Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury amerykańskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-HLA-CH-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury amerykańskiej
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

filologia

specjalność angielsko-chińska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1

Przekazanie wiedzy z zakresu historii literatury amerykańskiej od 1620 do czasów współczesnych

C2

Przekazanie wiedzy o najważniejszych zjawiskach, przedstawicielach, gatunkach, trendach formalnych i innowacjach w literaturze amerykańskiej

C3

Rozwinięcie zdolności krytycznej analizy tekstów literackich i kulturowych

C4

Rozwinięcie umiejętności zastosowania metod badania literatury w analizie tekstów literackich

C5

Wyrobienie umiejętności czytania i rozumienia krytycznych opracowań oraz ich wykorzystania w analizie tekstów literackich

C6

Rozwinięcie umiejętności samodzielnego myślenia i formułowania wniosków


C7

Umiejętność prowadzenia dyskusji o literaturze


C8

Rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie


C9

Zdolność do poszanowania odmiennych poglądów


C10

Kształtowanie postaw otwartości, tolerancji i ciekawości studenta wobec inności kulturowej


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Komunikacja ze studentami, elementy zadań przygotowujących i sprawdzających oraz dyskusje (forum dyskusyjne), np. zadania domowe i dodatkowe pytania do zajęć, odbywają się przy użyciu platformy Moodle

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wymóg podstawowy to znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały do zajęć przygotowane są w formie wydruku (pytania, zagadnienia, sylabus), większość omawianych tekstów dostępna jest w bibliotece WA (zwłaszcza w antologiach Norton Anthology of American Literature. (Tom 1 i 2) oraz Bradley Sculley (et. al.) American Tradition in Literature (Tom 1 i 2); poszczególne teksty źródłowe można znaleźć w publicznie dostępnych zbiorach internetowych (Gutenberg Project, Bartleby.com); część materiałów, zadań, handoutów i zagadnień dostępna będzie także na platformie Moodle.  

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Omawianie przeczytanych tekstów, quizy z treści, prezentacja multimedialna, dyskusja w parach i grupach, debata klasowa, dyskusja na forum e-learningowym

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 30 godzin ćwiczeniowych

Praca własna studenta 1: 30h

Praca własna studenta 2: 30h

Praca własna studenta n#: 60h

SUMA GODZIN: 90h

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU: 3Skrócony opis:

Historia literatury amerykańskiej to jednosemestralny kurs, którego celem jest zapoznanie studentów z historią literatury Stanów Zjednoczonych. Sylabus został zaprojektowany chronologicznie, dla podkreślenia ciągłości rozwoju myśli i idei, a także napięć pomiędzy tradycją i innowacją, i obejmuje rozwój tradycji literackiej począwszy od Okresu Kolonialnego (1630-1740) aż do współczesności. Na kursie omówione zostaną główne zjawiska, trendy, gatunki oraz czołowi twórcy kanonu literatury amerykańskiej na tle wydarzeń historycznych i szerszych zjawisk kulturowych i społecznych w USA. Założeniem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat bogactwa oraz różnorodności amerykańskiej tradycji literackiej, omówienie głównych kierunków rozwoju oraz dzieł głównych przedstawicieli owych kierunków. Kurs, oparty na konwersacjach, ma również na celu wyrobienie u studentów umiejętności dyskusji, interpretacji i analizy tekstów oraz postawy otwartości na inność kulturową.

Pełny opis:

Historia literatury amerykańskiej to semestralny kurs, którego celem jest zapoznanie studentów z historią literatury Stanów Zjednoczonych. Sylabus został zaprojektowany chronologicznie, dla podkreślenia ciągłości rozwoju myśli i idei, a także napięć pomiędzy tradycją i innowacją, i obejmuje rozwój tradycji literackiej począwszy od Okresu Kolonialnego (1630-1740) aż do współczesności. Na kursie omówione zostaną główne zjawiska, trendy, gatunki oraz czołowi twórcy kanonu literatury amerykańskiej na tle wydarzeń historycznych i szerszych zjawisk kulturowych i społecznych w USA. Założeniem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat bogactwa oraz różnorodności amerykańskiej tradycji literackiej, omówienie głównych kierunków rozwoju oraz dzieł głównych przedstawicieli i twórców owych kierunków. Kurs, oparty na konwersacjach, ma również na celu wyrobienie u studentów umiejętności dyskusji, interpretacji i analizy tekstów, krytycznego myślenia, formułowania niezależnych opinii i wniosków, szacunku dla innych poglądów i tradycji, oraz postawy otwartości i ciekawości wobec inności kulturowych.

Szczegółowy sylabus kursu obejmuje następujące tematy i treści:

Historia literatury amerykańskiej: ramy czasowe i przestrzenne, zarys tematyki; fundamenty kultury amerykańskiej

Okres kolonialny (1620-1740); tematyka, gatunki literackie, tło kulturowe

Okres Oświecenia i walki o niepodległość (1740-1776); tematyka, tło kulturowe i polityczne; filozofia amerykańskiego Oświecenia na przykładach biografii Benjamina Franklina i Jonathana Edwardsa

Okres wczesnoromantyczny (1820-1850); kształtowanie się tradycji narodowej: początki powieści i opowiadania amerykańskiego (romans przygodowy Jamesa Fenimore Coopera oraz opowiadania Washingtona Irvinga)

Okres Renesansu Amerykańskiego (1835-1861); Amerykański Transcendentalizm: eseistyka Ralpha Waldo Emersona i Henry Davida Thoreau; założenia i inni przedstawiciele transcendentalizmu amerykańskiego

Amerykański gotyk: Edgar Allan Poe

Okres Renesansu Amerykańskiego (1835-1861); “Ciemny Romantyzm”: proza Nathaniela Hawthorne’a i Hermana Melville’a

