Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Interwencja kryzysowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-IK-11-s Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Interwencja kryzysowa
Jednostka: Wydział Studiów Edukacyjnych
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Studiów Edukacyjnych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Pedagogika

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat: psychopedagogicznych aspektów funkcjonowania w człowieka w sytuacji kryzysu (sytuacyjnego, rozwojowego, egzystencjalnego czy środowiskowego); zasad wczesnej interwencji psychopedagogicznej w przypadku ofiar kryzysów; mechanizmów i strategii interwencji kryzysowej.

Przekazanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do udzielenia pomocy w ośrodkach interwencji kryzysowej, hospicjach, zakładach karnych i poprawczych, policji, służbie więziennej, domach pomocy społecznej.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza i umiejętności z zakresu pedagogiki ogólnej, pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagogiki społecznej, psychologii ogólnej, psychologii rozwoju człowieka, realizowanych w ramach zajęć w poprzednich latach studiów.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Podczas pierwszych zajęć.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Uczenie problemowe (Problem-based learning)

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach


Skrócony opis:

Pychopedagogiczne aspektów funkcjonowania w człowieka w sytuacji kryzysu (sytuacyjnego, rozwojowego, egzystencjalnego czy środowiskowego); zasad wczesnej interwencji psychopedagogicznej w przypadku ofiar kryzysów; mechanizmów i strategii interwencji kryzysowej.

Przekazanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do udzielenia pomocy w ośrodkach interwencji kryzysowej, hospicjach, zakładach karnych i poprawczych, policji, służbie więziennej, domach pomocy społecznej.

Pełny opis:

Podstawowe teorie kryzysu oraz interwencji kryzysowej. Rodzaje sytuacji kryzysowych i sposoby radzenia sobie z kryzysem w świetle różnych koncepcji (Erikson, Janis i Mann, Lazarus, Caplan).

Historia, definicje, cele i charakterystyczne cechy interwencji kryzysowej. Podstawowe modele ośrodków interwencji kryzysowej.

Mikro oraz makro uwarunkowania sytuacji kryzysowych. Społeczne oraz indywidualne konsekwencje sytuacji kryzysowych.

Warsztat pomagającego. Metody, techniki, formy pracy z osobami znajdującymi się w kryzysie (rodzina w kryzysie, kryzys małżeński, przemoc, uzależnienie w rodzinie, traumatyczne wydarzenia życiowe, zachowania samobójcze).

Zasady, formy, metody oraz środki służące stymulacji własnego rozwoju zawodowego oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

Literatura:

BADURA-MADEJ Wanda. (red). Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych, Katowice Biblioteka Pracownika Socjalnego, 1999.

GREENSTONE James L., LEVITON Sharon C. Interwencja kryzysowa / przekł. Monika Gajdzińska. - Gdańsk : GWP, 2004

JAMES Richard K., GILLIAND Burl E : Strategie interwencji kryzysowej. Pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię. - Warszawa : PARPA, 2006

JUSZCZAK Barbara : Ośrodek interwencji kryzysowej // W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory. - Opole : Wydaw. UO, 2005.

THUROW Regina : Interwencja kryzysowa w Polsce : rozwiązania instytucjonalne // W: Praca socjalna w organizacjach pozarządowych : z problemów działania i kształcenia / red. nauk. Barbara Kromolicka. - Toruń : "Akapit", cop. 2005.

Literatura uzupełniająca:

KUBACKA-JASIECKA Dorota : Interwencja kryzysowa // W: Psychologia kliniczna. T. 2 / red. nauk. Helena Sęk. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005.

KUBACKA-JASIECKA Dorota : Interwencja kryzysowa z perspektywy psychosocjokulturowego paradygmatu kryzysu // W: Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Budyń. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004.

LIPCZYŃSKI Andrzej : Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych. - Warszawa : Difin, 2007.

MATYJAS Bożena : Pomoc i wsparcie rodziny w sytuacji kryzysu // W: Rodzina jako środowisko pracy socjalnej : teoria i praktyka / red. Bożena Matyjas, Jolanta Biała. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2007.

RZESOŚ Karolina : Interwencja w kryzysie - z doświadczeń ośrodka interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy // W: Od systemu terapeutycznego do interwencji / red. Łukasz Kaczmarek i in. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2006.

SIKORSKI Wiesław : Praktyczne wskazania do diagnozy i interwencji kryzysowej w przypadku osób po doznanym urazie // W: Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Budyń. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004.

WCZESNE interwencje : kto, gdzie i jak to ma robić? Dyskusja. Cz. II // W: Młodzież z grup ryzyka. Perspektywy profilaktyki / pod red. Miry Prajsner. - Warszawa : PARPA, 2003.

WOŹNIAK Urszula : Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej w kontekście problematyki bezrobocia // W: Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Budyń. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004.

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę z zakresu podstawowych teorii kryzysu oraz interwencji kryzysowej. Posiada wiedzę na temat rodzajów sytuacji kryzysowych i sposobów radzenia sobie z kryzysem w świetle różnych koncepcji.

Zna historię, definicje, cele i charakterystyczne cechy interwencji kryzysowej. Zna podstawowe modele ośrodków interwencji kryzysowej.

Zna mikro oraz makro uwarunkowania sytuacji kryzysowych. Dostrzega społeczne i indywidualne konsekwencje sytuacji kryzysowych.

Nabył podstawowe umiejętności pomagającego. Posiada wiedzę na temat metod, technik, form pracy z osobami znajdującymi się w kryzysie (rodzina w kryzysie, przemoc w rodzinie, traumatyczne wydarzenia życiowe). Wypracował umiejętności (metody, techniki) niezbędne do prawidłowego planowania oraz realizacji pomocy i pracy z osobami znajdującymi się w kryzysie.

Zna i potrafi wykorzystać zasady, formy, metody oraz środki służące stymulacji własnego rozwoju zawodowego oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem prac naukowych z zakresu pedagogiki społecznej oraz psychologii. Streszczania ich i komentowania oraz prawidłowego posługiwania się podstawowymi pojęciami i terminami z zakresu w/w dyscyplin

Metody i kryteria oceniania:

ocena aktywności na zajęciach

ocena ćwiczeń praktycznych, aktywizujących studenta

ocena realizacji grupowych zadań problemowych

Kryteria oceniania

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Skowrońska-Pućka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.