Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przekraczanie granic wyobraźni w naukach przyrodniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-MON-GZ03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przekraczanie granic wyobraźni w naukach przyrodniczych
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

Cele modułu zajęć/przedmiotu

Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami z fizyki i astrofizyki współczesnej, które zmuszają do rewizji i przekraczania granic wyobraźni ukształtowanej przez praktykę życia codziennego i klasyczną fizykę. Wykłady obejmą między innymi: dualistyczny model materii, elementy kwantowo-mechanicznego obrazu świata, stan wiedzy o cząstkach elementarnych, wybrane zagadnienia z astronomii kosmologii a szczególnie ewolucja wszechświata. Uwzględnione będą najnowsze wyniki badań. W nawiązaniu do encykliki "Fides et Ratio" szczególnie podkreślone będą zagadnienia z pogranicza, na których materialiści opierają swoją "wiarę".

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych

Wiedza gimnazjalna i licealna z fizyki, matematyki i chemii

Pełny opis:

Opis treści kształcenia modułu zajęć/przedmiotu

1. Dualistyczny model materii i jego konsekwencje dla wyobraźni

2. Kwantowo-mechaniczny model materii; wyniki badań i aspekty filozoficzne

3. Wiedza o cząstkach elementarnych

4. Wybrane zagadnienia z kosmologii i ewolucja wszechświata

6 Prawidłowości rozwoju wiedzy przyrodniczej (jej metodologia)

8. Elementy fizyki relatywistycznej i ich wpływ na wyobrażenie wszechświata

Literatura:

Zalecana literatura:

Stephen M. Baar, Współczesna fizyka a wiara w Boga, Techtra, Wrocław 2005.

Anton Zeilinger; Od splątania cząstek do kwantowej teleportacji, Prószyński, W-wa 2013.

John C. Lennox, Bóg i Stephen Hawking, W Drodze, Poznań 2017

Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Metakosmologia, Gazeta Handlowa, Poznań 1999.

Jim Baggott, Pożegnanie z rzeczywistością, Prószyński, W-wa 2015

Govert Schiling, Zmarszczki czasoprzestrzeni, Prószyński, W-wa 2018.

Gavin Hesheth, Cząstki elementarne, Prószyński, W-wa 2017

Leon Lederman, Christopher Hill, Dalej niż boska cząstka, Prószyński, W-wa 2015

Max Tegmark, Nasz matematyczny wszechświat, Prószyński, W-wa 2015

Stephen Hawking; Wielki projekt, Albatros, Warszawa 2011

Brain Cox, Jeff Forshaw. Kwantowy wszechświat, Prószyński, W-wa 2014

John D. Barrow, Kres możliwości, Prószyński, W-wa 1998

Roger Penrose; Droga do rzeczywistości, Prószyński, W-wa 2010

Michał Heller; Ostateczne wyjaśnienie wszechświata, Universitas, Kraków 2008

Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Kosmologia kwantowa, Wyd.Nauk UAM, Poznań 2008.

Stephen W. Hawking, Krótka historia czasu, Wyd. Alfa, Warszawa 1993.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu modułu/przesmiotu studnet/ka:

- ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach teologii z innymi dziedzinami nauki, a zwłaszcza z naukami humanistycznymi, społecznymi i prawnymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych

- ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w zakresie aktywności religijnej człowieka oraz zna wybrane koncepcje człowieka i świata oraz rozumie interakcje pomiędzy wiarą a rozumem

- ustawicznie poprawia własny wizerunek w obszarach wiedzy,

- dostrzega ustawiczną potrzebę pogłębiania swoich umiejętności językowych, tak by rozumieć fachową literaturę podstawową

- ma świadomość etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, prowadzenia merytorycznej dyskusji światopoglądowej dotyczącej zagadnień teologicznych i życia Kościoła, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

- potrafi przedstawić modele komunikowania społecznego oraz obowiązki twórców i odbiorców mass mediów, jak również twórczo wykorzystywać media i efekty medialne oraz zachować się asertywnie i uczyć innych tej formy zachowa

- umie przygotować wystąpienia pisemne i ustne w języku polskim

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

5,0 – frekwencja + znakomite wyniki testów i ocena eseju

4,5 – frekwencja + bardzo dobre wyniki testów i ocena eseju

4,0 – frekwencja + dobre wyniki testów i ocena eseju

3,5 – frekwencja + zadowalające wyniki testów i ocena eseju

3,0 – frekwencja + niezadowalające wyniki testów i ocena eseju

2,0 – ponad 3 nieobecności+ niezadowalające wyniki testów i ocena eseju

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Henryk Szydłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Henryk Szydłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)