Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształtowanie umiejętności menedżerskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-KUM-11-s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształtowanie umiejętności menedżerskich
Jednostka: Wydział Studiów Edukacyjnych
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Studiów Edukacyjnych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

pedagogika, specjalność: doradztwo zawodowe i personalne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

• Zapoznanie z podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu kierowania ludźmi oraz ukazanie roli menedżera w tym procesie

• Zrozumienie wewnętrznych i zewnętrznych czynników determinujących zachowanie ludzi w organizacji

• zrozumienie podstawowych mechanizmów warunkujących efektywne zarządzanie i kierowanie zespołem pracowniczym

• Zrozumie na czym polega praca menedżera ze względu na szczebel zarządzania w organizacji

• zapamiętanie, rozumienie i analizowanie informacji dotyczących kluczowych kompetencji kierowniczych (społecznych, technologicznych, koncepcyjnych)

• Poznanie stylów kierowania

• Poznanie stopni rozwoju zawodowego pracowników i wyboru adekwatnego do niego stylu kierowania

• weryfikacja osobistych kompetencji studentów w stosunku do kompetencji wymaganych w kierowaniu zespołem pracowniczym


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Literatura podana jest w sylabusie, materiały potrzebne do zajęć udostępnia prowadzący zajęcia

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Uczenie problemowe (Problem-based learning)

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3

Skrócony opis:

Głównym celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z wiedzą teoretyczną w zakresie kompetencji współczesnego menadżera. W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy poznają podstawowe mechanizmy warunkujące efektywne zarządzanie i kierowanie zespołem pracowniczym

Pełny opis:

Celem zajęć jest także wyposażenie studentów w wiadomości dotyczące doskonalenia i rozwoju kadry kierowniczej, jak również stworzenie warunków do kształtowania praktycznych umiejętności w tym zakresie

Literatura:

Banaszak S., Edukacja menedżerska w społeczeństwie współczesnym. Studium teoretyczno-empiryczne, Poznań 2011 s.122-161, 174-175

Szłapińska J., Podnoszenie wartości kapitału edukacyjnego pracowników w systemie kształcenia ustawicznego, Poznań 2009, rozdz.3.3, 3.4, 3.6

Szłapińska Joanna, Praktyka zarządzania talentami w organizacjach uczących się (W:) Uczeniu się przez całe życie. Rozwój - Kariera - Partycypacja Społeczna, red. A. Szostkiewicz , Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014

Szłapińska J., Kształcenie ustawiczne w biografiach menedżerów, (w:) Oświata dorosłych. Inspiracje i wyzwania (red.) E. Woźnicka, Biblioteka Edukacji Dorosłych, Tom 46, Warszawa-Łódź 2015

Szłapińska J., Post-graduate MBA studies as a form of life-long learning (W:) Lifelong learning for labour market needs (red.) E. Solarczyk-Ambrozik, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2016

Szłapińska J., Uwarunkowania sukcesu zawodowego w biografiach menedżerów (w:) Edukacja dla przyszłości w perspektywie orientacji na rynek pracy (red.) R. Gerlach, R. Tomaszewska-Lipiec, Bydgoszcz 2017

Efekty uczenia się:

Zna podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu kierowania ludźmi we współczesnych organizacjach

Pozna podstawowe kompetencje oraz umiejętności top menedżera i menedżera liniowego

Wymienia i charakteryzuje podstawowe mechanizmy warunkujące efektywne zarządzanie i kierowanie zespołem pracowniczym

uzyska wiedzę o stylach kierowania ludźmi

zostanie wyposażony w wiadomości dotyczące doskonalenia i rozwoju kadry kierowniczej

zdobędzie praktyczne umiejętności dotyczące własnego rozwoju zawodowego i będzie miał możliwość ich wykorzystania w procesie kształtowania osobistej ścieżki kariery zawodowej

Posiada podstawowe kompetencje niezbędne w pracy menedżera liniowego i stosuje je w praktyce

Dokonuje ewaluacji podjętych działań w obszarze zarządzania zespołem pracowniczym

Metody i kryteria oceniania:

5.0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szłapińska
Prowadzący grup: Joanna Szłapińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kod ECTS:

11-KUM-11-S

Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

• Zapoznanie z podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu kierowania ludźmi oraz ukazanie roli menedżera w tym procesie

• Zrozumienie wewnętrznych i zewnętrznych czynników determinujących zachowanie ludzi w organizacji

• zrozumienie podstawowych mechanizmów warunkujących efektywne zarządzanie i kierowanie zespołem pracowniczym

• Zrozumie na czym polega praca menedżera ze względu na szczebel zarządzania w organizacji

• zapamiętanie, rozumienie i analizowanie informacji dotyczących kluczowych kompetencji kierowniczych (społecznych, technologicznych, koncepcyjnych)

• Poznanie stylów kierowania

• Poznanie stopni rozwoju zawodowego pracowników i wyboru adekwatnego do niego stylu kierowania

• weryfikacja osobistych kompetencji studentów w stosunku do kompetencji wymaganych w kierowaniu zespołem pracowniczym

Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu kierowania ludźmi oraz ukazanie roli menedżera w tym procesie

