Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikowanie polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 14-PPN2OKPO11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikowanie polityczne
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Grupy: Politologia, studia niestacj. II st. - przedmioty dla 2 roku, wszystkie specjalności
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

politologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. Zdobycie wiedzy teoretycznej na temat komunikacji politycznej

2. Określenie czynników wpływających na efektywność komunikacji politycznej

3. Pokazanie złożoności i wieloaspektowości procesu komunikacji politycznej

4. Zaznajomienie z siatką pojęciową umożliwiającą precyzyjny opis procesu komunikowania politycznego

5. Zdobycie praktycznej wiedzy potrzebnej do zarządzania komunikacją polityczną

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

podstawowa wiedza z zakresu komunikowania i wiedzy o społeczeństwie

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Metody podające, problemowe, aktywizujące, projektowa

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

6

Skrócony opis:

Teoretyczne podstawy komunikowania politycznego

Media - mediatyzacja; pośredni i odłożony w czasie wpływ mediów na procesy polityczne

Zintegrowania komunikacja marketingowa w polityce, profesjonalizacja komunikowania politycznego

Kultura popularna i polityka

Pełny opis:

1. Teoretyczne podstawy komunikowania politycznego

2. Media w komunikowaniu politycznym

3. Mediatyzacja polityki i komunikowania politycznego

4. Rekonstrukcja rzeczywistości politycznej w mediach: framing, praming, agenda setting, tabloidyzacja

5. Profesjonalizacja komunikowania politycznego

6. Zintegrowania komunikacja marketingowa w polityce: public relations i reklama

7. Strategie komunikacyjne podmiotów politycznych

8. Personalizacja i prywatyzacja komunikowania politycznego

9. Kultura popularna i polityka

Literatura:

Dobek-Ostrowska B. (2006), Komunikowanie polityczne i publiczne. Warszawa: PWN.

McNair B. (1998), Wprowadzenie do komunikowania politycznego. Poznań: Wyd. WSNHiD..

Michalczyk S. (2005), Komunikowanie polityczne. Katowice: Śląsk.

Piontek D. (2011), Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce. Poznań: Wyd. WNPiD..

Kolczyński M. (2007), Strategie komunikowania politycznego, Katowice: Wyd. UŚ.

Mazur M. (2015), Polityka z twarzą. Personalizacja parlamentarnych kampanii wyborczych w Polsce w latach 1993—2011. Katowice: Wyd. UŚ.

Efekty uczenia się:

wiedza:

1. ma pogłębioną wiedzę o relacjach między uczestnikami życia politycznego i kategoriach więzi społecznych w wymiarze krajowym, regionalnym i światowym

2. zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, analizowania, oceniania i prognozowania życia politycznego, w tym techniki pozyskiwania danych, modelowania struktur politycznych i procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości

3. ma pogłębioną wiedzę o roli mediów w polityce, działań promocyjno- reklamowych oraz pogłębioną wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb w tym zakresie

umiejętności:

1. potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk politycznych oraz potrafi formułować własne opinie i krytycznie dobierać dane i metody analiz

2. potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk politycznych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować

3. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje istotne w działalności publicznej z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

kompetencje społeczne:

1. jest przygotowany do pracy w organach administracji publicznej, ośrodkach analiz politologicznych, wykonywania funkcji eksperta i doradcy oraz komentatora życia politycznego

2. jest przygotowany do zarządzania informacją w sferze publicznej

Metody i kryteria oceniania:

oceny formujące:

1.Kontrola obecności na zajęciach

2. Ocena ciągła na podstawie aktywności na zajęciach

3. Esej naukowy na wybrany temat

ocena podsumowująca:

Egzamin pisemny opisowo-problemowy

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Piontek
Prowadzący grup: Dorota Piontek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Piontek
Prowadzący grup: Dorota Piontek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.