Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka arabskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-pnjarm-24 Kod Erasmus / ISCED: 09.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka arabskiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Przedmioty dla programu DUx-ArabX
Punkty ECTS i inne: 14.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język arabski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia arabska, specjalność arabistyka

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- zaznajomienie studentów z wiedzą gramatyczno-językową na poziomie C1

- rozwinięcie umiejętności językowych studentów w poszczególnych specjalizacjach (praktyka języka: naukowego, klasycznego, medialnego, dialektalnego)

- doskonalenie umiejętności efektywnego pisania samodzielnych wypracowań oraz prezentacji referatów na podstwie obejrzanych filmów, programów dokumentalno-naukowo-kulturalnych (praca indywidualna)

- kształtowanie świadomości pod kątem zainteresowania i dalszego uczenia się, w celu realizowania procesu samokształceniaRok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka arabskiego na poziomie C1, potwierdzone efekty kształcenia dla modułu 09-PNJARM-14

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Podręczniki i słowniki znajdują się w Bibliotece Filologicznej Novum. Materiały uzupełniające będą dystrybuowane przez wykładowców podczas zajęć bądź drogą elektroniczną.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

ćwiczenia na zajęciach, dyskusja, zadania domowe

Pełny opis:

Lektura tekstów w standardowym języku arabskim o różnorodnej tematyce (na poziome C1)

Prace pisemne

Prezentacja ustna w języku arabskim.

Ćwiczenia z odsłuchu nagranych tekstów

Literatura:

Treść wiadomości

Brustad, Kristin, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi. 2007. Al-Kitāb fī Ta‘allum al-‘Arabiyya with DVD and MP3. A Textbook for Arabic. Part Three. Washington: Georgetown University Press.

Dickins, James, Janet C.E. Watson. 2009. Standard Arabic. An Advanced Course. Cambridge: Cambridge University Press.

Hamodi-Owczarczak, Sylwia i inni. 2015. Al-Muǧtama‘ al-‘arabī al-mu‘āṣir. Nuṣūṣ wa tamrīnāt. Poznań: Katedra Studiów Azjatyckich.

Husni, Ronak, Daniel L. Newman. 2008. Modern Arabic Short Stories. A Bilingual Reader. London: Saqi Books.

Teksty medialne i kulturalne z arabskich gazet, czasopism i portali internetowych, np. „Aš-Šarq al-Awsaṭ”, „Al-Ǧazīra”, „Al-‘Arabī”.

Źródła internetowe:

http://www.aljazeera.net/portal

www.alarabiya.net

http://learning.aljazeera.net/arabic

http://www.bbc.co.uk/arabic/

http://arabic.rt.com

http://mowdoo3.com

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- pisać poprawnie pod względem gramatycznym i językowym, posiada umiejętności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych

- Formułować dobrze zbudowane wypowiedzi w szerokim zakresie tematów i automatycznie rozróżnia klasyczny język arabski od form dialektalnych (rozróżnienie)

-zreferować i przedstawić prezentację na podstawie obejrzanego filmu, programu, reportażu naukowo-kulturowego w języku arabskim (praca samodzielna)

- samodzielnie rozwijać i doskonalić własne umiejętności językowych

- samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje namiętności badawcze oraz - podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania swej świadomości językowej

- swobodnie rozmawiać na tematy polityczne, medyczne, ekonomiczne

Metody i kryteria oceniania:

aktywny udział w zajęciach, obowiązkowe testy i kolokwia w trakcie semestru, pisemne zadania domowe, wypracowania, prezentacje, egzamin ustny i pisemny

Skala ocen:

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Kryteria punktacji:

ocena bardzo dobra - od 90 %

ocena dobra + - od 83 %

ocena dobra - od 75%

ocena dostateczna + - od 68 %

ocena dostateczna - od 60%

ocena niedostateczna - poniżej 60%

Liczba nieobecności nieusprawiedliwionych nie powinna przekraczać dwóch zajęć.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Idelze-Dąbrowska
Prowadzący grup: Łukasz Piątak, Abedelfattah Shahin, Marcin Styszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Abedelfattah Shahin, Marcin Styszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Abedelfattah Shahin, Marcin Styszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.