Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład kursowy: Nauka o współczesnym języku polskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 13-NWJPW12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład kursowy: Nauka o współczesnym języku polskim
Jednostka: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu językoznawstwa ogólnego;

- wprowadzenie zasadniczych problemów z gramatyki opisowej współczesnej polszczyzny (opis języka w ujęciu systemowym, charakterystyka poszczególnych podsystemów, zapoznanie z siatką pojęciową, prezentacja metodologii językoznawczych);

- kształcenie umiejętnego wykorzystania wiedzy teoretycznej w działaniach praktycznych (omówieniach, analizach językowych);

- wdrażanie do samodzielnej analizy językowej tekstów różnych odmian polszczyzny;

- doskonalenie świadomości językowej;

- kształcenie umiejętnego opisu rozmaitych form gramatycznych (morfologicznych i składniowych);

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Wykład z nauki o współczesnym języku polskim jest skorelowany z konwersatoriami na roku I i II. Jego celem jest wprowadzenie w problematykę rozważań językoznawczych. Ukazuje on m.in. ważność osiągnięć językoznawstwa ogólnego (tu zwłaszcza uwagi o języku naturalnym, cechy tego języka, funkcje języka), wielość dyscyplin językoznawczych i rozmaite metodologie opisu językoznawczego, a także złożoną siatkę pojęciowo-terminologiczną. Dostarcza uwag na temat języka, który jako skonwencjonalizowany system znaków, służy komunikacji i integracji międzyludzkiej. Przynosi opis poszczególnych podsystemów języka: fonetycznego, fonologicznego, morfologicznego (z wewnętrznym rozróżnieniem systemu słowotwórczego i fleksyjnego) i składniowego.

Służy przedstawieniu różnych sposobów i metod analizy zjawisk językowych, które uobecniają się w tekstach mówionych i pisanych, oficjalnych i nieoficjalnych, zróżnicowanych funkcjonalnie, społecznie i terytorialnie.

Literatura:

M. Bańko, Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa 2002.

Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, pod red. R. Grzegorczykowej, R. Laskowskiego i H. Wróbla, Warszawa 1998.

R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do językoznawstwa, Warszawa 2008.

R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2001.

R. Grzegorczykowa, Wykłady z polskiej składni, Warszawa 1996.

A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 2005.

J. Tambor, D. Ostaszewska, Podstawowe wiadomości z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Katowice 1999.

J. Tokarski, Fleksja polska, Warszawa 2001.

H. Wróbel, Gramatyka współczesnego języka polskiego, Kraków 2001.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu modułu student:

- umie scharakteryzować język jako system i narzędzie komunikacji;

- ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i gramatyki opisowej współczesnego języka polskiego;

- umiejętnie operuje wprowadzoną siatką pojęciowo-terminologiczną;

- potrafi zastosować wiedzę teoretyczną w działaniach praktycznych;

- jest przygotowany do samodzielnej i krytycznej analizy faktów językowych;

- rozpoznaje zjawiska językowe i rozmaite formy (np.: formy gramatyczne czy też konstrukcje składniowe), widoczne w tekstach odmian funkcjonalnych współczesnej polszczyzny;

- trafnie uzasadnia wybór określonej metodologii opisu.

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność w końcowej części wykładu;

- indywidualna praca (lektura wybranej literatury przedmiotu);

- kolokwium zaliczeniowe (umiejętność wykorzystania wiedzy zdobytej podczas wykładu).

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.