Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym (3.2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-DJAN34EE-KN-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym (3.2)
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

Filologia angielska

(Moduł opcjonalny: "Kształcenie nauczycieli - studia II stopnia")

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

C1. Przekazanie wiedzy z zakresu technik nauczania, oceniania oraz zasad planowania pracy nauczyciela języka angielskiego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej

C2. Utrwalenie wiedzy na temat podstawowych zasad nauczania języka w ramach podejścia komunikacyjnego i zadaniowego oraz zintegorwanego nauczania przedmiotowo-jezykowego

C3. Zapoznanie z podstawowymi zasadami planowania i organizacji treści nauczania w ramach kursu językowego oraz poszczególnych jednostek lekcyjnych

C4. Poszerzenie wiedzy na temat zasad dotyczących stosowania języka klasowego nauczyciela (w tym użycia języka ojczystego) podczas lekcji języka obcego

C5. Rozwinięcie znajomości zasad i technik wprowadzania i utrwalania nowego materiału językowego (słownictwo i struktury gramatyczne), nauczania wymowy oraz nauczania i rozwijania czterech sprawności językowych

C6. Rozwinięcie umiejętności oceniania i testowania postępów w nauce

C7. Doskonalenie umiejętności analizy, selekcji i projektowania materiałów dydaktycznych

C8. Wyrobienie umiejętności refleksyjnego podejścia do własnej pracy w zawodzie nauczyciela

C9. Zapoznanie z literaturą fachową (głównie w języku angielskim)

C10. Rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

- zaliczenie modułu nauczycielskiego na studiach 1 stopnia

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

platforma Moodle

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

- wykład interaktywny z wykorzystaniem multimediów

-dyskusja na podstawie przeczytanej literatury

- analiza sytuacji klasowych

- analiza fragmentów lekcji (nagrania wideo, transkrypty)

- analiza materiałów dydaktycznych

- mikro-nauczanie


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

8 ECTS (po zaliczeniu obu semestrów)

Skrócony opis:

(Pierwszy semestr kursu dwusemestralnego. Następny semestr: 15-DJAN34EE-KN-22.)

Pełny opis:

(Pierwszy semestr kursu dwusemestralnego. Następny semestr: 15-DJAN34EE-KN-22.)

Treści kształcenia:

1. Wybrane metody nauczania języków obcych (w)

2. Input, interakcja, output (w)

3. Autonomia ucznia i nauczyciela (w, ćw)

4. Rola języka ojczystego w nauczaniu języka obcego (w, ćw)

5. Rola komponentu kulturowego w nauczaniu języka obcego (w, ćw)

6. Nauczanie języka przez treść oraz nauczanie języka specjalistycznego (w, ćw)

7. Cele nauczania języka angielskiego (ćw). Podstawa programowa (ćw).

8. Programy nauczania i podręczniki (ćw)

9. Podstawowe zasady podejścia komunikacyjnego i zadaniowego (w, ćw)

10. Lekcja języka obcego – typy, elementy, planowanie (ćw)

11. Organizacja i zarządzanie pracą w klasie, typy interakcji (ćw)

12. Język klasowy nauczyciela: wyjaśnianie zagadnień, zadawanie pytań, instrukcje, informacja zwrotna, stosowanie języka ojczystego (ćw)

