Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo europejskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 14-PPS2OPEU11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo europejskie
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Politologia - studia II stopnia - wykaz przedmiotów
Politologia - wykaz przedmiotów
Politologia, studia stacj. II st. - przedmioty dla 2 sem., wszystkie specjalności
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

C1 - Przekazanie wiedzy dotyczącej istoty i specyfiki systemu prawa europejskiego oraz procesu kształtowania i przebiegu integracji w Europie, z szczególnym uwzględnieniem procedur i standaryzacji europejskiej

C2 - Kształtowanie praktycznych umiejętności analizy mechanizmów stosowania prawa europejskiego

C3 - Kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł literaturowych i innych źródeł dotyczących prawa europejskiego

C4 - Rozpoznanie i eksplikacja najważniejszych dylematów związanych z procesem integracji europejskiej w oparciu o podstawy tworzenia i stosowania prawa europejskiego


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Literatura i inne materiały do zajęć znajdują się w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Usystematyzowany wykład z wykorzystaniem multimediów z użyciem klasycznej metody problemowej oraz aktywnego opisu, a także metody aktywizującej (dyskusja, case study, praca z tekstem).

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

1. Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem –45h, w tym 30h wykładów i 15h ćwiczeń.

2.Przygotowanie do zajęć –30h.

3.Praca z materiałami źródłowymi (akty prawne) –30h.

4.Przygotowanie go egzaminu –15h.

5.SUMA –120h.

6.SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) –4


Pełny opis:

TK_01 Źródła informacji o prawie europejskim P_W01; P_W02; P_U01; P_U02; P_K02

TK_02 Historia kształtowania prawa europejskiego P_W01; P_W02; P_U02; P_KO1

TK_03 Teoria prawa europejskiego (prawo materialne i instytucjonalne, harmonizacja prawa, unifikacja prawa, implementacja prawa) P_W01; P_U02

TK_04 Istota prawa europejskiego (prawo Unii Europejskiej a prawo europejskich organizacji międzynarodowych, standardy europejskie) P_W01; P_U02; P_KO1

TK_05 Źródła i zasady prawa europejskiego P_W01; P_U01; P_U02; P_KO1; P_K02

TK_06 System instytucjonalny i proces decyzyjny Unii Europejskiej P_W01; P_W02; P_U01; P_U02; P_KO1; P_K02

TK_07 System ochrony prawnej osób fizycznych i prawnych w UE P_W01; P_W02; P_U01; P_U02; P_KO1; P_K02

TK_08 Regulacje w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Przestrzeni Wolności Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości P_W01; P_W02; P_U01; P_U02; P_KO1; P_K02

TK_09 Prawo UE a prawo krajowe P_W01; P_W02; P_U01; P_U02; P_KO1; P_K02

TK_10 Kontrola przestrzegania prawa UE P_W01; P_W02; P_U01; P_U02; P_KO1; P_K02

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2012.

Kuś A. (red.) Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Lublin 2010.

Czachór Z., Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Warszawa 2013.

Rewizorski M., Przybylska-Maszner B., System instytucjonalny Unii Europejskiej po traktacie lizbońskim, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

Cała-Wacinkiewicz E., Charakter prawny Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2007.

Czachór Z., (red.), Unia Europejska po Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy, Poznań 2006.

Czachór Z., Zmiany i rozwój w systemie Unii Europejskiej po traktacie z Maastricht, Wrocław 2004.

Dudzik S., Półtorak N. (red.), Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich, Warszawa 2014.

Łastawski K., Historia integracji europejskiej, Toruń 2006

Popowicz K., Historia integracji europejskiej, Warszawa 2006

Podraza A., Unia Europejska w procesie reform traktatowych, Lublin 2007.

Przybylska-Maszner B., Potyrała A. Leksykon integracji europejskiej w obszarze WPZiB i EPBiO, Poznań 2009.

Skibińska E., Prawo Unii Europejskiej. Orzecznictwo, Warszawa 2014

Barcz J., Orzecznictwo niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego wobec reform strefy euro. Studium prawno-porównawcze, Dom wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014.

