Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy wielojęzyczności kanadyjskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-PWK-KAN-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy wielojęzyczności kanadyjskiej
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia angielska

Specjalizacja - Kanada anglojęzyczna: literatura, kultura, język

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Ukazanie przyczyn oraz współczesnych uwarunkowań wielojęzyczności Kanady z punktu widzenia  geografii, socjologii, statystyki, historii Kanady, obowiązujących aktów prawnych, zróżnicowania wariantów językowych (jęz. francuski, jęz. angielski, hybrydy językowe), francuskojęzycznego Quebeku oraz mniejszości frankofońskich Kanady, rdzennej ludności Kanady, jej języka i współistnienia w obrębie wielojęzycznego społeczeństwa, literatury, teatru, mediów, historii i charakterystyki « kanadyjskiego imperium tłumaczeniowego », polityki wydawniczej i programów federalnych, edukacji, pracy i życia codziennego Kanadyjczyków w wielojęzycznym społeczeństwie.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały są przesyłane na adres mailowy grupy zajęciowej oraz przekazywane osobiście na zajęciach w formie kserokopii. Dodatkowe informacje można zdobyć w Instytucie Filologii Romańskiej, biuro nr 325A.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykłady z użyciem multimediów - prezentacji PPT oraz emisji wideo, systematyczne zapoznawanie się studentów z tekstami źródłowymi w postaci artykułów prasowych, rozdziałów monografii, emisji video. Analiza fragmentów utworów literackich, dyskusje w grupie, debaty na zadany temat.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

6 ECTS

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Historia wzajemnych relacji frankofonów oraz anglofonów w Kanadzie

2. Spokojna Rewolucja, separatyzm oraz jej wpływ na współczesne wielojęzyczne społeczeństwo kanadyjskie

3. Zróżnicowanie społeczne i językowe współczesnego społeczeństwa Kanady. Główne grupy etniczne i językowe - zmiany na przestrzeni XX wieku

4. Historyczna oraz współczesna polityka emigracyjna Kanady oraz jej wpływ na językowe i etniczne zróżnicowanie społeczeństwa kanadyjskiego.

5. Historyczne oraz współczesne akty prawne dotyczące oficjalnej dwujęzyczności na poziomie federalnym oraz poszczególnych prowincji

6. Wyjątkowy charakter frankofońskiej prowincji Quebek - uwarunkowania prawne, polityczne, historyczne oraz problemy współczesności.

7. Zróżnicowanie językowe współczesnej Kanady (hybrydowość językowa)

8. Polityka Kanady wobec języków ludności rdzennej.

9. Wpływ wielojęzyczności kanadyjskiej na powstanie tzw. „imperium tłumaczeniowego”

10. Kanadyjska hybrydowość językowa i jej reprezentacje w literaturze, filmie i muzyce

11. Współczesne kontrowersje związane z dwujęzycznością Kanady

12. Stereotypy związane z poszczególnymi grupami etnicznymi oraz językowymi Kanady

Literatura:

Brisset A. (1990) Sociocritique de la traduction : Théâtre et altérité au Québec (1968-1988). Longueuil, Le préambule.

Bujnowska E. (2015) „ Kilka słów o kanadyjskim „przemyśle tłumaczeniowym” [in:] Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu 10/2015.

Bujnowska E., Gabryś M, Sikora T. (red.), (2011) Vers un multiculturalisme critique : dialogues entre les diasporas canadiennes/ Towards Critical Multiculturalism. Dialogues Between/ Among Canadian Diasporas, wyd. PARA, Katowice 2011

Gabryś M., Kijewska-Trembecka M., Rybkowski R, Soroka T. (2013) Kanada na przełomie XX i XXI wieku. Polityka, społeczeństwo, edukacja. Księgarnia Akademicka

Grutman R (1997) Des langues qui résonnent : L’hétérolinguisme au XIXe siècle québécois, Montréal, Fides-CÉTUQ

Ladouceur, L. (2012) Dramatic Licence: Translating Theatre from One Official Language to the Other in Canada. Translated by Richard Lebeau. Preface by E.D. Blodgett. Edmonton, Alberta, Canada: The University of Alberta Press

Leclerc C. (2010) Des langues en partage? Cohabitation du français et de l'anglais en littérature contemporaine, Montréal, XYZ, « Théorie et littérature », 2010

Mezei, K. (1995) « Speaking white : translation as a vehicle of assimilation in Quebec » [in:] Sherry Simon (dir.), Culture in Transit : Translating the littérature of Quebec. Montreal, Vehicule Press. 133-148.

Rzepa A., Żuchelkowska A. (2012) Kanada z bliska. Historia–Literatura–Przekład, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Soroka, T. (2015) 2015, Quebec’s Politics of Language: Uncommonly Restrictive Regime or Ill-Repute Undeserved?, “TransCanadiana: Polish Journal of Canadian Studies / Revue Polonaise d’Études Canadiennes” 7/2014-2015, ss. 151-174.

Soroka, T., (2016) Polityka językowa Kanady a prawa językowe ludności rdzennej, w: Pani Anna w Kanadzie. Księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Annie Reczyńskiej, red. Marcin Gabryś, Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, Księgarnia Akademicka, Kraków, ss. 287-324.

Stratford M. (2008) « Au tour de Babel ! Les défis multiples du multilinguisme ». META . Journal des traducteurs, vol. 53, nº 3, septembre 2008. 457-470

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia EK student /ka:

1. potrafi wymienić wpływ czynników historycznych na obecny kształt stosunków pomiędzy anglofonami i frankofonami w Kanadzie

2. charakteryzuje współczesne wielojęzyczne społeczeństwo Kanady na poziomie ogólnokrajowym oraz poszczególnych prowincji z punktu widzenia geografii, statystyki i socjologii

3. wyjaśnia przyczyny odmienności tożsamościowej oraz kulturowej poszczególnych grup frankofonów w Kanadzie (Québécois, Acadiens, Métis)

4. zna podstawowe akty prawne regulujące dwujęzyczność na poziomie federalnym oraz politykę językową poszczególnych prowincji

5. potrafi podać przykłady współczesnych sporów i kontrowersji wokół oficjalnej polityki dwujęzyczności oraz polityki językowej Quebecu.

6. charakteryzuje główne wyzwania związane z ochroną języków ludności rdzennej Kanady

7. wymienia przyczyny hybrydowości językowej i podaje jej przykłady i stosuje w odniesieniu do nich odpowiednią terminologię socjolingwistyczną

8. zna przykłady wpływu wielojęzyczności kanadyjskiej w dziedzinie literatury, filmu, teatru, mediów, przekładu

9. potrafi opisać problemy związane z życiem codziennym w kraju dwu-/wielojęzycznym, jakim jest Kanada

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Zaliczenie 10-minutowej prezentacji w formie prasówki (aktualności) na temat związany z wielojęzycznością Kanady, aktywność podczas zajęć, udział w dyskusjach i debatach, systematyczne wykonywanie zadań domowych (lektura tekstu i udzielenie odpowiedzi), samodzielna prezentacja na wybrany temat związany z wielojęzycznością Kanady, zaliczenie końcowego kolokwium w postaci pytań otwartych. W celu zaliczenia przedmiotu należy osiągnąć minimum 60% podstawy punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Czubińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Czubińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.