13. Strategie uczenia się języka obcego (ćw)

14. Wprowadzanie i utrwalanie nowego materiału językowego – słownictwo (w, ćw)

15. Wprowadzanie i utrwalanie nowego materiału językowego – gramatyka (ćw)

16. Nauczanie wymowy: cel i techniki (w, ćw)

17. Nauczanie sprawności receptywnych – zasady ogólne (w, ćw)

18. Rozwijanie sprawności słuchania (w, ćw)

19. Rozwijanie sprawności czytania (w, ćw)

20. Nauczanie sprawności produktywnych –zasady ogólne (w, ćw)

21. Rozwijanie sprawności mówienia (w, ćw)

22. Rozwijanie sprawności pisania (w, ćw)

23. Błędy językowe i ich źródła (w)

24. Podejścia do błędów językowych, sposoby przekazywania informacji zwrotnej, zasady i techniki poprawiania błędów (ćw)

25. Ocenianie formalne i nieformalne, formujące i podsumowujące (w, ćw)

26. Typy testów, cechy dobrego testu (w, ćw)

27. Techniki testowania sprawności i podsystemów języka (w, ćw)

28. Materiały dydaktyczne (ćw)

29. Technologie informatyczne w nauczaniu języków obcych (w, ćw)

30. Literatura, film, muzyka i piosenka na lekcji języka obcego (ćw)

31. Gry, zabawy językowe i techniki dramatyczne (ćw)

Literatura:

Ćwiczenia - Literatura podstawowa:

Richards, J.C. 2015. Key issues in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Thornbury, S. and P. Watkins. 2012. The CELTA Course. Cambridge: Cambridge Univesrity Press. (Trainee Book)

Literatura dodatkowa:

Brown, H.D. 2007. Teaching by principles. An interactive approach to language pedagogy. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall Regents.

Harmer. Jeremy. 2007. How to teach English. New edition. Harlow: Longman.

Harmer, Jeremy. 2014. The practice of English language teaching. (5th edition.) Harlow: Pearson Education Limited.

Harmer, Jeremy. 2012. Essential teacher knowledge. Harlow: Pearson Longman.

Johnson, Keith. 2008. An introduction to foreign language learning and teaching. (2nd edition.) Harlow: Pearson Education Limited.

Spratt, Mary, Alan Pulverness and Melanie Williams. 2012. The TKT course. (2nd edition.) Cambridge: Cambridge University Press.

Ur, Penny. 2012. A course in language teaching. (2nd edition.) Cambridge: Cambridge University Press.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student/ka potrafi:

1. wymienić najważniejsze cele nauczania języka angielskiego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej w oparciu o Podstawę Programową

2. dobrać techniki nauczania właściwe dla danej grupy wiekowej

3. w sposób efektywny i odpowiedni do poziomu uczniów formułować wyjaśnienia, pytania, instrukcje i przekazywać informację zwrotną przy użyciu języka obcego i ojczystego

4. stosować właściwe techniki wprowadzające i utrwalające nowy materiał językowy (słownictwo i gramatyka)

5. zaplanować i stosować ćwiczenia rozwijające użycie różnych strategii uczenia się języka angielskiego

6. wymienić i stosować różne techniki prezentacji i utrwalania poprawnej wymowy

7. opisać zasady nauczania sprawności receptywnych i produkcyjnych i wymienić etapy lekcji rozwijającej te sprawności

8. wymienić różne techniki nauczania sprawności receptywnych i produkcyjnych i zaplanować lekcje rozwijające te sprawności

9. wymienić najważniejsze źródła błędów językowych i wyjaśnić przyczyny konkretnych błędów popełnianych przez uczniów

10. stosować różnorodne techniki poprawiania błędów w zależności o typu błędów i rodzaju ćwiczenia

11. wyjaśnić różnicę pomiędzy ocenianiem formującym a podsumowującym

12. wymienić rodzaje testów ze względu na ich funkcje

13. ocenić techniki testowania pod względem ich rzetelności, wiarogodności i praktyczności

14. zaprojektować testy testujące cztery sprawności językowe i podsystemy języka

15. krytycznie ocenić dostępne na rynku materiały dydaktyczne, zaadaptować je własnych potrzeb, zaprojektować własne materiały dydaktyczne

16. zaplanować różne typy lekcji z wykorzystaniem odpowiednio dobranych materiałów i pomocy audiowizualnych, w tym technologii informatycznych

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania (F - formujące, P - podsumowujące):

F: ocena przygotowania do zajęć i udziału w dyskusji

F: zadania domowe

F: zadania obserwacyjne

F: plany lekcji

F: mikronauczanie

P: test zaliczeniowy

P: egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

Praktyki pedagogiczne zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Broszkiewicz, Aleksandra Jankowska, Aleksandra Wach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Jankowska, Aleksandra Wach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Broszkiewicz, Aleksandra Jankowska, Aleksandra Wach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.