Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka niemieckiego (mówienie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-oPNJNmow-ZL16
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego (mówienie)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Poznanie, utrwalenie i wzbogacenie struktur leksykalnych typowych dla objętych programem sytuacji komunikacyjnych i tematów; nabycie umiejętności porozumiewania się w codziennych sytuacjach oraz rozumienia i formułowania prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych; ćwiczenie umiejętności poprawnego wymawiania wyrazów, fraz i zdań; wykształcenie i rozwijanie umiejętności poprawnego (leksykalnie, gramatycznie, fonetycznie) wypowiadania się w języku niemieckim w zakresie przewidzianych programem tematów z użyciem poznanego słownictwa; umiejętności poprawnego tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki w zakresie leksyki obowiązujących tematów; ćwiczenie umiejętności rozumienia ze słuchu; poznanie i utrwalenie objętych programem typowych podstawowych struktur gramatycznych i rozwijanie kompetencji gramatycznej; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i postawy otwartości wobec inności

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

możliwość korzystania z kursów e-learningowych

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)

Metoda ćwiczeniowa

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupach

Tłumaczenia zdań


Skrócony opis:

OPIS MODUŁU PNJN SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z 3 ZAJĘĆ: praca z podręcznikiem 09-oPNJNpod- ZL16, gramatyka praktyczna 09-oPNJNgp- ZL16 i mówienie 09-oPNJNmow- ZL16

Pełny opis:

Jednostka tematyczna dot. rodziny, jej członków, ich biografii, świąt obchodzonych w gronie rodzinnym

Jednostka tematyczna dot. podróży, mobilności i sposobów przemieszczania się, przygotowań do podróży

Jednostka tematyczna dot. hobby i czasu wolnego, sposobów jego spędzania, także poza domem, aktywności fizycznej w czasie w wolnym;

jednostka tematyczna dot. mediów

Jednostka tematyczna dot. mieszkania, życia na wsi i w mieście

Jednostka tematyczna dot. aktywności kulturalnej, wyjścia do kina i teatru, ubioru w różnych sytuacjach i mody

Jednostka tematyczna dot. świata pracy, szukania pracy, opisu zawodów

Jednostka tematyczna dot. świąt i uroczystości

Jednostka tematyczna dot. zmysłów i emocji; ciała, zdrowia i wizyty u lekarza

Jednostka tematyczna dot. wynalazków i wynalazców

Podstawowe zasady prawidłowej standardowej wymowy niemieckiej i stosowanie ich w praktyce

Podstawowe reguły gramatyki niemieckiej

Literatura:

H. Funk, Ch. Kuhn, S. Demme: Studio d. Język niemiecki. Podręcznik z ćwiczeniami (część A2), Berlin/Warszawa 2007; H. Funk (wyd.): Studio d. Język niemiecki. CD (do części A2), Berlin/Warszawa 2008; H. Funk (wyd.): Studio d. Język niemiecki. DVD (do części A2), Berlin/Warszawa 2008; H. Funk (wyd.): Studio d. Język niemiecki. Zeszyt słówek (do części A2), Berlin/Warszawa 2008; H. Funk (wyd.): Studio d. Język niemiecki. Sprachtraining (do części A2), Berlin/Warszawa 2008;

H. Bock, J. Müller: Grundwortschatz Deutsch. Übungsbuch, Berlin 2001; G. Häublein [et al.]: Memo. Wortschatz- und Fertigkeitstraining für das Zertifikat Deutsch als Fremdsprache. Lernwortschatz Deutsch-Deutsch, Berlin 2001; F. Eppert: Grundwortschatz Deutsch. Übungen und Tests, München 1991; F. Eppert: Deutsche Wortschatzübungen (1 i 2), München 1992; S. Dłużniewski: Thematischer Wortschatz mit Übungen, Warszawa 1998; E.M. Rostek: Deutsch. Słownik tematyczny dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko…, Poznań 2005;

M. Dreke, W. Lind: Wechselspiel. Interaktive Arbeitsblätter für die Partnerarbeit im Deutschunterricht, Berlin 2004; A. Wagner: Sprechen ohne Probleme, Poznań 2007; E. Schoenke, I. Schneider: Sprechen in unterschiedlichen Situationen, München 1997; M. Rogalska: Deutsch. Ćwiczenia tematyczne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko…, Poznań 2003; E. O. Plauen, F. Eppert: Vater und Sohn. Bildgeschichten für den Konversations- und Aufsatzunterricht, München 1990; zbiory zadań maturalnych zawierające zadania komunikacyjne z matury ustnej z języka niemieckiego.

