Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka niemieckiego (komunikacja I)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-oPNJNt-ZL36
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego (komunikacja I)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: filologia germańska, studia niestacjonarne licencjackie, semestr 3
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwinięcie umiejętności poprawnego pisania i wypowiadania się w języku niemieckim w zakresie wybranych tematów z użyciem specyficznego dla tematów realizowanych w trzecim semestrze słownictwa; ćwiczenie umiejętności prowadzenia dyskusji na dany temat ze swobodną wymianą poglądów, także umiejętności poprawnego tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski w zakresie leksyki opracowywanych na zajęciach tematów; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Metoda ćwiczeniowa

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach / w parach

Wypowiedź pisemna

Referat

Wypowiedź ustna


Skrócony opis:

ZAJĘCIA NALEŻĄ DO MODUŁU PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO, ŁĄCZNIE 90H, SYLABUS JEST OPISEM CAŁEGO MODUŁU

moduł składa się z 3 zajęć: gramatyki praktycznej i 2 zajęć poświęconych kręgom tematycznym, student rejestruje się na każdy komponent modułu w USOS

Pełny opis:

zakres tematyczny związany z rodziną, miejscem zamieszkania oraz czasem wolnym

zakres tematyczny związany z zakupami, żywieniem i spożywaniem posiłków, zdrowiem i jego ochroną oraz z modą i wyglądem

bardziej zaawansowane i kompleksowe reguły gramatyki niemieckiej

Literatura:

‒ Materiały zestawione w skrypcie dla II roku dla danego zakresu tematycznego: teksty, słuchowiska, filmy, ćwiczenia, itp., uzupełnione o dodatkowe materiały udostępnione przez prowadzącego/ącą, w tym teksty wybrane z prasy i literatury niemieckiej, dostosowane do tematyki zajęć

‒ Opcjonalnie: tekst literacki jako lektura do samodzielnego opracowania

Gramatyka (wybór, także wydania późniejsze):

 Bęza, St. (1996) Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, Warszawa: PWN.

 Bęza, St. (bez daty wydania, wydanie pierwsze) Repetytorium z gramatyki języka niemieckiego dla średniozaawansowanych i zaawansowanych, Warszawa: PWN Wydawnictwo Szkolne Sp. z o.o. sp. k.

 Buscha A./Friedrich J., Deutsches Übungsbuch, Berlin u.a.: Langenscheidt.

 Dreyer, H./Schmitt, R. (2009) Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning: Hueber.

 Hall, K./ Scheiner, B. (2001) Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Ismaning: Verlag für Deutsch.

 Helbig, G./Buscha, J. (2020) Übungsgrammatik Deutsch, Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.

 Mikołajczyk, B./Theobald, P. (2012) Praktyczne kompendium gramatyki niemieckiej. Czasownik, Poznań: Wagros.

 Mikołajczyk, B./Theobald, P. (2003) Praktyczne kompendium gramatyki niemieckiej. Rekcja, Poznań: Wagros.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem słowników jedno- i dwujęzycznych w zakresie bardziej zaawansowanych zagadnień gramatycznych i fonetycznych, a także środki leksykalne w tym związki wyrazowe charakterystyczne dla tematów obowiązujących w trzecim semestrze

Potrafi refleksyjnie odnosić się do własnych ustnych i pisemnych wypowiedzi w języku niemieckim oraz korygować popełnione w nich błędy w zakresie podstawowych i bardziej zaawansowanych zagadnień gramatycznych, fonetycznych i ortograficznych, a także leksykalnych charakterystycznych dla tematów obowiązujących w trzecim semestrze

Argumentuje merytorycznie i formułuje wnioski w języku niemieckim wypowiadając się ustnie na tematy obowiązujące w trzecim semestrze, zachowując poprawność w zakresie podstawowych i bardziej zaawansowanych zagadnień gramatycznych i fonetycznych, a także leksykalnych charakterystycznych dla tych tematów

Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych, szczególnie pisemnego streszczania i komentowania tekstów w języku niemieckim i/lub tłumaczenia zdań (na podstawie kręgów tematycznych obowiązujących w trzecim semestrze)

Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia języka

Potrafi pracować w grupie przyjmując różne role i perspektywy przy wykonywaniu wspólnych zadań oraz omawianiu problemów związanych z tematyką obowiązującą w trzecim semestrze

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium ustne

Test (gramatyka; leksyka; tłumaczenie zdań; opcjonalnie: sprawdzenie znajomości lektury)

Sprawdzenie umiejętności tłumaczenia zdań

Referat

Wypowiedź pisemna przygotowana na zajęciach i/lub w domu

Dyskusja

Współpraca w grupie / w parach

Wypowiedź ustna

Świadomość własnych błędów oraz ich samodzielna poprawa

Sposoby oceniania są dostosowane do charakteru zajęć (pisemne i/lub ustne, cząstkowe lub końcowe).

