Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka arabskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-pnjarm-34 Kod Erasmus / ISCED: 09.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka arabskiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Filologia, specjalność arabistyka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 LUB 11.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język arabski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia arabska, specjalność arabska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Zaznajomienie studentów z wiedzą gramatyczno-językową na poziomie zaawansowanym (C1/C2);

Rozwinięcie umięjętności językowych studentów w poszczególnych specjalizacjach (praktyka języka: naukowego, klasycznego, medialnego, potocznego);

Doskonalenie umiejętności efektywnego pisania samodzielnych referatów oraz prezentacji seminariów o różnorodnej tematyce (praca indywidualna i zespołowa);

Kształtowanie świadomości pod kątem zainteresowania i dalszego uczenia się, w celu realizowania procesu samokształcenia.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Potwierdzone efekty kształcenia dla modułu 09-PNJARM-24

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Podręczniki i słowniki znajdują się w Bibliotece Filologicznej Novum. Materiały uzupełniające będą dystrybuowane przez wykładowców podczas zajęć bądź drogą elektroniczną.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład, lektura indywidualna, dyskusja w grupie, praca indywidualna i zespołowa (w trakcie zajęć i poza godzinami kontaktowymi)


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

10

Pełny opis:

Analiza tekstów o tematyce: media, prawo muzułmańskie, obecna sytuacja państw arabskich (ekonomiczna, społeczna) – poziom C2;

Samodzielna praca pisemna – streszczenia, recenzja;

Prezentacja pisemna – na podstawie obejrzanego filmu dokumentalnego w języku arabskim;

Odsłuchanie nagrań o różnorodnej tematyce na poziomie zaawansowanym – analiza przeprowadzonej konwersacji (praca zespołowa);

Prezentacja ustna w języku arabskim – na podstawie obejrzanego reportażu dotyczącego tematów społeczno-kulturalnych w standardowym języku arabskim lub w dialekcie języka arabskiego;

Przeprowadzenie samodzielnych seminariów o różnorodnej specjalizacji.

Literatura:

- Shekh Mostafa Tamum, Hafani Bik Nasif, Ad-Durus An-Nahwiyya, Damaszek 2007.

- Saher Mohammad Cuyan, dr Fadah al-Malih Helwani, I Know Arabic, Part III, Damaszek 1998.

- Taiseer Kilani, Naim Ashour, A Dictionary of Proverbs, Beirut 1991.

- Magdi Wahba, Wagdi Ghali, A Dictionary of Modern Political Idioms, Beirut 2006.

- Umar Wasfi 'Uqayli, Bi'at al-a'mal wa al-idara al-mu'asira, Amman 2016.

- Tariq Sharif Yunus, Mu'jam Mustalahat al-'Ulum al-Idariyya wa al-Muhasabiyya wa al-Internat, Amman 2005.

- Materiały poświęcone problematyce społeczno-politycznej na podstawie materiałów medialnych pochodzących z czołowych, arabskojęzycznych serwisów informacyjnych typu Al-Arabiya, Al-Jazeera oraz Al-Hayat i Ash-Sharq al-Awsat.

- Lahlali, El Mustapha, Radia Kesseiri. 2018. Essential Skills in Arabic. From Intermediate to Advanced. Edinburgh: Edinburgh University Press.

- Abdul Hameed, Luma i inni. 2017. Arabic as a First Language. Coursebook. Cambridge: Cambridge University Press.

Źródła Internetowe:

http://www.laits.utexas.edu/aswaat/video_s.php#/2/arab_women_modern_history/

http://www.al-mostafa.com/disp.php?page=110528

http://srabalwadi.blogspot.com/2011/12/blog-post_25.html

http://www.anazahra.com/fashion

http://www.almaany.com/thesaurus.php?language=arabic&word=%D8%AD%D8%A8&type_word=1

http://www.arr-tv.com/Aflam/movie-20.php

http://bbcarabic.com

http://aljaazira.com

http://mawdoo3.com

Efekty uczenia się:

Symbol efektów kształcenia:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- biegle wypowiadać się i pisać pod względem gramatycznym i stylistycznym;

- posiada chęć podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych;

- zrozumieć zróżnicowanie standardowego języka arabskiego i jego dialektów w różnych obszarach;

- przygotować i przedstawić prezentację o tematyce naukowej, społecznej, kulturowej;

- zrozumieć potrzebę praktyki językowej w swojej i pokrewnych specjalnościach;

- samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą.

Metody i kryteria oceniania:

aktywny udział w zajęciach, obowiązkowe testy i kolokwia w trakcie semestru, pisemne zadania domowe, wypracowania, prezentacje, egzamin zaliczeniowy ustny i pisemny

Skala ocen:

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Kryteria punktacji:

ocena bardzo dobra - od 90 %

ocena dobra + - od 83 %

ocena dobra - od 75%

ocena dostateczna + - od 68 %

ocena dostateczna - od 60%

ocena niedostateczna - poniżej 60%

Liczba nieobecności nieusprawiedliwionych nie powinna przekraczać dwóch zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrianna Maśko
Prowadzący grup: Ashraf Benyamin, Adrianna Maśko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Liczba godzin przedmiotu:

90

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Abedelfattah Shahin
Prowadzący grup: Jamila Oueslati, Abedelfattah Shahin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Liczba godzin przedmiotu:

90

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Styszyński
Prowadzący grup: Adrianna Maśko, Abedelfattah Shahin, Marcin Styszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Liczba godzin przedmiotu:

90

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Styszyński
Prowadzący grup: Abedelfattah Shahin, Marcin Styszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Liczba godzin przedmiotu:

90

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Liczba godzin przedmiotu:

90

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.