Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa (praktyki z zakresu wychowania fizycznego)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-PZEWF-11-s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa (praktyki z zakresu wychowania fizycznego)
Jednostka: Wydział Studiów Edukacyjnych
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Studiów Edukacyjnych
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

pedagogika; edukacja elementarna i wychowanie fizyczne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

 zapoznanie się ze specyfiką placówek edukacyjnych, w których odbywane są praktyki, w szczególności poznanie realizowanych przez nie zadań, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji

 przygotowanie do podejmowania kontaktów interpersonalnych z uczestnikami procesów pedagogicznych

 poznanie swoistości zadań diagnostycznych i projektujących realizowanych w danej placówce i podjęcie ich samodzielnej realizacji

 poznanie działań pedagogicznych prowadzonych wobec wybranych podmiotów, ich przebiegu oraz podjęcie ich samodzielnego prowadzenia

 poznanie form i metod współpracy w ramach zespołu specjalistów w danej placówce i jej otoczeniu oraz przygotowanie do uczestnictwa w tego typu aktywności

 poznanie zasad i dylematów etycznych w pracy pedagoga

 poznanie zasad BHP i higieny pracy pedagoga w danej placówce

 uzyskanie informacji zwrotnych na temat własnego przygotowania do pracy w roli pedagoga


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie, jednak w roku akademickim 2020/2021 ze względu na COVID-19 zadecydowano, że praktyka może zostać częściowo lub w całości zrealizowana zdalnie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Nie dotyczy

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Strona Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM

https://wse.amu.edu.pl/dla-studenta/organizacja-studiow/praktyki-studenckie


Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Inne - Zadania podejmowane w instytucji zgodnie z Regulaminem praktyki


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Inne – Przygotowanie dziennika praktyk 10

Zadania podejmowane w instytucji zgodnie z regulaminem i programem praktyki 50

SUMA GODZIN 60

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 2


Pełny opis:

Treści kształcenia:

Podstawy prawne i organizacyjne działania placówek edukacyjnych

Zadania i formy działania pedagoga w danej placówce. Etyka w pracy pedagoga.

Metody oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych w danej instytucji.

Współpraca ze środowiskiem specjalistów w danej placówce i jej otoczeniu zewnętrznym.

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w danej instytucji.

Literatura:

• Perry R. (2000). Teoria i praktyka. Proces stawania się̨ nauczycielem. Warszawa, WSiP

• Bondarowicz M., Staniszewski T. (2016). Podstawy teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych https://images.nexto.pl/upload/virtualo/awf_warszawa/cc92bb0f65806d8d1349840ab7552ee8adb5cdbe/free/cc92bb0f65806d8d1349840ab7552ee8adb5cdbe.pdf

• Nowocień J. (2013). Studium o pedagogice kultury fizycznej https://www.nexto.pl/upload/virtualo/awf_warszawa/731cefd2f595214c2b5d84a22016d8a5d93baa7a/free/731cefd2f595214c2b5d84a22016d8a5d93baa7a.pdf

• Nowa forma praktyki – przygotowaniem do zawodu nauczyciela wychowania fizycznego https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/b5d4aef245c85dbeb62e682ee2c1dac2

• Kujawiński J. (2010). Ewolucja szkoły i jej współczesna wizja. Poznań. Wydawnictwo Naukowe UAM https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/212/3/Kujawiński_tekst.pdf

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

Komentuje przepisy prawa dotyczące funkcjonowania danej placówki

Włączą się aktywnie w organizację podstawowych form oddziaływań opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych, kulturalnych i pomocowych (pod kierunkiem opiekuna)

Wskazuje adekwatne do osoby i sytuacji strategie postępowania na podstawie dokonanych obserwacji oraz posiadanej wiedzy

Buduje poprawne relacje interpersonalne z uczestnikami procesów wychowawczych w danej placówce

Projektuje oddziaływania wobec jednostki i grupy na podstawie diagnozy (pod kierunkiem opiekuna)

Opisuje prawidłowe reakcje pedagoga na sytuacje typowe i nietypowe zgodnie z metodyką działania oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

Włącza się w pracę zespołu specjalistów w instytucji oraz poza nią

Działa zgodnie z zasadami etycznymi

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Portfolio – DZIENNIK PRAKTYK

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Przybyła
Prowadzący grup: Tomasz Przybyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Praktyka - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)