Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia filozoficzna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-A016Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia filozoficzna
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

1. Cel (cele) modułu kształcenia (przedmiotu)

a) przekazanie wiedzy wprowadzającej w integralnie rozumianą antropologię filozoficzną oraz w jej podstawowe problemy

b) rozwinięcie umiejętności lokalizacji poszczególnych przedstawicieli, szkół i nurtów filozoficznych związanych z antropologią filozoficzną

c) ukazanie głównych twierdzeń humanizmu personalistyczno-teistycznego w przeciwieństwie do różnych humanizmów naturalityczno-ateistycznych

d) uwrażliwienie na te kierunki antropologii filozoficznej, które znacząco wpłynęły na proces kształtowania się argumentacji teologicznej, a także języka i pojęć doktryny chrześcijańskiej odnośnie do człowieka i jego powołania

e) wyrobienie umiejętności interpretacji tekstów filozoficznych i doboru literatury przedmiotu

Pełny opis:

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia

TK_01 Wprowadzenie w antropologię filozoficzną

TK_02 Główne nurty i kierunki antropologii filozoficznej

TK_03 Zagadnienie immanencji i transcendencji człowieka

TK_04 Cielesność i duchowość człowieka

TK_05 Poznanie i wola

TK_06 Problematyka wolności

TK_07 Problematyka osoby ludzkiej

TK_08 Zagadnienie jedności psychofizycznej człowieka

TK_09 Życie społeczne

TK_10 Człowiek jako istota religijna

TK_11 Człowiek i kultura

Literatura:

Zalecana literatura

 Jędraszewski M., Antropologia filozoficzna. Prolegomena i wybór tekstów, Poznań 1991.

 Jędraszewski M., Wybrać większą wolność. Karol Wojtyła o człowieku, Poznań 2004.

 Jędraszewski M., Poznać Boga i człowieka. Augustyn – Marcel – Stein – Levinas, Poznań 2007.

 Kowalczyk S., Człowiek w myśli współczesnej. Filozofia współczesna o człowieku, Warszawa 1990.

 Kowalczyk S., Zarys filozofii człowieka, Sandomierz 1990, 2000.

 Krąpiec A., Ja – człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Lublin 1974.

 Tischner J., Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998, 2001.

Dodatkowe publikacje wskazane przez wykładowcę.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

rozumie, na czym polega integralnie rozumiana antropologia filozoficzna i zna jej podstawową problematykę

zna główne nurty i kierunki filozoficzne oraz ich przedstawicieli w odniesieniu do antropologii filozoficznej

zna główne twierdzenia humanizmu personalistyczno-teistycznego i potrafi właściwie odnieść się do twierdzeń różnych humanizmów naturalistyczno-teistycznych

zna główne kierunki antropologii filozoficznej, które znalazły swe odbicie w różnych ujęciach teologicznych

posiada umiejętność korzystania z dzieł filozofów i literatury przedmiotu

Metody i kryteria oceniania:

Przykładowe zadania (pytania) służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia.

Omów koncepcję osoby Boecjusza. Porównaj ujęcie osoby w materializmie Marksa i personalizmie chrześcijańskim.

Kryteria oceniania

 5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

 4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

 4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

 3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami określone w efektach kształcenia tego modułu

 3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne, ale z licznymi błędami określone w efektach kształcenia tego modułu

 2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tadeusz Janka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)