Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy przedsiębiorczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-PPRZED3-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy przedsiębiorczości
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1: Zaznajomienie studentów z zagadnieniami dotyczącymi innowacyjności, przedsiębiorczości i prawa autorskiego.

2: Umożliwienie studentom spotkania z przedsiębiorcami i osobami piastującymi kierownicze stanowiska w firmach w celu prezentacji ważnych informacji związanych z rynkiem pracy.

3: Zaznajomienie studentów z najważniejszymi wiadomościami dotyczącymi potencjału absolwentów Wydziału Anglistyki na rynku pracy.

4: Zaznajomienie studentów z praktyczną wiedzą na temat zakładania własnej działalności gospodarczej.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Platforma Moodle.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Zajęcia warsztatowe z użyciem multimediów, dyskusja dydaktyczna związana z zajęciami

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

1 ECTS

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Graduating from the university is only the beginning of the best adventure you are likely to experience - your adult life. If you are at least slightly anxious about how you will manage in the labour market, this course is for you.

This course will focus on mastering skills that you will find useful in the 21st century. You will learn how to manage your workload, be creative, search for an interesting job, write a business plan, start your own company and use various tools that are going to increase your effectiveness. The course also includes meeting representatives of local companies in which you are likely to look for a job in the near future.

Prerequisites: willingness to learn and broaden your horizons.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Wprowadzenie do przedsiębiorczości

2. Warsztaty kreatywności

3. Spotkanie z przedsiębiorcą

4. Aspekty formalne prowadzenia własnej firmy

5. Przygotowanie biznes planu

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

1. Wykazać się pogłębioną i poszerzoną wiedzą o potencjale absolwenta kierunku na rynku pracy

2. Przedstawić przykładowe obszary gospodarki, w których może poszukiwać pracy

3. Krytycznie oceniać rzeczywistość w celu wybrania własnej ścieżki kariery lub uruchomienia własnej działalności gospodarczej

4. Identyfikować typy osobowości pod kątem potencjału w założeniu własnej działalności gospodarczej

5. Identyfikować pomysły pod kątem ich potencjału rozwojowego w ramach własnej działalności gospodarczej lub pracy zarobkowej

6. Wykazać się znajomością podstawowych działań jakie powinien podjąć w celu otwarcia działalności gospodarczej

7. Przygotować biznesplan uwzględniający podstawowe informacje

8. Wykazać się znajomością i zrozumieniem podstawowych pojęć związanych z zasadami z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania (F - formujące, P - podsumowujące):

F - Ocena ciągła na postawie obecności i aktywności w dyskusji i zadaniach warsztatowych

P - Ocena poprawności merytorycznej biznes planu

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): uczestnictwo w zajęciach, opracowanie biznesplanu uwzględniającego opis merytoryczny i budżet projektu

dobry plus (+db; 4,5): uczestnictwo w zajęciach, opracowanie biznesplanu uwzględniającego opis merytoryczny

dobry (db; 4,0): aktywne uczestnictwo w zajęciach

dostateczny plus (+dst; 3,5): aktywne uczestnictwo w zajęciach

dostateczny (dst; 3,0): bierne uczestnictwo w zajęciach

niedostateczny (ndst; 2,0): brak uczestnictwa w zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dawid Pietrala
Prowadzący grup: Dawid Pietrala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie - niezaliczenie
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dawid Pietrala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie - niezaliczenie
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dawid Pietrala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie - niezaliczenie
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dawid Pietrala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie - niezaliczenie
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)