Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-PUE-pj-n
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: 1.53."Prawo" studia niestacjonarne jednolite magisterskie- przedmioty obowiązkowe dla II roku
E-learning - przedmioty Wydziału Prawa i Administracji
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Kierunek studiów:

Wskazane jest aby studenci mieli ukończony kurs z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, oraz podstawowych przedmiotów materialnych (prawo cywilne, administracyjne i karne) oraz procedur.

Cele kształcenia:

Zadaniem wykładu jest przedstawienie studentom założeń i struktury systemu prawa Unii Europejskiej w tym m.in.:zapoznanie ich z systemem instytucjonalnym Unii Europejskiej, systemem źródeł prawa i ich stosunku do prawa polskiego, systemem ochrony prawnej oraz zagadnieniami celów i wartości Unii Europejskiej i praw podstawowych. Ponieważ znacząca część materiału normatywnego ma swoje źródło w orzecznictwie sądów europejskich - celem wykładu jest zapoznanie studentów z tym orzecznictwem a także przekazanie im umiejętności analizy orzecznictwa jako (faktycznego) źródła prawa. Celem wykładu jest przygotowanie studenta do swobodnego korzystania z prawa Unii Europejskiej na równi z prawem polskim.

Skrócony opis:

Wykład obejmujący przestawienie historii i ewolucji systemu prawa Unii Europejskiej, dogmatyczną analizę traktatów europejskich, prawa pochodnego oraz orzecznictwa sądów europejskich oraz elementy prawnoporównawcze.

Pełny opis:

1. Historyczny rozwój integracji europejskiej. Charakter prawny i struktura Unii Europejskiej.

2. System instytucjonalny Unii Europejskiej.

3. Tworzenie prawa pochodnego Wspólnoty Europejskiej.

4. Źródła prawa Unii Europejskiej.

5. Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich

6. Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa wspólnotowego.

7. System ochrony prawnej.

8. Współpraca sądów państw członkowskich z ETS w ramach procedury zapytań wstępnych.

9. Obywatelstwo UE.

10. Ochrona praw podstawowych w UE.

11. Państwa Członkowskie a Unia Europejska.

12.Swoboda przepływu towarów.

13.Swoboda świadczenia usług.

14.Swoboda przedsiębiorczości.

15. Swoboda przepływu pracowników.

16.Swoboda przepływu kapitału.

Literatura:

Literatura podstawowa: J.Barcz,M.Górka, A.Wyrozumska Instytucje i prawo Unii Europejskiej.

Warszawa 2010,

J.Barcz red. Prawo Gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa 2011

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, (red.) M. Kenig-Witkowska, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca: W.Hakenberg Prawo europejskie, Warszawa 2012-09-28

System ochrony prawnej w Unii Europejskiej. A.Wyrozumska red. , Seria System prawa Unii Europejskiej. Tom V Warszawa, 2010r.

Prawo Unii Europejskiej. Testy, kazusy, tablice, (red.) A. Łazowski, wyd. 4, Warszawa 2008

Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz, Tom I, (red. A. Wróbel), Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Zadaniem wykładu jest przedstawienie studentom założeń i struktury systemu prawa Unii Europejskiej w tym m.in.:zapoznanie ich z systemem instytucjonalnym Unii Europejskiej, systemem źródeł prawa i ich stosunku do prawa polskiego, systemem ochrony prawnej oraz zagadnieniami celów i wartości Unii Europejskiej i praw podstawowych. Ponieważ znacząca część materiału normatywnego ma swoje źródło w orzecznictwie sądów europejskich - celem wykładu jest zapoznanie studentów z tym orzecznictwem a także przekazanie im umiejętności analizy orzecznictwa jako (faktycznego) źródła prawa. Celem wykładu jest przygotowanie studenta do swobodnego korzystania z prawa Unii Europejskiej na równi z prawem polskim.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Malaga, Adrian Rycerski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Malaga, Adrian Rycerski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Miłosz Malaga, Karol Olejnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)