Pełny opis:

Zrozumienie wewnętrznych i zewnętrznych czynników determinujących zachowanie ludzi w organizacji

zrozumienie podstawowych mechanizmów warunkujących efektywne zarządzanie i kierowanie zespołem pracowniczym

Zrozumie na czym polega praca menedżera ze względu na szczebel zarządzania w organizacji

zapamiętanie, rozumienie i analizowanie informacji dotyczących kluczowych kompetencji kierowniczych (społecznych, technologicznych, koncepcyjnych)

Poznanie stylów kierowania

Poznanie stopni rozwoju zawodowego pracowników i wyboru adekwatnego do niego stylu kierowania

weryfikacja osobistych kompetencji studentów w stosunku do kompetencji wymaganych w kierowaniu zespołem pracowniczym

Literatura:

Bokacki R.S., Leadership Tool Box. Ludzki kontekst przywództwa, Warszawa 2009

Borg, J., Perswazja. Sztuka wpływania na ludzi, Warszawa 2006

Dołhasz M.,Fudaliński J., Kosała M., Smutek H., Podstawy zarządzania. Koncepcje, strategie, zastosowania, Warszawa 2009

Griffin R.W, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2000

Koźmiński A. K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 2000

Jędrych E. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, Kraków 2007

Penc J., Role i umiejętności menedżerskie, Sekrety sukcesu i kariery, Warszawa 2005

Ryan R., Rozwój zdolności przywódczych, Kraków 2010

Szłapińska J., Podnoszenie wartości kapitału edukacyjnego pracowników w systemie kształcenia ustawicznego, Poznań 2009

Miesięczniki: Manager Magazine, Forbes, CEO –magazyn kadry zarządczej, Harvard Business Review

Uwagi:

20h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szłapińska
Prowadzący grup: Joanna Szłapińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kod ECTS:

11-KUM-11-S

Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

• Zapoznanie z podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu kierowania ludźmi oraz ukazanie roli menedżera w tym procesie

• Zrozumienie wewnętrznych i zewnętrznych czynników determinujących zachowanie ludzi w organizacji

• zrozumienie podstawowych mechanizmów warunkujących efektywne zarządzanie i kierowanie zespołem pracowniczym

• Zrozumie na czym polega praca menedżera ze względu na szczebel zarządzania w organizacji

• zapamiętanie, rozumienie i analizowanie informacji dotyczących kluczowych kompetencji kierowniczych (społecznych, technologicznych, koncepcyjnych)

• Poznanie stylów kierowania

• Poznanie stopni rozwoju zawodowego pracowników i wyboru adekwatnego do niego stylu kierowania

• weryfikacja osobistych kompetencji studentów w stosunku do kompetencji wymaganych w kierowaniu zespołem pracowniczym

Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu kierowania ludźmi oraz ukazanie roli menedżera w tym procesie

Pełny opis:

Zrozumienie wewnętrznych i zewnętrznych czynników determinujących zachowanie ludzi w organizacji

zrozumienie podstawowych mechanizmów warunkujących efektywne zarządzanie i kierowanie zespołem pracowniczym

Zrozumie na czym polega praca menedżera ze względu na szczebel zarządzania w organizacji

zapamiętanie, rozumienie i analizowanie informacji dotyczących kluczowych kompetencji kierowniczych (społecznych, technologicznych, koncepcyjnych)

Poznanie stylów kierowania

Poznanie stopni rozwoju zawodowego pracowników i wyboru adekwatnego do niego stylu kierowania

weryfikacja osobistych kompetencji studentów w stosunku do kompetencji wymaganych w kierowaniu zespołem pracowniczym

Literatura:

Bokacki R.S., Leadership Tool Box. Ludzki kontekst przywództwa, Warszawa 2009

Borg, J., Perswazja. Sztuka wpływania na ludzi, Warszawa 2006

Dołhasz M.,Fudaliński J., Kosała M., Smutek H., Podstawy zarządzania. Koncepcje, strategie, zastosowania, Warszawa 2009

Griffin R.W, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2000

Koźmiński A. K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 2000

Jędrych E. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, Kraków 2007

Penc J., Role i umiejętności menedżerskie, Sekrety sukcesu i kariery, Warszawa 2005

Ryan R., Rozwój zdolności przywódczych, Kraków 2010

Szłapińska J., Podnoszenie wartości kapitału edukacyjnego pracowników w systemie kształcenia ustawicznego, Poznań 2009

Miesięczniki: Manager Magazine, Forbes, CEO –magazyn kadry zarządczej, Harvard Business Review

Uwagi:

20h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szłapińska
Prowadzący grup: Joanna Szłapińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kod ECTS:

11-KUM-11-S

Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

• Zapoznanie z podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu kierowania ludźmi oraz ukazanie roli menedżera w tym procesie

• Zrozumienie wewnętrznych i zewnętrznych czynników determinujących zachowanie ludzi w organizacji

• zrozumienie podstawowych mechanizmów warunkujących efektywne zarządzanie i kierowanie zespołem pracowniczym

• Zrozumie na czym polega praca menedżera ze względu na szczebel zarządzania w organizacji

