Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo cywilne I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-PCI-12-pj-n
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne I
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: 1.53."Prawo" studia niestacjonarne jednolite magisterskie- przedmioty obowiązkowe dla II roku
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język polski
Cele kształcenia:

Nauczanie obejmuje zagadnienia dwóch działów prawa cywilnego materialnego: części ogólnej i zobowiązań. Celem nauczania części ogólnej prawa cywilnego jest przyswojenie studentom wiedzy w powyższym zakresie, zwłaszcza dotyczącej struktury stosunku cywilnoprawnego, oraz wyposażenie ich w umiejętność oceny przesłanek i skutków dokonywania czynności cywilnoprawnych. Celem nauczania prawa zobowiązań jest przyswojenie studentom wiedzy w zakresie podstawowych instrumentów obligacyjnych oraz poznanie podstawowych instytucji prawa umów oraz odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej.

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course covers two areas of civil law: the general and the obligations. It aims to equip the students with knowledge and understanding of the structure of a legal relation, which should help them to properly assess the premises and consequences of certain legal acts available in civil law.

Pełny opis:

Zagadnienia wstępne prawa cywilnego (pojęcie prawa cywilnego, jego miejsce w systemie prawa, źródła prawa cywilnego, normy cywilnoprawne). Problematyka stosunku cywilnoprawnego: podmioty stosunków cywilnoprawnych, zagadnienia praw podmiotowych i przedawnienie roszczeń, przedmiot stosunków cywilnoprawnych, w tym dobra osobiste i ich ochrona. Czynności prawne: oświadczenie woli, rodzaje czynności, zawarcie umowy, wady oświadczeń woli, zdolność do czynności prawnych, forma czynności prawnych, przedstawicielstwo, ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury.

Pojęcie i charakter stosunku zobowiązaniowego. Źródła zobowiązań. Świadczenie. Rodzaje stosunków obligacyjnych. Zmiana wierzyciela i dłużnika. Wykonanie zobowiązań. Wygaśnięcie zobowiązań. Skutki niewykonania zobowiązań. Zobowiązania z umów. Bezpodstawne wzbogacenie. Czyny niedozwolone. Problematyka wybranych typów umów obligacyjnych.

Literatura:

Z. Radwański, Prawo cywilne - część ogólna

Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania - część ogólna,

Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania - część szczegółowa

System Prawa Prywatnego, t. 1, red. M. Safjan,

System Prawa Prywatnego, t. 2, red. Z. Radwański,

System Prawa Prywatnego, t. 5, red. E. Łętowska,

System Prawa Prywatnego, t. 7, red. J. Rajski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Grykiel, Małgorzata Radkowska-Gizelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Grykiel, Małgorzata Radkowska-Gizelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Grykiel, Aleksander Raczyński, Stanisław Stefaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)