski

potrafi samodzielnie poszerzać wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Kolokwium ustne

Test

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu podstawowych technik tłumaczenia ustnego

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu podstawowych technik tłumaczenia ustnego

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu podstawowych technik tłumaczenia ustnego

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu podstawowych technik tłumaczenia ustnego

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu podstawowych technik tłumaczenia ustnego, ale ze znacznymi niedociągnięciami

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu podstawowych technik tłumaczenia ustnego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Korpal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Korpal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Patryk Dobkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Korpal, Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Paweł Korpal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.