Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rzymskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-PRZ-pj-s
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo rzymskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: 0.97 Prawo stacjonarne obowiązkowe przedmioty I roku
E-learning - przedmioty Wydziału Prawa i Administracji
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Wykład jest prowadzony jako przygotowanie do pogłębionych studiów z zakresu polskiego prawa cywilnego, porównawczego prawa cywilnego i europejskiego prawa prywatnego. Punktem ciężkości jest prawo majątkowe (spadki, rzeczowe, zobowiązania) oraz metoda znajdowania rozstrzygnięć przez prawników rzymskich. W zakresie koniecznym do zrozumienia tych zagadnień wykład obejmuje szkic historii źródeł, prawa osobowego, familijnego oraz procesu prywatnego. Wykłady z prawa majątkowego uwzględniają zarówno antyczne prawo rzymskie jak i podstawowe tendencje ewolucji - opartej na nim - średniowiecznej i nowożytnej nauki prawa (ius commune) aż po rozwiązania przyjęte w kodyfikacjach cywilnych. Dla lepszego wyjaśnienia "stylu" romanistycznej tradycji prawnej wykład zawiera także odniesienia do angielskiego common law.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Berier, Prawo Rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2009 (i późniejsze)

Literatura uzupełniająca:

Podręczniki:

- K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 1997

- W. Rozwadowski, Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, Poznań 1992

- H. Honsell, Roemisches Recht, Berlin 2006

- Kaser M, Knuetel R., roemisches Privatrecht. Ein Studienbuch, Muenchen 2008

- R. Zimmermann, The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford 1996

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student powinien wykazać się znajomością sensu praktycznego i konstrukcji dogmatycznej omawianych instytucji rzymskiego prawa prywatnego oraz ich wpływu na rozwój prawa prywatnego w czasach nowożytnych. Powinien także posiadać podstawowe i informacje na temat metody rozwijania prawa w antycznym Rzymie oraz wpływu tekstów rzymskich na budowanie nauki prawa w średniowiecznej i nowożytnej Europie. Wskazany zakres wiedzy o prawie rzymskim powinien ułatwić studentowi zrozumienie natury pojęć i instytucji współczesnego prawa prywatnego które wyrastają z tradycji prawa rzymskiego. Student zdobywa także umiejętność korzystania z tej tradycji prawnej jako kryterium porównywania różnych systemów prawa prywatnego oraz samodzielnej oceny ewolucji prawa prywatnego, w szczególności współczesnych procesów dekodyfikacji i rozwoju europejskiego prawa prywatnego.

Metody i kryteria oceniania:

I. zaliczenie następuje na podstawie egzaminu w formie pisemnej składającego się z pięciu pytań:

- czterech pytań opisowych z zagadnień omawianych na wykładzie;

- kazusu stanowiącego jeden z tekstów zawartych w zbiorze: W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Berier, Trener Akademicki. Prawo rzymskie, Warszawa - Bielsko - Biała 2010 (lub późniejszy) w rozdziałach: spadki, posiadanie i prawa rzeczowe, zobowiązania. Poprawne rozwiązanie kazusu polega na: wyraźnym wskazaniu problemu lub problemów prawnych występujących w kazusie; podaniu swoimi słowami przyjętych w kasusie rozwiązań (rationes decidendi) tych problemów; krótkim komentarzu do tych rozwiązań opartym na znajomości przedmiotu według wymagań egzaminacyjnych.

II. uzyskanie oceny bardzo dobrej z ćwiczeń zwalnia na egzaminie z pytania dotyczącego kazusu i daje uprawnienie do zdawania egzaminu w formie ustnej;

III. uzyskanie oceny dobrej plus lub bardzo dobrej z ćwiczeń zwalania na egzamianie z pytania dotyczącego kazusu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Dajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Dajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Dajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)