Egzamin z modułu PNJN jest przeprowadzany po semestrze letnim i obejmuje treści realizowane w semestrze III i IV

bardzo dobry (bdb; 5,0)

dobry plus (+db; 4,5)

dobry (db; 4,0)

dostateczny plus (+dst; 3,5)

dostateczny (dst; 3,0)

niedostateczny (ndst; 2,0)

Ocena wypowiedzi ustnych

• 5,0 – pełna zgodność z tematem i/lub wykonanie wszystkich zadań, znakomita umiejętność wypowiadania się, logicznego i przejrzystego formułowania myśli, bardzo wysoki stopień poprawności gramatycznej i użycie złożonych struktur typowych dla danego poziomu, bogaty zasób środków leksykalnych związanych z tematem, wypowiedź bezbłędna pod względem fonetycznym z możliwymi pojedynczymi usterkami

• 4,5 – pełna zgodność z tematem i/lub wykonanie wszystkich zadań, bardzo dobra umiejętność wypowiadania się, logicznego i przejrzystego formułowania myśli, wysoki stopień poprawności gramatycznej i użycie złożonych struktur typowych dla danego poziomu, bogaty zasób środków leksykalnych związanych z tematem, bardzo wysoki stopień poprawności fonetycznej z możliwymi nielicznymi usterkami

• 4,0 – pełna zgodność z tematem i/lub wykonanie wszystkich zadań, dobra umiejętność wypowiadania się, logicznego i przejrzystego formułowania myśli, umiarkowana ilość błędów gramatycznych i leksykalnych niezakłócających rozumienia wypowiedzi, użycie struktur typowych dla danego poziomu; użycie adekwatnych środków leksykalnych związanych z tematem, dobra poprawność fonetyczna z możliwymi usterkami

• 3,5 – zgodność z tematem i/lub wykonanie większości zadań, zadowalająca umiejętność wypowiadania się, logicznego i przejrzystego formułowania myśli, znaczne niedociągnięcia/braki w zakresie poprawności gramatycznej i leksykalnej, nie zaburzające komunikatywności wypowiedzi, zadowalający stopień poprawności fonetycznej z usterkami

• 3,0 – zgodność z tematem i/lub zadowalające wykonanie większości zadań, zadowalająca umiejętność wypowiadania się, logicznego i przejrzystego formułowania myśli, liczne błędy/braki w zakresie poprawności gramatycznej, leksykalnej oraz ortograficznej, nie zaburzające komunikatywności wypowiedzi, zadowalający stopień poprawności fonetycznej ze znaczącymi usterkami

• 2,0 – brak zgodności z tematem i/lub niewykonanie większości zadań, niezadowalająca poprawność gramatyczna, leksykalna i/lub brak komunikatywności wypowiedzi, niezadowalający stopień poprawności fonetycznej

Ocena wypowiedzi pisemnych

• 5,0 – pełna zgodność z tematem i/lub wykonanie wszystkich zadań, znakomita umiejętność redagowania tekstu, konstrukcja w pełni poprawna i logiczna, bardzo wysoki stopień poprawności gramatycznej i użycie złożonych struktur typowych dla danego poziomu, bogaty zasób środków leksykalnych związanych z tematem, pełna poprawność ortograficzna

• 4,5 – pełna zgodność z tematem i/lub wykonanie wszystkich zadań, bardzo dobra umiejętność redagowania tekstu, konstrukcja w pełni poprawna i logiczna, wysoki stopień poprawności gramatycznej i użycie złożonych struktur typowych dla danego poziomu, bogaty zasób środków leksykalnych związanych z tematem, wysoki stopień poprawności ortograficznej

• 4,0 – pełna zgodność z tematem i/lub wykonanie wszystkich zadań, dobra umiejętność redagowania tekstu, konstrukcja w większości poprawna i logiczna, niewielka ilość błędów gramatycznych i leksykalnych niezakłócających rozumienia tekstu, użycie struktur typowych dla danego poziomu; użycie adekwatnych środków leksykalnych związanych z tematem, nieliczne usterki w zakresie poprawności ortograficznej

• 3,5 – zgodność z tematem i/lub zadowalające wykonanie wszystkich zadań, zadowalająca umiejętność redagowania tekstu, znaczne niedociągnięcia/braki w zakresie poprawności gramatycznej, leksykalnej oraz ortograficznej, nie zaburzające komunikatywności wypowiedzi

• 3,0 – zgodność z tematem i/lub zadowalające wykonanie wszystkich zadań, zadowalająca umiejętność redagowania tekstu, liczne błędy/braki w zakresie poprawności gramatycznej, leksykalnej oraz ortograficznej, nie zaburzające komunikatywności wypowiedzi

• 2,0 – brak zgodności z tematem i/lub niewykonanie większości zadań, niezadowalająca poprawność gramatyczna, leksykalna, ortograficzna i/lub brak komunikatywności wypowiedzi

Ocena tłumaczeń i testów leksykalnych, ocena gramatyki

• bardzo dobry (bdb; 5,0): 91-100%

• dobry plus (+db; 4,5): 85-90%

• dobry (db; 4,0): 76-84%

• dostateczny plus (+dst; 3,5): 69-75%

• dostateczny (dst; 3,0): 60-68%

• niedostateczny (ndst; 2,0): 0-59%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Violetta Frankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Piątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Piątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Łukasz Piątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)