Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona osób, mienia i obszarów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 14-BPS1SOCH11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona osób, mienia i obszarów
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Grupy: Bezpieczeństwo narodowe, studia stacj. I st. - 4 sem., specj. adm. bezpieczeństwa publicznego
E-learning - przedmioty Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

bezpieczeństwo narodowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1 - Wyposażenie studenta w wiedzę o przygotowaniu i prowadzeniu ochrony osób, mienia i obszarów

C2 - Nabycie przez studenta umiejętności planowania ochrony osób, mienia i obszarów

C3 - Nabycie przez studenta kompetencji realizowania ochrony osób, mienia i obszarów

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Student, który rozpoczyna zajęcia z modułu:

○ ma podstawową wiedzę o społeczeństwie, państwie i prawie;

○ potrafi wyszukiwać informacje w różnych źródłach i opracowaniach;

○ ma potrzebę poszerzania wiedzy o życiu społecznym i przekazywania jej innym;

○ rozumie znaczenie takiej wiedzy w pracy zawodowej.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Literatura i inne materiały do zajęć znajdują się w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

usystematyzowany wykład informacyjny, ćwiczenia przedmiotowe, pokaz, opis uzasadniający, case studies, metoda sytuacyjna, dyskusja oceniana

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

1. Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem - 30h, w tym 15h wykładów i 15h ćwiczeń.

2. Przygotowanie do zajęć - 40h.

3. Praca z materiałami źródłowymi (akty prawne) - 30h.

4. Przygotowanie do egzaminu - 20h.

5. SUMA - 120h.

6. SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) - 4

Pełny opis:

TK_01 - Pojęcie i istota ochrony osób, mienia i obszarów (P_W01; P_U01; P_K01)

TK_02 - Źródła prawno-administracyjne ochrony osób, mienia i obszarów (P_W01; P_U01; P_K01)

TK_03 - Przygotowanie i prowadzenie ochrony osób, mienia i obszarów (P_W01; P_U01; P_K01)

TK_04 - Organizacja realizacji zadań ochronnych (P_W01; P_U01; P_K01)

TK_05 - Fizyczna i techniczna ochrona osób, mienia i obszarów (P_W01; P_U01; P_K01)

TK_06 - Charakterystyka zamachów na osoby (P_W02; P_U02; P_K02)

TK_07 - Przeciwdziałanie atakom na osoby (P_W02; P_U02; P_K02)

TK_08 - Ochrona osób podczas imprez masowych (P_W03; P_U03; P_K03)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bejgier W., Stanejko B.G., Ochrona osób i mienia, Wyd. WAiP, Warszawa 2010

Kręgulec R., Pajorski P. Ustawa o ochronie osób i mienia. Komentarz, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2015

Radziejewski R., Siudalski S., Ochrona osób i mienia, Wyd. Bel Studio, Warszawa 2013

Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2015r., poz. 2139)

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014r., poz. 1099)

Literatura uzupełniająca:

Brzęcki M., Elektroniczne systemy ochrony osób i mienia. Poradnik praktyczny, Wyd. KaBe, Krosno 2013

Consterdine P., Poradnik współczesnego bodyguarda. Nowoczesna ochrona, Wyd. Bellona, Warszawa 2009

Crouch S., Shaftoe H., Fleming R., Bezpieczne mieszkanie, dom i osiedle, Wyd. Arkady, Warszawa 2001

Kaczyński J., Taktyka działań ochronnych. Ochrona osób, GWP, Gdańsk 2009

Wiłun K., Ochrona osób i mienia. Organizacja i przygotowanie specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych do działań w systemie obronności państwa, Wyd. STO, Bielsko-Biała 2005

Wojtal J., Milewicz M., Ochrona osób i mienia, Wyd. TNOiK, Toruń 2008

Wojtal J., Milewicz M., Ochrona osób i mienia I stopień licencji, Wyd. TNOiK, Toruń 2011

Efekty uczenia się:

P_W01 - zna podstawowe pojęcia oraz procedury przygotowania i prowadzenia ochrony osób, mienia i obszarów (K_W02; K_W03; K_W04)

P_W02 - wie o przebiegu zamachów i przeciwdziałaniu atakom na osoby (K_W08; K_W09)

P_W03 - ma wiedzę o organizacji ochrony osób podczas imprez masowych (K_W07; K_W08; K_W09)

P_U01 - potrafi zinterpretować zasady prowadzenia ochrony osób, mienia i obszarów (K_U01; K_U07)

P_U02 - umie analizować przebieg zamachów i przeciwdziałania atakom na osoby (K_U02; K_U03; K_U04; K_U05)

P_U03 - potrafi oceniać organizację ochrony osób podczas imprez masowych (K_U02; K_U03; K_U04; K_U05; K_U14)

P_K01 - postępuje zgodnie z zasadami prowadzenia ochrony osób, mienia i obszarów (K_K01; K_K04)

P_K02 - jest chętny do oceny przebiegu zamachów i przeciwdziałania atakom na osoby (K_K01; K_K04)

P_K03 - wykazuje się kreatywnością i innowacyjnością w doskonaleniu organizacji ochrony osób podczas imprez masowych (K_K07; K_K09; K_K10)

Metody i kryteria oceniania:

OCENA FORMUJĄCA - ocena ciągła na podstawie aktywności i obecności na zajęciach

OCENA PODSUMOWUJĄCA - zaliczenie z notą (test z zasad i procedur ochrony osób, mienia i obszarów)

KRYTERIA OCENIANIA:

5,0 - znakomita wiedza, bardzo dobrze opanowane umiejętności oraz wykształcone kompetencje personalne i społeczne

4,5 - pogłębiona wiedza, dobrze wyuczone umiejętności oraz wykształcone kompetencje personalne i społeczne

4,0 - dobra wiedza, dobrze wyuczone umiejętności oraz wykształcone kompetencje personalne i społeczne

3,5 - zadowalająca wiedza, wyuczone umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

3,0 - podstawowa wiedza, opanowane najważniejsze umiejętności oraz wykształcone podstawowe kompetencje personalne i społeczne

2,0 - niezadowalająca wiedza, nieopanowane umiejętności oraz niewykształcone kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Magiera
Prowadzący grup: Rafał Kamprowski, Maciej Magiera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Magiera
Prowadzący grup: Rafał Kamprowski, Maciej Magiera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Magiera
Prowadzący grup: Rafał Kamprowski, Maciej Magiera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.