S. Bęza: Gramatyka niemiecka z ćwiczeniami dla początkujących, Warszawa 2008; S. Bęza: Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, Warszawa 2009; B. Mikołajczyk, P. Theobald: Praktyczne kompendium gramatyki niemieckiej. Czasownik, Poznań 2002; S. Dłużniewski, A. Donath: Deutsche Grammatik in Übungen, Warszawa 1985; W. Heidermann: Grammatiktraining. Grundstufe, Ismaning 1997; R. Wagner: Grammatiktraining. Mittelstufe, Ismaning 1997; H. Dreyer, R. Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Neubearbeitung, Ismaning 2003; W. Heidermann: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Neubearbeitung. Testheft, Ismaning 2000

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka:

Umie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem słowników dwujęzycznych w zakresie podstawowych zagadnień gramatycznych i fonetycznych, a także środki leksykalne w tym słowa, zwroty i proste związki wyrazowe charakterystyczne dla codziennych sytuacji komunikacyjnych i tematów obowiązujących w pierwszym semestrze

Potrafi korygować wskazane przez wykładowcę błędy w codziennych sytuacjach komunikacyjnych oraz prostych wypowiedziach ustnych i pisemnych w zakresie podstawowych zagadnień gramatycznych, fonetycznych i ortograficznych, a także w zakresie prostych środków leksykalnych charakterystycznych dla codziennych sytuacji komunikacyjnych oraz tematów obowiązujących w pierwszym semestrze

Reaguje adekwatnie do zaistniałej sytuacji komunikacyjnej, odnosząc się do wypowiedzi innych uczestników i przedstawiając własne poglądy oraz argumentuje merytorycznie i formułuje krótkie wnioski w języku niemieckim wypowiadając się ustnie na proste tematy obowiązujące w pierwszym semestrze, zachowując przy tym poprawność w zakresie podstawowych zagadnień gramatycznych i fonetycznych, a także leksykalnych charakterystycznych dla tych tematów

Wykonuje podczas zajęć oraz w ramach pracy domowej proste zadania i krótkie prace pisemne w języku niemieckim, a także tłumaczenia zdań, odnoszące się do codziennych sytuacji komunikacyjnych i tematów obowiązujących w pierwszym semestrze, zachowując przy tym poprawność w zakresie podstawowych zagadnień gramatycznych i ortograficznych, a także leksykalnych charakterystycznych dla obowiązujących tematów i sytuacji komunikacyjnych

Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia języka

Potrafi pracować w grupie przyjmując różne role i perspektywy przy opracowywaniu i odgrywaniu codziennych sytuacji komunikacyjnych oraz omawianiu prostych kwestii związanych z tematyką obowiązującą w pierwszym semestrze

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby oceniania są dostosowane do charakteru zajęć (pisemne lub ustne, cząstkowe lub końcowe): testy, krótkie formy pisemne, ocena w dyskusji, kolokwium ustne

Ocena umiejętności poprawnego wypowiadania się:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Ocena pisemnych testów leksykalnych i gramatycznych oraz zdań tłumaczonych

• 60-70% - 3,0

• 71-75% - 3,5

• 76-84% - 4,0

• 85- 90% - 4,5

• 91-100% - 5,0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wimmer
Prowadzący grup: Elżbieta Dziurewicz, Katarzyna Meinel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romualda Braciszewska
Prowadzący grup: Elżbieta Dziurewicz, Piotr Jankowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romualda Braciszewska
Prowadzący grup: Elżbieta Dziurewicz, Dawid Łuczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)