Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury brytyjskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-HLB-CH-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury brytyjskiej
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

Filologia

Specjalność: filologia angielsko-chińska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- wiedza z zakresu historii literatury angielskiej od średniowiecza do końca dwudziestego wieku

- krytyczna analiza tekstów literackich

- umiejętność czytania krytycznych opracowań do wykorzystania w analizie literackiej

- umiejętność pisania krótkich esejów krytyczno-literackich

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały odnoszące się do samego kursu będą dostępne na platformie moodle

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

- Omawianie zagadnień podstawowych w ramach przeczytanych tekstów

- Dyskusja w parach i grupach

- Indywidualne i grupowe prezentacje

- Wyszukiwanie dodatkowych materiałów powiązanych z tekstem podstawowym

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

- 30 godzin pracy z nauczycielem

- 30 godzin pracy własnej studenta (przygotowanie do zajęć)

- 30 godzin pracy własnej studenta (przygotowanie do zaliczeń i egzaminów)

(punkty ECTS: 3)

Skrócony opis:

Treści kształcenia:

Literatura staroangielska

Literatura średnioangielska

Dramat epoki renesansu

Literatura epoki purytańskiej

Literatura epoki restauracji

Literatura okresu Oświecenia, początki powieści

Literatura romantyzmu angielskiego

Literatura wiktoriańska

Wczesno-dwudziestowieczna literatura kolonialna

Modernizm w literaturze angielskiej i irlandzkiej

Angielsko-irlandzki dramat drugiej połowy wieku dwudziestego

Postmodernizm w literaturze brytyjskiej

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Literatura staroangielska

Literatura średnioangielska

Dramat epoki renesansu

Literatura epoki purytańskiej

Literatura epoki restauracji

Literatura okresu Oświecenia, początki powieści

Literatura romantyzmu angielskiego

Literatura wiktoriańska

Wczesno-dwudziestowieczna literatura kolonialna

Modernizm w literaturze angielskiej i irlandzkiej

Angielsko-irlandzki dramat drugiej połowy wieku dwudziestego

Postmodernizm w literaturze brytyjskiej

Literatura:

Ashcroft, Bill and Griffiths, Gareth and Tiffin, Helen. 2002. The Empire writes back: Theory and practice in post-colonial literature. London: Routledge.

Booker, Keith M. 1994. Among the postmodernists. Orlando: University Press of Florida.

Bradbury, Malcolm. 1995. The modern British novel. London: Penguin Books.

Daiches, David. 1992. A critical history of English literature. London: Secker and Warburg.

Donoghue, Daniel. 2004. Old English literature. A short introduction. London: Blackwell Publishing.

Ford, Boris. 2000. The Pelican guide to English literature. London: The Penguin Books.

Hattaway, Michael (ed.). 2000. A companion to English Renaissance literature and culture. Malden: Blackwell Publishing.

Lipoński, Wojciech. 2012. Dzieje kultury brytyjskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Richetti, John (ed.). The Cambridge companion to the eighteenth-century novel. Cambridge: Cambridge University Press

Tucker Herbert F. (ed.). 1999. A companion to Victorian literature and culture. Malden: Blackwell Publishers.

Watt, Ian. 1957 [2009]. The rise of the novel. Studies in Defoe, Richardson and Fielding. Whitefish: Kessinger Publishing.

Wu, Duncan (ed.). 1998. A companion to Romanticism. Malden: Blackwell Publishing.

Zbierski, Henryk. 1988. William Shakespeare. Warszawa: Wiedza Powszechna

Sikorska, Liliana. 2007. A short history of English literature. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu kursu student:

- Rozpoznać główne nurty w rozwoju literatury brytyjskiej.

- Analizować i interpretować tekst literacki w kontekście historycznym.

- Czytać ze zrozumieniem naukowe teksty krytyczne i je oceniać.

- Wykorzystywać opracowania krytyczne w analizie tekstów literackich

- Przedstawić własną interpretację tekstów i brać aktywny udział w dyskusji na zajęciach.

- Korzystać ze źródeł literaturowych, głównie w języku angielskim.

- Zdefiniować i prawidłowo posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu literaturoznawstwa.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

5,0 – pełne: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

4,5 – bardzo dobre: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

4,0 – dobre: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

3,5 – zadowalające: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

3,0 – słabe: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Rutkowska
Prowadzący grup: Urszula Kizelbach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Rutkowska
Prowadzący grup: Urszula Kizelbach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Rutkowska
Prowadzący grup: Urszula Kizelbach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Rutkowska
Prowadzący grup: Urszula Kizelbach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)