Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-ETY-11-s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Etyka
Jednostka: Wydział Studiów Edukacyjnych
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Studiów Edukacyjnych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

pedagogika

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Wykład ma za zadanie przekazanie wiedzy z zakresu: metateorii etyki, jej przedmiotu i języka, historycznego dorobku i współczesnych dokonań etyki filozoficznej, biologii, socjologii i psychologii moralności, a także tradycji deontologii pedagogicznej.

Konwersatorium ma sprzyjać rozwijaniu przez studentów umiejętności czytania ze zrozumieniem literatury z zakresu etyki, adekwatnego posługiwania się terminologią etyki podczas pisania tekstów pedagogicznych, nabywaniu przez studentów umiejętności krytycznej interpretacji sytuacji moralnych, dostrzegania ich złożoności i różnorodności, szczególnie w przypadkach dylematów, uwrażliwianiu na wyzwania w zakresie odpowiedzialności wychowawczej, a wreszcie motywowaniu studentów do etycznego postępowania w sytuacjach pedagogicznych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

wiedza humanistyczna i umiejętności na poziomie szkoły średniej

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

informacje podawane w ramach zajęć organizacyjnych na początku cyklu, lektura wskazanych tekstów

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień; wykład konwersatoryjny; wykład problemowy; dyskusja; praca z tekstem; metoda analizy przypadków; problem-based learning

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3

Skrócony opis:

Celem zajęć jest, z jednej strony, zapoznanie studentów z tradycjami i najnowszymi rozpoznaniami etyki filozoficznej i nauk o moralności, ze szczególnym uwzględnieniem ich relacji do problemów pedagogicznych, z drugiej zaś wdrażanie studentów do podejmowania refleksji etycznej, w odniesieniu do kwestii natury pedagogicznej i etosowej autorefleksji w tymże względzie.

Pełny opis:

Treści zajęć:

- podstawowe kategorie języka etycznego;

- przedmiot etyki filozoficznej i jej historia;

- pozostałe odmiany badania moralności (teologia, nauki szczegółowe);

- nurty myślenia etycznego;

- kryteria i typologie moralności;

- bioetyka i psychologia moralności;

- socjologia moralności - kulturowe zróżnicowanie roszczeń etycznych;

- deontologia pedagogiczna;

- typy relacji moralnych między uczestnikami zdarzeń edukacyjnych;

- moralne realia w praktykach edukacyjnych;

Literatura:

‒ Homplewicz J. (1996). Etyka pedagogiczna

‒ MacIntyre, A. (2002). Krótka historia etyki

‒ Mariański, J. (2006). Socjologia moralności

‒ Meirieu, P. (2007). Moralne wybory nauczycieli

‒ Styczeń, T., Merecki J. (2007). ABC etyki

‒ Szewczyk, K. (1999). Wychować mądrego człowieka. Zarys etyki

pedagogicznej

‒ Środa, M. (2010). Etyka dla myślących

‒ Themerson, S. (1994). Katedra przyzwoitości

‒ Tischner, J. (2011). Myślenie według wartości

‒ Wojtyła, K. (1999). Elementarz etyczny

‒ Woleński, J., Hartman, J. (2009). Wiedza o etyce

‒ Zając, D. (2011). Etyka zawodowa nauczycieli

‒ Żylicz, P.O. (2010). Psychologia moralności

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu student:

- dysponuje znajomością terminologii etyki i nauk o moralności;

- zna podstawowe stanowiska etyczne wraz z ich uzasadnieniami;

- potrafi wskazać aksjonormatywne podstawy etosu nauczyciela;

- potrafi krytycznie interpretować roszczenia moralne związane z typowymi sytuacjami edukacyjnymi;

- umie efektywnie czytać teksty pedagogiczne dla wydobywania z nich konotacji moralnych;

- potrafi sprawnie budować wypowiedzi na tematy moralne i dyskutować kwestie moralne.

Metody i kryteria oceniania:

Esej etyczny lub recenzja tekstu etycznego oceniany/a w skali od 5.0 do 2.0.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Budajczak
Prowadzący grup: Marek Budajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Budajczak
Prowadzący grup: Marek Budajczak, Beata Jachimczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Budajczak
Prowadzący grup: Marek Budajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Budajczak
Prowadzący grup: Marek Budajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.