Barcz J., Górka M., Wyrozumska A. (red.), Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Wydanie 4, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Beetham D., The Legitimation of Power, 2nd edition, Palgrave Macmillan, New York 2013.

Bickerton Ch., Hodson D., Puetter U. (red.), The new intergovernmentalism: European Integration in the Post-Maastricht era, Oxford University Press, Oxford 2015.

Bilbao-Ubillos J. (red.), The economic crisis and governance in the European Union: a critical assessment, Routledge, New York 2014.

Borkowski P.J., Międzyrządowość w procesie integracji europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013.

Chang M., Economic and Monetary Union, Palgrave Macmillan, London 2016.

Cichocki M.A., Grosse T.G. (red.), Oblicza kryzysu. Analiza zarządzania kryzysowego z perspektywy ekonomicznej i politycznej, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2016.

Conrad M., Knautt A., Böttger K. (red.), Bridging the Gap? Opportunities and Constraints of the European Citizens’ Initiative, Nomos, Baden-Baden 2016.

Czachór Z., Dudzic A. (red.), Wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski. W poszukiwaniu nowych ujęć i sposobów myślenia. Materiały konferencji zorganizowanej przez Komisję do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP w dniu 24 czerwca 2015 roku, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017.

Czachór Z., Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.

Czaputowicz J., Teorie Integracji Europejskiej , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Fabbrini S., Which European Union? Europe after the Euro Crisis, Cambridge University Press, Cambridge 2015.

Grosse T.G. (red.), Polityki europejskie w dobie kryzysu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017.

Hefftler C., Neuhold C., Rozenberg O., Smith J. (red.), The Palgrave Handbook of National Parliaments and the European Union, Palgrave Macmillan, Houndsmills, Basingstoke, Hampshire, New York 2015.

Hix S., System polityczny Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Hobolt S.B., Tilley J., Blaming Europe? Responsability Without Accountability in the European Union, Oxford University Press, Oxford 2015.

Kiiver P., The Early Warning System for the Principle of Subsidiarity. Constitutional theory and empirical reality, Routledge, Abingdon, Oxon, New York 2012.

Kirpsza A., Jak negocjować w Brukseli? Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016.

Kownacki T., Legitymizowanie systemu politycznego Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa , Warszawa 2014.

Kranz J., Jak postrzegać Unię Europejską? Kilka podstawowych pojęć i problemów, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.

Kubin T., Legitymizacja systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.

Kröger S. (red.), Political Representation in the European Union. Still democratic in times of crisis?, Routledge, Abingdon, Oxon, New York 2014.

Kröger S., Friedrich D., The Representative Turn in EU Studies, Routledge, Abingdon 2014.

Lord Ch. (red.), A Different Kind of Democracy? Debates About Democracy and the European Union, Open Society Foundations, New York 2015.

Lupo N., Fasone C. (red.), Interparliamentary Cooperation in the composite European constitution, Hart Publishing, Oxford, Portland, Oregon 2016.

Magone J.M., Laffan B., Schweiger Ch. (red.), Core-periphery Relations in the European Union, Routledge, London and New York 2016.

Piattoni S. (red.), The European Union: Democratic Principles and Institutional Architectures in Times of Crisis, Oxford University Press, Oxford 2015.

Pudło A., Rola parlamentu narodowego w sprawach UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014.

Pudło A., Rola drugich izb parlamentów państw członkowskich w sprawach Unii Europejskiej w świetle regulacji krajowych i unijnych, EuroPrawo, Warszawa 2011.

Puetter U., The European Council and the Council: new intergovernmentalism and institutional change, Oxford University Press, Oxford 2014.

Ruszkowski J., Wojnowicz L. (red.), Multi-level Governance w Unii Europejskiej, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Szczecin, Warszawa 2013.

Szymczyński T.R., Horyzonty sporu wokół istoty zjawiska deficytu demokratycznego w Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.

