Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do sinologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-WDS-CH-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do sinologii
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia

Specjalność: Filologia angielsko-chińska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1: Zapoznanie uczestników zajęć z podstawowym zakresem wiedzy dotyczącej podstaw cywilizacji chińskiej: formowania się pisma chińskiego, pierwszych kanonów piśmiennictwa, formowania się powiązanej z pismem kultury i sztuki chińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska brązów sakralnych i związanego z nim kultu przodków stanowiących podstawę wczesnego etapu cywilizacji, oddziaływanie kultu przodków i brązów sakralnych na rozwój kultury, sztuki i sytemu światopoglądowego Chińczyków.

C2: Zapoznanie w zakresie elementarnym ze składem kanonu konfucjańskiego. Zapoznanie z podstawami malarstwa chińskiego.

C3: Próba zainteresowania studentów dziedzinami sinologii, które mogą stać się przedmiotem ich zainteresowania podczas i po zakończeniu studiów.

C4: Rozwijanie w studentach umiejętności samodzielnego szukania informacji z dziedzin sinologicznych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Wszystkie niezbędne informacje są podawane podczas zajęć

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

konwersatoria, 2 godziny tygodniowo w ciągu semestru zimowego


Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie efektów kształcenia:

Przekazanie odpowiedniej wiedzy, materiału ilustracyjnego oraz wskazanie na literaturę przedmiotu

Konsultacje i dyskusje związane z wyborem tematu pracy semestralnej


Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego EK:

Sprawdzanie na zajęciach w trakcie dyskusji (F) oraz egzamin ustny (P)

Sprawdzenie i ocena samodzielnej pracy semestralnej (P)

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3

Skrócony opis:

Zapoznanie uczestników zajęć z podstawowym zakresem wiedzy dotyczącej podstaw cywilizacji chińskiej: formowania się pisma chińskiego, pierwszych kanonów piśmiennictwa, formowania się powiązanej z pismem kultury i sztuki chińskiej, historii i standardów języka chińskiego. Zapoznanie w zakresie elementarnym z systemami filozoficzno-religijnymi funkcjonującymi na terenie państwa chińskiego. Zapoznanie z podstawami malarstwa chińskiego. Próba zainteresowania studentów dziedzinami sinologii, które mogą stać się przedmiotem ich zainteresowania podczas i po zakończeniu studiów. Rozwijanie w studentach umiejętności samodzielnego szukania informacji z dziedzin sinologicznych.

Pełny opis:

Zakres tematów:

historia sinologii (głównie polskiej); podział administracyjny i ludność (stolica, historyczne stolice, powierzchnia, położenie geograficzne, sąsiedzi, klimat, największe góry, rzeki, jeziora); ustrój, partie, najważniejsze akty prawne; pierwsi mityczni władcy, mity o stworzeniu; sztuka Shang i Zhou, brązy i kult przodków; konfucjanizm i najważniejsze księgi; inne filozofie; historia języka i oficjalne standardy; formowanie się pisma i najstarsze zabytki; pierwsi Europejczycy w Chinach (Michał Boym); kalendarz księżycowy, astrologia, fengshui; najważniejsze wynalazki; przesądy i tabu; sztuka (malarstwo, kaligrafia, etc.); nazwiska i imiona

Literatura:

Fitzgerald, C. P. 1974. Chiny. Zarys historii kultury. Przekład: Aleksander Bogdański. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Kurek, Krzysztof et al. red. 2008. Chiny. Z serii: Cuda świata. Kraków: Drukarnia Narodowa SA.

Kadulska, Irena, Józef Włodarski 2008. Początki wiedzy o Chinach w Polsce. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Kunstler, Mieczysław Jerzy 1991. Sztuka Chin. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Kunstler, Mieczysław Jerzy 2008. Dzieje kultury chińskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Liu Jinru 2006. Chinese Foods. Translated by William W. Wang. Beijing: China Intercontinental Press.

Norman, Jerry 2008. Chinese. New York: Cambridge University Press.

Olszewski, Wiesław 2003. Chiny. Zarys kultury. Przekład: Irena Kałużyńska. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Pimpameau, Jacques 2001. Chiny – kultura i tradycje. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

Wetzel, Alexandra 2006. Chiny. Od ustanowienia cesarstwa do dynastii Ming. Warszawa: Wydawnictwo „Arkady”.

oraz materiały własne i źródła internetowe

Efekty uczenia się:

Wiedza: ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej kierunku

ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych

ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w językoznawstwie i literaturoznawstwie studiowanej specjalności

Umiejętności: potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim na wybrany temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne

Kompetencje: rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy

ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach; dopuszcza się 2h (2x45') nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze. Pozostałe nieobecności trzeba usprawiedliwić w ciągu 7 dni od ustania ich przyczyny;

Aktywny udział w zajęciach;

Przedstawienie w trakcie semestru jednej prezentacji na temat wskazany przez nauczyciela;

Pozytywny wynik kolokwium, które odbędzie się na ostatnich zajęciach w semestrze. Kolokwium można poprawiać dwukrotnie, w trakcie trwania zimowej sesji. Negatywny wynik testów poprawkowych oznacza brak zaliczenia przedmiotu. Test sprawdza wiedzę na temat szeroko pojętej kultury chińskiej, obowiązuje cały materiał przekazany przez nauczyciela.

Skala ocen:

bardzo dobry (90,5—100 pkt.)

dobry + (85,5— 90 pkt.)

dobry (75,5—85 pkt.)

dostateczny + (70,5—75 pkt.)

dostateczny (60—70 pkt.)

5,0 – pełne: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

4,5 – bardzo dobre: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

4,0 – dobre: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

3,5 – zadowalające: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

3,0 – słabe: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Student nieobecny na kolokwium zalicza je, w wypadku usprawiedliwionej nieobecności, w terminie ustalanym przy przedłożeniu wykładowcy usprawiedliwienia (nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od końcowej daty zwolnienia lekarskiego); student nieobecny na kolokwium i nie posiadający usprawiedliwienia nie ma prawa zaliczać kolokwium w dodatkowym terminie, co oznacza ostateczne niezaliczenie przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Rutkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Paterska-Kubacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Rutkowska
Prowadzący grup: Tomasz Białek, Agnieszka Paterska-Kubacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Rutkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.