• zapamiętanie, rozumienie i analizowanie informacji dotyczących kluczowych kompetencji kierowniczych (społecznych, technologicznych, koncepcyjnych)

• Poznanie stylów kierowania

• Poznanie stopni rozwoju zawodowego pracowników i wyboru adekwatnego do niego stylu kierowania

• weryfikacja osobistych kompetencji studentów w stosunku do kompetencji wymaganych w kierowaniu zespołem pracowniczym

Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu kierowania ludźmi oraz ukazanie roli menedżera w tym procesie

Pełny opis:

Zrozumienie wewnętrznych i zewnętrznych czynników determinujących zachowanie ludzi w organizacji

zrozumienie podstawowych mechanizmów warunkujących efektywne zarządzanie i kierowanie zespołem pracowniczym

Zrozumie na czym polega praca menedżera ze względu na szczebel zarządzania w organizacji

zapamiętanie, rozumienie i analizowanie informacji dotyczących kluczowych kompetencji kierowniczych (społecznych, technologicznych, koncepcyjnych)

Poznanie stylów kierowania

Poznanie stopni rozwoju zawodowego pracowników i wyboru adekwatnego do niego stylu kierowania

weryfikacja osobistych kompetencji studentów w stosunku do kompetencji wymaganych w kierowaniu zespołem pracowniczym

Literatura:

Bokacki R.S., Leadership Tool Box. Ludzki kontekst przywództwa, Warszawa 2009

Borg, J., Perswazja. Sztuka wpływania na ludzi, Warszawa 2006

Dołhasz M.,Fudaliński J., Kosała M., Smutek H., Podstawy zarządzania. Koncepcje, strategie, zastosowania, Warszawa 2009

Griffin R.W, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2000

Koźmiński A. K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 2000

Jędrych E. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, Kraków 2007

Penc J., Role i umiejętności menedżerskie, Sekrety sukcesu i kariery, Warszawa 2005

Ryan R., Rozwój zdolności przywódczych, Kraków 2010

Szłapińska J., Podnoszenie wartości kapitału edukacyjnego pracowników w systemie kształcenia ustawicznego, Poznań 2009

Miesięczniki: Manager Magazine, Forbes, CEO –magazyn kadry zarządczej, Harvard Business Review

Uwagi:

20h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szłapińska
Prowadzący grup: Joanna Szłapińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kod ECTS:

11-KUM-11-S

Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

• Zapoznanie z podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu kierowania ludźmi oraz ukazanie roli menedżera w tym procesie

• Zrozumienie wewnętrznych i zewnętrznych czynników determinujących zachowanie ludzi w organizacji

• zrozumienie podstawowych mechanizmów warunkujących efektywne zarządzanie i kierowanie zespołem pracowniczym

• Zrozumie na czym polega praca menedżera ze względu na szczebel zarządzania w organizacji

• zapamiętanie, rozumienie i analizowanie informacji dotyczących kluczowych kompetencji kierowniczych (społecznych, technologicznych, koncepcyjnych)

• Poznanie stylów kierowania

• Poznanie stopni rozwoju zawodowego pracowników i wyboru adekwatnego do niego stylu kierowania

• weryfikacja osobistych kompetencji studentów w stosunku do kompetencji wymaganych w kierowaniu zespołem pracowniczym

Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu kierowania ludźmi oraz ukazanie roli menedżera w tym procesie

Pełny opis:

Zrozumienie wewnętrznych i zewnętrznych czynników determinujących zachowanie ludzi w organizacji

zrozumienie podstawowych mechanizmów warunkujących efektywne zarządzanie i kierowanie zespołem pracowniczym

Zrozumie na czym polega praca menedżera ze względu na szczebel zarządzania w organizacji

zapamiętanie, rozumienie i analizowanie informacji dotyczących kluczowych kompetencji kierowniczych (społecznych, technologicznych, koncepcyjnych)

Poznanie stylów kierowania

Poznanie stopni rozwoju zawodowego pracowników i wyboru adekwatnego do niego stylu kierowania

weryfikacja osobistych kompetencji studentów w stosunku do kompetencji wymaganych w kierowaniu zespołem pracowniczym

Literatura:

Bokacki R.S., Leadership Tool Box. Ludzki kontekst przywództwa, Warszawa 2009

Borg, J., Perswazja. Sztuka wpływania na ludzi, Warszawa 2006

Dołhasz M.,Fudaliński J., Kosała M., Smutek H., Podstawy zarządzania. Koncepcje, strategie, zastosowania, Warszawa 2009

Griffin R.W, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2000

Koźmiński A. K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 2000

Jędrych E. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, Kraków 2007

Penc J., Role i umiejętności menedżerskie, Sekrety sukcesu i kariery, Warszawa 2005

Ryan R., Rozwój zdolności przywódczych, Kraków 2010

Szłapińska J., Podnoszenie wartości kapitału edukacyjnego pracowników w systemie kształcenia ustawicznego, Poznań 2009

Miesięczniki: Manager Magazine, Forbes, CEO –magazyn kadry zarządczej, Harvard Business Review

Uwagi:

20h

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.