Wessels W., The European Council, Palgrave Macmillan, London, New York 2016.

Węc J.J., Traktat Lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2009, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011.

Witkowska M., Kużelewska E., Potorski R., Czub J.F., Kucheryavaya E.V., Dłuski S. (red.), Podmioty integracji europejskiej z perspektywy reformowania Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2017.

Winzen T. (red.), Constitutional Preferences and Parliamentary Reform: Explaining National Parliaments’ Adaptation to European Integration, Oxford Scholarship, Oxford 2017.

Wojtaszczyk K.A, System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa 2005.

Wojtaszczyk K.A., Nadolska J. (red.), Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2015.

Wojtaszczyk K.A., Szymańska J. (red.), Deficyt demokracji w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.

Zielonka J., Europa jako imperium. Nowe spojrzenie na Unię Europejską, PISM, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

P_W01 definiuje podstawowe terminy związane z prawem europejskim, wymienia cele, a także określa zasady i procedury związane z prawem europejskim K_W01; K_W02; K_W09; K_U01; K_UO5

P_W02 charakteryzuje poszczególne etapy procesu kształtowania i przebiegu integracji europejskiej w odniesieniu do zmian w prawie europejskim oraz opisuje mechanizmy stosowania prawa europejskiego K_K03; K_W08; K_W02; K_W09; K_U01; K_UO4; K_U08

P_U01 analizuje sytuację zastosowania prawa europejskiego w konkretnych sytuacjach interpretuje dokumentację UE, a także wyszukuje (przygotowuje) dokumentację i informacje o prawie europejskim i możliwości jego zastosowania w praktyce K_W01; K_W03; K_W08; K_U02; K_UO3; K_U05; K_U06; K_U09; K_K03; K_K04

P_U02 rozpoznaje mechanizmy funkcjonowania instytucji oraz procesy integracyjne, a także sporządza opis możliwości zastosowania prawa europejskiego w odniesieniu do procedur złożenia skargi do instytucji europejskich i w sądach krajowych K_W02; K_W05; K_W07; KW_12; K_U02; K_UO7

P_K01 potrafi wyrażać oceny dotyczące zastosowania prawa europejskiego w praktyce i jest świadomy konieczności postępowania zgodnie z regułami prawa europejskiego K_W04; K_W06; K_U02; K_UO3; K_U06, K_U10, K_U15; K_K03; K_K12

P_K02 wykazuje aktywność w zakresie samodzielnego poszerzania wiedzy dotyczącej prawa europejskiego i jest zorientowany na poszukiwanie zatrudnienia w zawodach związanych z zastosowaniem prawa europejskiego K_W03; K_W06; K_W14; K_U07; K_U12; K_U14; K_U16; K_K01; K_K06; K_K07; K_K10

Metody i kryteria oceniania:

Test (pytania otwarte i zamknięte), obecność.

KRYTERIA OCENIANIA:

5,0 - znakomita wiedza, bardzo dobrze opanowane umiejętności oraz wykształcone kompetencje personalne i społeczne

4,5 - pogłębiona wiedza, dobrze wyuczone umiejętności oraz wykształcone kompetencje personalne i społeczne

4,0 - dobra wiedza, dobrze wyuczone umiejętności oraz wykształcone kompetencje personalne i społeczne

3,5 - zadawalająca wiedza, wyuczone umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

3,0 - podstawowa wiedza, opanowane najważniejsze umiejętności oraz wykształcone podstawowe kompetencje personalne i społeczne

2,0 - niezadawalająca wiedza, nieopanowane umiejętności oraz niewykształcone kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Czachór
Prowadzący grup: Zbigniew Czachór, Beata Przybylska-Maszner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Czachór
Prowadzący grup: Zbigniew Czachór, Beata Przybylska-Maszner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Przybylska-Maszner
Prowadzący grup: Beata Przybylska-Maszner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Czachór
Prowadzący grup: Zbigniew Czachór, Beata Przybylska-Maszner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.