Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego I (egzamin)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-kbPNJN-DUE12 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego I (egzamin)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: język niemiecki i komunikacja w biznesie, rok I, studia II stopnia, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Poszerzenie aktywnego zasobu słownictwa w języku niemieckim z zakresu wybranych dziedzin/kręgów tematycznych; rozwinięcie umiejętności podstawowego formułowania dłuższych wypowiedzi ustnych i pisemnych w języku niemieckim z naciskiem na użycie prostego słownictwa fachowego dla danej dziedziny oraz rozwinięcie ogólnych kompetencji komunikacyjnych; daleko idąca poprawność gramatyczna, składniowa i stylistyczna języka niemieckiego w konkretnych wypowiedziach ustnych i pisemnych; kształtowanie podstawowych umiejętności samodzielnego redagowania tekstów fachowych w języku niemieckim z użyciem nieskomplikowanego słownictwa specyficznego dla danej dziedziny; ćwiczenie umiejętności sprawnego tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski; kształtowanie zrębów dobrej świadomości językowej

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

do uzgodnienia z prowadzącymi zajęcia

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja, praca z tekstem, metoda analizy przypadków, uczenie problemowe, metoda ćwiczeniowa, pokaz i obserwacja, demonstracje dźwiękowe i/lub video

metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

praca w grupachSkrócony opis:

moduł Praktyczna nauka języka niemieckiego obejmuje 60h zajęć i egzamin; zajęcia wybiera student z oferty IFG

Pełny opis:

Oferta prowadzącego zajęcia obejmuje tematykę i zagadnienia współczesnego świata biznesu, reklamy i gospodarki

(przykładowo: język reklamy; metody działania i oblicza współczesnych mediów klasycznych i elektronicznych, analiza materiałów medialnych, oblicza nowoczesnej komunikacji wizualnej, język fachowy najnowszych technologii informacyjnych IT, branża medialna: analizy materiałów źródłowych, tłumaczenia tekstów medialnych i reklamowych)

Literatura:

Zakres gramatyki praktycznej:

Hall, K. / Scheiner, B.: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Verlag für Deutsch.

Rug, W. / Tomaszewski, A.: Grammatik mit Sinn und Verstand. 20 Kapitel deutsche Grammatik für Fortgeschrittene. Klett.

Mikołajczyk, B. / Theobald, P.: Praktyczne kompendium gramatyki niemieckiej. Rekcja. Wagros.

Földeak, H.: Sag’s besser. Teil 2. (Reihe Deutsch üben, Bd. 6) Verlag für Deutsch.

Latzel, S.: sprechen von? sprechen über? Übungen zu sinnverwandten Präpositionalverben. Hueber.

Grimm, H.-J. / Kempter, F.: Kleine deutsche Artikellehre: Ein Übungsbuch. Langenscheidt.

Białek, E. / Hubicka-Kot, E.: Deutsch für Lerner und Lehrer. Przewodnik leksykalno-gramatyczny. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Buscha, A. / Linthout, G: Das Oberstufenbuch Deutsch als Fremdsprache. Ein Lehr- und Übungsbuch für fortgeschrittene Lerner. Schubert-Verlag.

Zakres fachowy materiału dydaktycznego:

Teksty wybrane i zdydaktyzowane uprzednio przez wykładowców, pochodzące z literatury fachowej i z prasy niemieckiej, dostosowane każdorazowo do konkretnej tematyki zajęć i każdorazowo udostępniane studentom w formie papierowej lub w wersji elektronicznej.

Efekty uczenia się:

Student/ka komunikuje się sprawnie w mowie i w piśmie po niemiecku na poziomie średnio rozszerzonym / rozszerzonym i stosuje w tym języku zręby terminologii specjalistycznej z zakresu ogólnie pojętych języków specjalistycznych

potrafi sprawnie, w zależności od konkretnej do sytuacji komunikacyjnej, posługiwać się w piśmie i w mowie podstawowym stylem funkcjonalnym fachowego języka niemieckiego

jest w stanie samodzielnie zdobywać i poszerzać wiedzę oraz swoje umiejętności oraz rozwijać własne predyspozycje w kontekście ich przyszłego udanego wykorzystania w warunkach zawodowych

jest gotów do przyszłego w pełni odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych i nowych wymagań technologicznych

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium ustne. Test. Esej. Prezentacja multimedialna. Egzamin pisemny

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): – znakomita wiedza, umiejętności bezbłędnego pod względem gramatycznym, leksykalnym i fonetycznym wystąpienia ustnego w języku niemieckim, bardzo dobre kompetencje personalne i społeczne

dobry plus (+db; 4,5): – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje

dobry (db; 4,0): - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, ale z niedociągnięciami

dostateczny (dst; 3,0): - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, ale z licznymi błędami

niedostateczny (ndst; 2,0): - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje

progi procentowe dla testu gramatycznego, zaliczeń pisemnych, tłumaczeń

• od 60% - 3,0

• od 70% - 3,5

• od 80% - 4,0

• od 90% - 4,5

• od 95% - 5,0

Kryteria oceny prac pisemnych

Treść:

Uwzględnienie wytycznych tematycznych (Punkty ciężkości ) 6 Punktów

Zwartość logiczna (Koherencja) tekstu 2 Punkty

Poprawność językowa

Gramatyka: Morfologia, Składnia, Słowotwórstwo 7 Punktów

Poziom wyrażeniowy : Dobór słownictwa, urozmaicenie 7 Punktów

Budowa tekstu: płynna narracja, udane łączenie zdań

Odpowiednie relacje czasowe zdań, poprawnie zastosowane spójniki 3 Punkty

Ortografia 3 Punkty

---------------

maksymalnie. 28 Punktów

Ocenianie:

5 (bdb): 27-28 Punktów

4+ (db plus): 25-26 Punktów

4(db): 22-24 Punktów

3+ (dst plus): 19-21 Punktów

3 (dst): 17-18 Punktów

2 (ndst): 00-16 Punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Drynda
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Drynda
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Drynda
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Drynda
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.