Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura antyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-oKA-DL11 Kod Erasmus / ISCED: 09.5 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Kultura antyczna
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia germańska, grupa 0, studia stacjonarne I stopnia, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zdobycie elementarnej wiedzy o kulturze antycznej i wykształcenie umiejętności rozpoznawania i rozumienia typowych zjawisk kulturowych widocznych w literaturze antycznej.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka UAM, Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład problemowy, dyskusja, praca z tekstem

Pełny opis:

WPROWADZENIE DO KULTURY ANTYCZNEJ: zakres czasowy i terytorialny literatury antycznej; podział na epoki (wieloznaczność terminu klasyczny); główni przedstawiciele, stan zachowania literatury antycznej, tradycja bezpośrednia i pośrednia, oralność, papirusy, kodeksy, nowożytność a literatura klasyczna, języki kultury antycznej

ŚWIAT EPOSÓW HOMERA;

RELIGIA W SPOŁECZEŃSTWACH ANTYCZNYCH;

MITOLOGIA ANTYCZNA;

SPOŁECZEŃSTWO GRECJI I DEMOKRACJA;

RZYMSKA REPUBLIKA;

TEATR W GRECJI I RZYMIE – TRAGEDIA: geneza tragedii, od Tespisa do agonów teatralnych; teatralia – kostiumy, maski, scena, dekoracje; budowa tragedii i jej składniki: katharsis, perypetia, rozpoznanie, Ajschylos, Sofokles, Eurypides; tragedia w Rzymie: crepidata, praetexta

TEATR W GRECJI I RZYMIE – KOMEDIA: geneza komedii, podział na starą, średnią i nową; Arystofanes, Menander; odmiany komedii rzymskiej: palliata, togata i atellana; Plaut, Terencjusz

PRZESZŁOŚĆ JAKO PRZEDMIOT WIARY? ANTYCZNE WIZJE PRZESZŁOŚCI: Odmiany historiografii: biografie, monografie, pamiętniki, annales, historiae; postaci najsłynniejszych historyków: Herodot, Tukidydes, Liwiusz, Tacyt, Cezar, Plutarch, Swetoniusz

GATUNKI POEZJI GRECKIEJ: Liryka grecka:najważniejsze gatunki poezji greckiej okresu archaicznego i ich twórcy; hymn, pean, epithalamion, tren, anakreontyk, elegia, jamb; Safona, Tyrtajos, Anakreont, Pindar; liryka aleksandryjska; początki filologii, pierwsze biblioteki, Muzejon, Teokryt, Kallimach

RZYMSKA POEZJA EPOKI AUGUSTA: polityka Augusta i osoba Mecenasa, Wergiliusz – wskrzeszenie dawnych rzymskich cnót, Horacy – złoty środek, Owidiusz – pochwała miłości

MIT ZAŁOŻYCIELSKI RZYMU FUNDAMENTEM SPOŁECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO

Literatura:

* E. Wipszycka, Cywilizacja starożytna. Podręcznik dla szkół średnich. Wersja rozszerzona, Warszawa 2000.

• S. Stabryła, Zarys kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2007.

• E. Wipszycka, O starożytności polemicznie, Warszawa 1994.

• Rzym i my. Wprowadzenie do literatury i kultury łacińskiej, przekł. I. Lewandowski, W.M. Malinowski, Poznań 2009.

• Z. Kubiak, Literatura Greków i Rzymian, wyd. dowolne.

• Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, wyd. dowolne.

• K. Marciniak, Mitologia grecka i rzymska, Warszawa 2010.

• O. Jurewicz, L. Winniczuk, Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, Warszawa 1970

Zalecane fragmenty tekstów literackich zostaną podane na zajęciach

Efekty uczenia się:

Student/ka ma podstawową wiedzę o naturze, rozwoju i historycznych uwarunkowaniach systemów społecznych i ustrojów politycznych starożytnej Grecji i Rzymu. Ma podstawową wiedzę o religiach i mitologiach świata antycznego. Ma podstawową wiedzę o literaturze antycznej (greckiej i rzymskiej) obejmującą jej periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców. Ma podstawową wiedzę o teatrze antycznym jako instytucji. Potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu kultury starożytnej. Potrafi scharakteryzować wybrane zjawiska i dzieła kultury starożytnej. Potrafi odnieść twórczość artystyczną do społecznego, kulturowego i religijnego. Ma świadomość ciągłości kulturowej i wynikającej stąd odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i kraju.

Ma świadomość wagi tradycji kultury i myślenia historycznego dla rozumienia i kreowania rzeczywistości społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

ocena poprawności materiału przygotowanego przez studenta , test

W celu uzyskania zaliczenia przedmiotu wymagane są:

- obecność i aktywność na zajęciach,

- przygotowanie do zajęć,

- zaliczenie kolokwium końcowego (test).

Kryteria oceny:

• 5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne,

• 4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne,

• 4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne,

• 3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami,

• 3,0 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami,

• 2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne.

Od 91% punktów ocena 5,0

Od 81% punktów ocena 4,5

Od 71% punktów ocena 4,0

Od 61% punktów ocena 3,5

Od 51% punktów ocena 3,0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Cezary Dobak, Emilia Przylepa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Martyna Petry
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Cezary Dobak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Klaudia Stachowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.