Okres Renesansu Amerykańskiego (1835-1861); poezja Emily Dickinson i Walta Whitmana

Opowieści zbiegłych niewolników, powieść obyczajowa i proza polityczna okresu przed Wojną Secesyjną

Okres powojenny (1865-1900); realizm i naturalism w prozie; twórczość Marka Twaina, Stephena Crane’a oraz Henry’ego Jamesa

Modernizm w poezji amerykańskiej (1900-1939); twórczość Ezry Pounda, T.S. Eliota, W.C. Williamsa, Gertude Stein, Wallace Stevensa i Marianne Moore oraz Langstona Hughesa

Modernizm w prozie amerykańskiej (1900-1939); twórczość Ernesta Hemingwaya, S. F. Fitzgeralda i Williama Faulknera

Poezja lat 50tych i 60tych (Beat i poezja wyznania): Allen Ginsberg i Sylwia Plath, wiersze wybrane

Postmodernizm w prozie: Kurt Vonnegut, Thomas Pynchon and John Barth

Powieść współczesna

Literatura:

Peter Conn. The Cambridge Illustrated History of American Literature. Cambridge: Cambridge University

Press, 1989.

Emory Elliott (ed.) Columbia Literary History of the United States. New York: Columbia University Press,

1988.

Andrzej Kopcewicz, Marta Sienicka. Historia literatury Stanów Zjednoczonych w zarysie. Vols. 1, 2.

Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.

Agnieszka Salska (ed.) Historia literatury amerykańskiej XX wieku. Vols. 1, 2. Kraków: Universitas, 2003.

Norton Anthology of American Literature. (Volume One and Two)

Bradley Sculley (et. al.) American Tradition in Literature (Volume One and Two)

Richard Ruland and Malcolm Bradbury. From Puritanism to Postmodernism: A History of American

Literature. Penguin Books. 1992.

Stachura, Paweł. 2010. An Outline History of American Literature. Poznań. Wydawnictwo Poznańskie.

Richard Gray. 2004. A History of American Literature. Malden, USA, Oxford, UK, Carlton, Australia.

Blackwell Publishing Ltd.

Agata Preis-Smith. 2004. Kultura, tekst, ideologia. Dyskursy współczesnej amerykanistyki. Kraków:

Universitas.

F. O. Matthiessen. The American Renaissance. London: Oxford UP, 1941. (IFA Library Reference)

The Columbia Literary History of the United States, New York. 1990.

Emory Elliot at al. (ed.) The Columbia History of the American Novel and Poetry, New York: 1991 and

1993.

Parini, Jay (1948- ). (ed.) Millier, Brett Candlish. Red. The Columbia History of the American Poetry. 1993.

Sacvan Bercovitch (ed.), associate ed. Cyrus R. K. Patell. The Cambridge History of American literature.

Vol. 1, 1590-1820. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1994.

Pearce, Roy, Harvey. The Continuity of American Poetry. Princeton: Princeton University Press. 1961.

Bigsby, Christopher William Edgar. Modern American drama, 1945-1990. New York: Cambridge

University Press, 1994.

Bigsby, Christopher William Edgar. Modern American drama : 1945-2000. Cambridge: Cambridge

University Press, 2000.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

15-HLAM-CH_01 Student ma podstawową wiedzę na temat historii literatury amerykańskiej i rozpoznaje główne etapy jej historycznego rozwoju w odniesieniu do historii i szerszego kontekstu całej kultury USA K_W02; K_W09; K_U04

15-HLAM-CH_02 Student potrafi analizować i interpretować tekst literacki w kontekście historycznym i kulturowym K_U06; K_U04

15-HLAM-CH_03 Student czyta ze zrozumieniem naukowe teksty krytyczne i potrafi je ocenić K_U09

15-HLAM-CH_04 Student umie wykorzystać opracowania krytyczne w analizie tekstów literackich i kulturowych K_U10

15-HLAM-CH_05 Student proponuje własną interpretację tekstów i bierze aktywny udział w dyskusji na zajęciach K_U05; K_U06

15-HLAM-CH_06 Student umiejętnie i twórczo korzysta ze źródeł literaturowych w języku polskim i angielskim K_U01; K_U02; K_U14;

15-HLAM-CH_07 Student zna gatunki oraz podstawowe pojęcia z zakresu literatury amerykańskiej i prawidłowo posługuje się podstawowymi pojęciami K_U09,

15-HLAM-CH_08 Student samodzielnie wyciąga wnioski i porządkuje efekty dyskusji K_U05; K_U08; K_U10;

15-HLAM-CH_09 Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie literaturoznawstwa K_U05

15-HLAM-CH_10 Student posiada umiejętność prowadzenia dyskusji K_K04; K_K05

15-HLAM-CH_11 Student jest tolerancyjny, ciekawy świata i otwarty wobec innych kultur K_K04; K_K05

15-HLAM-CH_12 Student potrafi pracować w grupie K_K04; K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Formujące: dyskusja podczas zajęć; sprawdzenie przygotowania do zajęć (krótkie sprawdziany na początku zajęć sprawdzające znajomość lektury); obserwacja podczas dyskusji i moderowanie dyskusji;

Podsumowujące: kolokwium zaliczeniowe, egzamin pisemny (6 pytań z 10 do wyboru z zakresu przerobionego materiału)

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i

społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

dostateczny (dst; 3,0): zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i

społeczne, ale z licznymi błędami

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i

społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Rutkowska
Prowadzący grup: Michał Kapis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Rutkowska
Prowadzący grup: Michał Kapis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Rutkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Macedulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Rutkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Macedulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)